Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Leasing

Leasing

Leasing (Finansal Kiralama) Nedir?

Leasing (finansal kiralama), taşınır ya da taşınmaz bir yatırım malının, süresi, kira bedelleri ve koşulları belirlenmiş bir sözleşme kapsamında, kiralayan (leasing işlemini gerçekleştiren taraf) tarafından satın alınarak kiracıya (yatırımcı) kullanım hakkının verilmesini kapsayan orta ve uzun vadeli bir finansman yöntemidir. Yatırım malının mülkiyeti, sözleşme süresi boyunca kiralayanda bulunmakla birlikte, sözleşme sona erdiğinde kiracıya devredilir.

Leasing Süreci Nasıl İşler?

Leasing (finansal kiralama) sürecinde aşağıdaki adımlar takip edilir:

 • Yatırım yapılacak sabit kıymetin belirlenmesinin ardından Türkiye Finans şubeleri ya da internet sitesi üzerinden leasing (finansal kiralama) başvurusu yapılır.
 • Gerekli incelemeler, Türkiye Finans’ın uzman ekibi tarafından yapıldıktan sonra, yatırım türü ve nakit akışınıza uygun ödeme planları hazırlanır.
 • İhtiyacınıza uygun ödeme planları belirlendikten sonra leasing (finansal kiralama) sözleşmesi imzalanır.
 • Leasing’e (finansal kiralalama) konu edilen sabit kıymetin satın almasına ilişkin sipariş, akreditif, ithalat ve gümrük gibi tüm süreçler, Türkiye Finans’ın uzman ekibi tarafından yönetilir.
 • Malın satın alınması ile ilgili tüm maliyetler kesinleştikten sonra nihai ödeme planı oluşturulur ve sözleşme bitimine kadar bu ödeme planında belirtilen tutarlar, belirtilen tarihlerde ödenir.
 • Kira ödemeleri tamamlandığında, sabit kıymetin mülkiyeti kiracıya devredilir.

Leasing (Finansal Kiralama) Türleri Nelerdir?

Leasing, temelde iki şekilde uygulanır:

 • Standart Finansal Kiralama
  • Standart Finansal Kiralama yönteminde, kiracının (yatırımcı) seçtiği sabit kıymet, yine kiracının (yatırımcı) belirlediği satıcıdan/üreticiden, kiralayan tarafından satın alınarak kiralanır ve sözleşme süresinin sonunda kiracıya sembolik bir bedelle devredilir.

   • Sat Geri Kirala

   Sat Geri Kirala, leasing’e (finansal kiralama) konu sabit kıymet, bizzat kiracının kendisinden satın alınarak tekrar aynı kiracıya finansal kiralama olarak kiralanmasıdır. Sözleşmeye ilişkin ödemeler tamamlandıktan sonra, sabit kıymet tekrar kiracıya geri devredilir.

   Kimler Leasing ile Yatırım Yapabilir?

   Genel olarak vergi mükellefi olan, yatırım yapmayı, işini büyütmeyi amaçlayan tüm gerçek ticari ve tüzel kişilikler ile hukuki işlem yapmaya yetkili kurum ve kuruluşların tamamı leasing (finansal kiralama) ile yatırımlarını finanse edebilirler. Leasing yapabilecek kurum ve kuruluşların bazıları:

   • Anonim şirketler
   • Limited şirketler
   • Şahıs şirketleri
   • Çiftçiler
   • Vakıflar
   • Kooperatifler
   • Ortak Girişimler

   Hangi Tür Mallar İçin Leasing Yapılabilir?

   Tanım olarak, amortismana tabi her türlü sabit kıymet için leasing yapılabilir. İhtiyaçlarınıza ve yatırım planlarınıza göre leasing ile finanse edilebilecek başlıca sabit kıymetler:

   • İş ve inşaat makineleri
   • Endüstriyel makine ve ekipmanlar
   • Tekstil makineleri
   • Metal işleme makineleri
   • Yenilenebilir enerjisi üretim ve enerji verimliliği ekipmanları
   • Ticari amaçlı gayrimenkul
   • Tarım makineleri
   • Plastik işleme makineleri
   • Sağlık sektörü ekipmanları
   • Matbaacılık ve kağıt işleme makineleri
   • Bilgi işlem ve büro sistemleri
   • Elektronik ve optik cihazlar
   • Turizm ekipmanları

   Türkiye Finans’ta Leasing Avantajları Nelerdir?

   Türkiye Finans’ın leasing ürünü ile şirketiniz için her tür makine, teçhizat ve benzeri yatırım araçlarına uygun koşullarda sahip olabilir, en son teknolojilere ulaşarak, sektörünüzdeki gelişmelere ve piyasa ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verebilirsiniz. Türkiye Finans’ın leasing ürünü ile şirketinize sağlayabileceğiniz avantajlar şunlardır:

   • Türkiye Finans’ta yatırım finansmanınızı 48 aya varan uzun vadelerle geri ödeyebilirsiniz.
   • İstisna kapsamındaki sabit kıymet yatırımlarında %1 KDV avantajından faydalanabilirsiniz.
   • Satın alma aşamasında doğabilecek masraflar da dâhil olmak üzere yatırım maliyetinizin %100’üne kadar finansman imkânı bulabilirsiniz.
   • Uzun vadeli ve nakit akışınıza uygun esnek geri ödeme seçeneklerine ulaşabilirsiniz.
   • İhracat taahhüdü ya da döviz geliri olmaksızın, KDV oranı leasing ile finanse edildiğinde %1’e düşen sabit kıymetler için dilerseniz döviz ile borçlanabilirsiniz.
   • Sipariş, İthalat, yükleme, akreditif, gümrük gibi satın alma işlemleriniz Türkiye Finans’ın konusunda uzman ekibi tarafından tarafından yürütülür. Böylece sizler de asıl faaliyetlerinize odaklanabilirsiniz.
   • Leasing sözleşmeleri ile bunların teminatlarına ilişkin kâğıtlar Damga Vergisinden istisnadır. Ayrıca bu kapsamda yapılacak işlemler (finansal kiralama konusu gayrimenkullerin kiralayanlar tarafından devir alınmasına ilişkin tapu işlemleri hariç) harçtan müstesnadır.
   • Yatırım malının hukuki mülkiyeti kiralayanda olsa da amortisman tarafınızdan ayrılabilir. Ödeme planındaki toplam anapara bilançonuza kaydedilir ve amortisman ayrılabilirken kira dekontlarındaki kar bedellerini de finansman gideri olarak kaydedebilirsiniz.
   • Sözleşme süresi boyunca, sabit kıymetin mülkiyeti bankamızda olduğundan, uzun vadeli yatırım finansmanı ihtiyacınızı, asgari ölçüde ek teminat ile karşılayabilirsiniz.

   Leasing ​Sıkça Sorulan Sorular

   Kimler leasing (Finansal Kiralama) yapabilir?

   Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip tüzel kişiler, şahıs firmaları,  her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları leasing (finansal kiralama) başvurusunda bulunabilir.​​

   Kiralanan malın sahibi kimdir?

   ​Leasinge konu malın kullanım hakkı Kiracıya ait olmakla beraber sözleşme süresi boyunca mülkiyet hakkı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nindir.​​

   Finansal kiralamaya konu malın bakım ve onarımı kime aittir?

   Bakım ve onarıma ait masraflar kiracıya aittir.​

   Leasing işlemleri için alt limit var mı?

   Finansal kiralama işlemleri için belirlenmiş bir alt limit yoktur.​

   Leasing işlemleri için vergi, resim ve harç doğar mı?

   6361 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 37. Maddesinde yapılan açıklamalara göre, Finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kâğıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden, bu kâğıtlarla ilgili yapılacak işlemler harçtan müstesnadır.​

   Leasing Sözleşmelerine konu malın mülkiyet devri ne zaman yapılır?

   ​Kiralanan malın kiracıya mülkiyet devri sözleşmede yer alan ödeme süresinin bitiminde, sözleşmede belirlenen sembolik devir bedelinin ödenmesi ile gerçekleştirilir.​

   Finansal kiralamaya konu malın sigortalanması zorunlu mudur?

   6361 sayılı  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu  gereği kiralanan malın sözleşme süresi boyunca sigortalanması zorunludur. Sigorta masrafları kiracı tarafından karşılanır.​

   Leasing Sözleşmesi Hangi Durumlarda Sona Erer?

   • Sözleşme, kararlaştırılan sürenin sonunda kiracının Sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olması kayıt ve şartıyla, malın sözleşme hükümlerine uygun olarak kiracıya devredilmesiyle, kendiliğinden sona erer.
   • Kira ödemelerinin sözleşmede belirtilen süreler içinde yapılmaması halinde, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. sözleşmeyi feshedebilir. ​
   Kullanılmış (2.el ) makina ve ekipmanlar için finansal kiralama yapılabilir mi? KDV avantajı var mıdır?

   İkinci el makina ve ekipmanlar için leasing yapılabilir. İkinci el ürünler KDV avantajına sahip değildir.​

   Leasing işlemlerinde yatırım teşvik belgesi kullanılabilir mi?

   Teşvik belgesinin kiralayan şirkete devredilmesi suretiyle, belgenin sağladığı tüm muafiyet ve avantajlardan kiracının yararlanması mümkündür.​

   Ödenen leasing kiraları nasıl muhasebeleştirilir?

   Kiracının ödediği kiralar için Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. tarafından fatura mahiyetinde dekont düzenlenir. Kiracı, faturaların içeriğindeki  kar tutarını gider yazarak muhasebeleştirir. Anapara için ise  amortisman gideri ayırarak muhasebeleştirme işlemini yapar. ​

   Bir sözleşme ile birden fazla mal için finansal kiralama yapılabilir mi?

   Bir sözleşme kapsamında birden fazla alım yapmak mümkündür.​​

   İthal edilecek mallar için de leasing yapılabilir mi?

   İthal edilecek mallar için de finansal kiralama yapılabilir. Gerekli bütün işlemler bankamız tarafından yürütülür.​​

   Konuyla ilgili icazet belgesine ulaşmak için ​tıklayınız.​