Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

KVKK İzni Veren Müşterilerimiz Bir Kereye Mahsus Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası Fırsatından Yararlanıyor.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak müşterilerimizin özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA ​(BİLGİLENDİRME) METNİ​

I. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma

Bu bilgilendirme veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş (Banka) tarafından kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesi gereği aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır. Kanun’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi “kişisel veri” olarak tanımlanmakta olup Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. Amacımız; kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin (birlikte “kişisel veriler”) alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3.kişilere aktarılması, işlenme süresi, alınan güvenlik önlemleri ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.​

a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: 

Kişisel verileriniz;

 • Bankacılık hizmetleri, dış ticaret hizmetleri, finansman (kredi) sağlama hizmetleri, sigorta, emeklilik ve diğer acentelik hizmetleri, aracılık hizmetleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4. maddesinde sayılan faaliyetler kapsamındaki hizmetlerin sunulması, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, denetimi sürdürülebilirliği ve sürekliliğine ilişkin faaliyetler,
 • Sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması; iş ve işlemlerin sahibinin, yetkilisinin ve muhataplarının belirlenmesi; yatırım süreçlerinin yürütülmesi, elektronik veya kağıt ortamında gerçekleştirilecek işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; tarafınızla paylaşılması gereken yasal bilgilerin iletişim bilgileriniz üzerinden iletilmesi; finansman işlemlerine yönelik istihbarat (Kredi Kayıt Bürosu bilgileri), finansman geçmişi, kredibilite, teminat işlemlerinin yapılması ve diğer gerekli verilerin analizi; ödemesi geciken finansman alacaklarının takibinin gerçekleştirilmesi; alacağa mahsuben devir alınan menkul ve gayrimenkullerin satışı; şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması, Bankamızca ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; iç sistemlere dair yükümlülükler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması; Banka sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi/planlanması, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi, denetlenmesi ve uygulanması; işyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle Bankamız hizmet birimlerinde ve ATM'lerimizde kamera görüntülerinin kaydedilmesi; kalite standartları, güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi; mobil uygulamada izin vermeniz/talebiniz halinde bulunduğunuz lokasyona en yakın şube/ATM'lerimizin tarafınıza bildirilmesi, QR kod ile yapılan kartsız işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması,
 • Banka ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi; Banka ile müşteri arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
 • Bankanın iş süreçlerinin ve iş faaliyetlerinin kurgulanması, operasyonel süreçlerin ve satın alma operasyonlarımızın planlanması, yürütülmesi ve güvenliğinin temini; destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, konsolide finansal tabloların hazırlanması, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi,
 • Yurt içi ve uluslararası mevzuattan, sözleşmelerden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirebilmesi,
 • Açık rıza vermeniz durumunda; tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, davranış modellemesine dayalı analizler yapılması, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerin alınması, ölçülmesi, analiz, raporlama ve değerlendirme yapılması, müşteri memnuniyeti/bağlılığı çalışmalarının yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, Çağrı Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen görüşme kayıtlarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılması.​

A​maçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

b) Aynı Risk Grubunda Yer Alanların Kişisel Verilerinin İşlenme Amacı:​

Bankamız müşterileri ile aynı risk grubunda olmanız halinde, Bankamız müşterisi olmasanız dahi, finansman değerlendirmeleri çerçevesinde ve Bankacılık mevzuatı uyarınca, risk grubunun belirlenebilmesi, tanımlanabilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, risk grubuna kullandırılan finansmanların kontrol edilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

"Risk Grubu" ifadesi ile kısaca kendinizin, eşinizin, çocuklarınızın, anne ve babanızın ve/veya bu kişilerin yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları, kontrol ettikleri, ortak oldukları tüzel kişiler ile bunlarla sınırlı olmamak üzere birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan kişiler kast edilmektedir. Ancak, Risk Grubu'nun tespitine ilişkin esaslar Bankacılık Mevzuatı çerçevesinde güncellenebilmektedir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:​

6698 sayılı Kanun'un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesi çerçevesinde Bankamız nezdinde bulunan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla yurtiçinde ve yurtdışında bulunan kişilere/kurumlara aktarılabilecektir;

 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği benzeri kanunen yetkili kılınmış ilgili diğer kişi, kurum ve/veya kuruluşlara hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet alınan üçüncü taraflara, destek hizmeti kuruluşlarına, iş birliği yapılan kuruluşlara,
 • Aracılık/acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlara;
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemelere, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketine,
 • İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla muhabir bankalara, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlara,
 • İşlemin mahiyeti gereği, kredi kartları ve para transferi süreçlerinin yürütülmesi için Europay Int.SA, Western Union, Mastercard Int. INC, Visa INC, JCB Int. Co., Maestro, Electron dahil ödeme sistemleri kuruluşlarına, kart kuruluşlarına; yurtiçi/yurtdışı üye işyerlerine;

  aktarılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi:​

Kişisel verileriniz Bankamız ile kurduğunuz ilişkinin niteliğine göre; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Banka'nın meşru menfaatleri için zorunlu olması, hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir. 

Kişisel verileriniz sayılan hukuki sebepler çerçevesinde sizlerin beyanları üzerine Banka'nın Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri, Şubeleri ve diğer hizmet birimleri aracılığı ile verdiğiniz bilgiler, destek hizmeti kuruluşları gibi işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, muhabir/muhatap bankalar, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, üye işyerleri ve POS'ları, SGK kayıtları,  ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar Yasal mevzuat sınırları içerisinde Banka ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarla (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin vb.) ATM, internet siteleri, medya, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri, şubeler ve diğer hizmet birimlerine ait güvenlik kameraları, Kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj ve SWIFT gibi uluslarası para transferi aracılığı ile, Banka'ya yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla elde edilebilmektedir. 

e) Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi:

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca asgari 10 (on) yıl süre ile işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesini öngören bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

f) Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri:

 Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka tarafından alınmaktadır.

g) Kişisel Verilere İlişkin Haklar: 

Kanun'un 11.maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; işlenmiş ise buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile Kanun'da öngörülen şartlarla kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, bu hususların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan haklarınızı Bankamız web sitesinde yayınlanan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu eksiksiz şekilde doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Bankamıza iletebilirsiniz. ​

 • Şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,
 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine gönderilebilir,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkiyefinans@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletilebilir.​

Daha detaylı bilgi için kişisel veri politikamızı​ inceleyebilirsiniz.​

Sizinle daha iyi iletişim kurmamız için KVKK izni vermeniz durumunda, bir yıl süre ile geçerli Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi kapsamındaki teminatlardan ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.

Ücretsiz Ferdi Kaza Sigortası Kampanyası Detayları

 • Poliçeniz KVKK izninizi vermenizin ardından 10 iş günü içerisinde başlatılacaktır.
 • Poliçe kapsamında bir (1) yıl boyunca kaza sonucu ölüm veya kaza sonucu daimi sakatlık durumunda 500 TL tazmin bedeli alınacaktır.
 • Kampanya kapsamında sunulan Ferdi Kaza Sigortası Poliçesi bir kereye mahsus olarak düzenlenir. Süre bitiminde yenilemesi yapılmaz.
 • Hasar ihbarı için 0850 811 51 00 numaralı telefondan 3’ü tuşlayarak Doğa Sigorta Müşteri Hizmetlerine başvurulabilirsiniz.
 • Poliçenize Medline Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında “7/24 Doktorlu Kara Ambulansı”, “Telefon ile Tıbbi Danışmanlık” ve “Medikal Bilgi Köprüsü ve Hastane Organizasyonu” teminatları dahildir.
 • Medline Acil Sağlık Hizmeti teminatı için 0212 444 12 12 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Medline Acil Sağlık Hizmetleri Teminatı Detayları

 • Doktorlu Kara Ambulansı 7/24 (Limitsiz) - Acil Doktor ve Kara Ambulansı, acil durumlarda hastanın bulunduğu yere en yakın ekibin yönlendirilmesi, en kısa zamanda yerinde müdahale ve gerektiği taktirde hastaneye sevkini kapsayan bir hizmettir. Amaç, hastaya yerinde müdahale etmek olduğundan, ekipler mutlaka doktor, anestezi teknikeri ve ilkyardım eğitimi almış sürücüden oluşur. Ambulansımız, full yoğun bakım donanımlıdır.
 • Telefon ile Tıbbi Danışmanlık - Günün her saatinde her türlü sağlık sorunlarınızda (0212) 444 12 12* numaralı Acil Sağlık Hattı’nı arayarak sağlığınızla ilgili sorularınızı doktorlarımıza yöneltebilir ve Tıbbi Danışmanlık Hizmetimizden ücretsiz olarak faydalanabilirsiniz. Bu hizmette doktor tarafından tanı konulmaz ve ilaç tavsiye edilmez. Kişi, sorunu hakkında bilgilendirilir ve yönlendirilir.

  *Tüm GSM operatörlerinden alan kodu çevirmeden sadece 444 12 12

 • Medikal Bilgi Köprüsü ve Hastane Organizasyonu Hizmeti - Alarm Merkezi, ilgili hastanenin acil bölümündeki doktorla temasa geçerek, sevk edecekleri hasta hakkında bilgi verir ve hasta geldiğinde zaman kaybını engelleyerek acil önemlerin alınmasını sağlar. Medikal Bilgi Köprüsü olarak adlandırılan bu hizmet; hasta, hasta yakını, varsa özel doktoru ve özellikle nakledileceği hastane arasındaki koordinasyonun sağlanmasıdır.