Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Bankamızdan Duyurular

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Yazısı10 Haziran 2016

​​​​​​​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak müşterilerimizin özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında Bankamız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (öğrenim bilgileriniz, çalışma ve sosyal hayatınıza ilişkin bilgiler, mali durumunuz) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkumiyeti, medeni haliniz, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler) Bankamız tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi : 

Kişisel Verilerinizin; tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilen işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kanun kapsamında, bankamıza sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz;

a. Veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından ,

b. Mevzuatta, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek; katılım bankacılığı faaliyetlerini gerçekleştirmek, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetleri sunmak, acentelik hizmetlerini gerçekleştirmek de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer kanunlar ve yasal düzenlemeler ile katılım bankacılığı prensipleri çerçevesinde Bankamız tarafından sunulan tüm hizmet ve ürünlerde kullanmak amacıyla,

c. Bankamızın genel müdürlük birimleri ve şubeleri, telefon bankacılığı, internet bankacılığı, mobil bankacılık, POS, ATM, çağrı merkezi ve benzeri kanallar aracılığıyla,

temin edilerek işlenmektedir.​

Kişisel Verilerinizin Aktarımı :

Kişisel Verileriniz; yukarıda belirtilen sebeplerle, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişilerine, Bankacılık Kanunu 73. maddesinde belirtilen kişilere, Bankamızın program ortaklarına ve hizmet aldığı firmalara, muhabir bankalarımıza, swift işlemlerinde karşı bankalara, konsolide finansal tablo hazırlama - risk yönetimi ve iç denetim uygulamalarıyla ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışında mukim Bankamız ortaklarına ve iştiraklerine, ABD, AB veya sair dış menşeili gerçek veya tüzel kişi olmanız halinde ise veya ABD, AB veya sair yurtdışı piyasalarında işlem yapmakta iseniz veya ABD, AB ve/veya sair yurtdışı kaynaklı vergi yasalarına tabi iseniz, IRS (US Internal Revenue Service), Avrupa Sermaye Piyasası Otoritesi (ESMA) ve benzeri kurumlarla paylaşılabilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız :

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ne başvurarak:

a. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanunu’n 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerinbildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

Geri