Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Leasing

Leasing

​​​​​​​​​​​​Leasing (Finansal Kiralama) Nedir?

Leasing (finansal kiralama), taşınır ya da taşınmaz bir yatırım malının, ödeme vadesi boyunca mülkiyeti leasing şirketinde olacak şekilde, kullanım hakkının belirlenen kira karşılığında kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Sözleşme süresinin sonunda mülkiyet kiracıya aktarılır.

Kimler Leasing Yapabilir?

Genel olarak vergi mükellefi olan tüm tüzel kişilikler ve hukuki işlem yapmaya yetkili kurum ve kuruluşların hepsi leasing (finansal kiralama) yapabilir.

 • Anonim şirketler
 • Limited şirketler
 • Şahıs şirketleri
 • Çiftçiler
 • Vakıflar
 • Kooperatifler
 • Ortak Girişimler

Türkiye Finans Leasing Paketlerinin Avantajları

 • Leasing yöntemiyle şirketiniz için her tür makine, teçhizat ve benzeri yatırım araçlarına uygun koşullarda sahip olabilir, sektörel gelişimlere ve piyasa ihtiyaçlarına doğru şekilde yanıt verebilirsiniz.
 • Leasing ihracat taahhüdü olmaksızın döviz ile borçlanma imkânı sağlar.
 • Satın alma aşamasında doğabilecek masraflar da dâhil olmak üzere %100 finansman imkânı sunar.
 • Uzun vadeli ve nakit akışına uygun esnek geri ödeme seçeneklerine sahiptir.
 • İstisna kapsamındaki makine ve ekipman yatırımlarında %1 KDV avantajı vardır.
 • İthalat, yükleme, akreditif, transfer gibi satın alma işlemleri uzman kadrolar tarafından yürütülür, kiracıyı iş yükünden kurtarır.
 • %1 KDV avantajı olan ürünlerde başka bir şart aranmaksızın döviz ile borçlanma imkanı sağlar.
 • Leasing sözleşmeleri ile bunların teminatlarına ilişkin kağıtlar Damga Vergisinden istisnadır. Ayrıca bu kapsamda yapılacak işlemler (finansal kiralama konusu gayrimenkullerin kiralayanlar tarafından devir alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç) harçtan müstesnadır.
 • Amortisman Ayırma İmkanı; Leasing ile alımı gerçekleştirilen makina-ekipmanlar için amortisman kiracı tarafından ayrılır. Kiracı ödeme planında ve faturada gözüken anapara için amortisman gideri ayırırken, kar için ise direkt finansman gideri göstererek muhasebeleştirme yapar.
 • Yatırımlar leasing ile gerçekleştiğinde, banka teminat-limitlerinin daha verimli kullanılmasına olanak sağlar.
 • Sözleşme süresince ekipman mülkiyetinin bankamız üzerinde kalması sayesinde asgari teminatlarla uzun vadeli finansman imkânı sağlar.

Leasing Süreci Nasıl İşler?

 • Yatırım yapılacak mal ya da varlığın belirlenmesinin ardından Türkiye Finans’a leasing başvurusu yapılır.
 • Gerekli analizler yapılır, yatırım kararınıza ve nakit akışınıza uygun ödeme planları hazırlanır.
 • Ödeme planları belirlendikten ve gerekli evrakların temininin ardından sözleşme imzalanır.
 • Yatırım yapacağınız mal ya da varlığın satın alma işlemi anlaşılan şartlar çerçevesinde banka tarafından yapılır.
 • Sözleşme bitimine kadar, belirlenen şartlar dahilinde kira ödemelerinizi yapmanız gerekir.

Hangi Mallar için Leasing Yapılabilir?

Amortismana tabi olan her türlü taşınır ve taşınmaz mallar için leasing yapılabilir.

Tekstil makineleri, tıbbi cihazlar, iş makineleri, güneş enerji santralleri, tarım makineleri, elektronik cihazlar, metal işleme tezgahları, ısıtma- soğutma ekipmanları, üretim makineleri, ticari amaçla kullanılacak gayrimenkuller gibi yüksek finansman gücü isteyen yatırımlarınızı leasing ile zorlanmadan gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye Finans Leasing Ürünleri

 • ​Tekstil Makineleri Leasing Paketi
 • İş ve İnşaat Makineleri Leasing Paketi
 • CNC, Tezgah ve Üretim Makineleri Leasing Paketi
 • Basım, Yayın ve Matbaa Ekipmanları Leasing Paketi
 • Tarım ve Ekipmanları Leasing Paketi
 • Tıbbi Cihazlar Leasing Paketi
 • Elektronik ve Optik Cihazlar Paketi​​

Leasing ​Sıkça Sorulan Sorular

Kimler leasing (Finansal Kiralama) yapabilir?

Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip tüzel kişiler, şahıs firmaları,  her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları leasing (finansal kiralama) başvurusunda bulunabilir.​​

Kiralanan malın sahibi kimdir?

​Leasinge konu malın kullanım hakkı Kiracıya ait olmakla beraber sözleşme süresi boyunca mülkiyet hakkı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nindir.​​

Finansal kiralamaya konu malın bakım ve onarımı kime aittir?

Bakım ve onarıma ait masraflar kiracıya aittir.​

Leasing işlemleri için alt limit var mı?

Finansal kiralama işlemleri için belirlenmiş bir alt limit yoktur.​

Leasing işlemleri için vergi, resim ve harç doğar mı?

6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37. Maddesinde yapılan açıklamalara göre, Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır.​

Leasing Sözleşmelerine konu malın mülkiyet devri ne zaman yapılır?

​Kiralanan malın kiracıya mülkiyet devri sözleşmede yer alan ödeme süresinin bitiminde, sözleşmede belirlenen sembolik devir bedelinin ödenmesi ile gerçekleştirilir.​

Finansal kiralamaya konu malın sigortalanması zorunlu mudur?

6361 sayılı  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu  gereği kiralanan malın sözleşme süresi boyunca sigortalanması zorunludur. Sigorta masrafları kiracı tarafından karşılanır.​

Leasing Sözleşmesi Hangi Durumlarda Sona Erer?

 • Sözleşme, kararlaştırılan sürenin sonunda kiracının Sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kayıt ve şartıyla, malın sözleşme hükümlerine uygun olarak kiracıya devredilmesiyle, kendiliğinden sona erer.
 • Kira ödemelerinin sözleşmede belirtilen süreler içinde yapılmaması halinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. sözleşmeyi feshedebilir. ​
Kullanılmış (2.el ) makina ve ekipmanlar için finansal kiralama yapılabilir mi? KDV avantajı var mıdır?

İkinci el makina ve ekipmanlar için leasing yapılabilir. İkinci el ürünler KDV avantajına sahip değildir.​

Leasing işlemlerinde yatırım teşvik belgesi kullanılabilir mi?

Teşvik belgesinin kiralayan şirkete devredilmesi suretiyle, belgenin sağladığı tüm muafiyet ve avantajlardan kiracının yararlanması mümkündür.​

Ödenen leasing kiraları nasıl muhasebeleştirilir?

Kiracının ödediği kiralar için Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından fatura mahiyetinde dekont düzenlenir. Kiracı, faturaların içeriğindeki  kar tutarını gider yazarak muhasebeleştirir. Anapara için ise  amortisman gideri ayırarak muhasebeleştirme işlemini yapar. ​

Bir sözleşme ile birden fazla mal için finansal kiralama yapılabilir mi?

Bir sözleşme kapsamında birden fazla alım yapmak mümkündür.​​

İthal edilecek mallar için de leasing yapılabilir mi?

İthal edilecek mallar için de finansal kiralama yapılabilir. Gerekli bütün işlemler bankamız tarafından yürütülür.​​

Konuyla ilgili icazet belgesine ulaşmak için ​tıklayınız.​