Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle
Esnek Destek Finansmanı (EDF) nedir?

​​​​İşletme sermayesi yönetimine yönelik, tahsis edilecek limit çerçevesinde, kullanılan limitin günlük kar payı işleyecek şekilde karlarının reeskont etmesi, her çeyrek sonunda reeskont eden karların tahakkuk ve tahsil edilmesi, yıl sonunda (EDF limitinden ek numarası bazında yapılan her bir kullanımdan itibaren bir yıl sonraki tarih) finansman tutarının anaparası ile birlikte kapatılmasıdır. ​

Müşteri kredi anapara ve karlarını ne zaman ödeyecektir?

​​​​​Anapara ödemeleri istenildiği vakit, azami kredinin kullanıldığı tarihten itibaren 1 yıl sonra, kar ödemeleri ise yalnızca bilanço dönemlerindeki çeyrek sonlarında (Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarının son iş günü) ve kredinin 1 yıl sonraki kapanma tarihinde tahsil edilebilir. ​ ​​

Anapara ödemelerinde erken kapama cezası alınacak mıdır?

​​​​Hayır. Ürünün diğer kredi ürünlerimizden farkı anapara tahsilat ve kapamalarında erken kapama cezası olmamasıdır.​​

Çeyrek dolmadan kar ödemesi yapılabilir mi?

​​​​​Hayır. Karlar yalnızca çeyrek sonlarındaki iş günü tahsil edilebilir. ör: Şubat ayında kar ödemesi yapmak isterse kar tahsilatı yapılmayacak hatta ara dönemde anapara ödemesi yapsa dahi kar tahsilatı çeyrek sonunda yapılacaktır. Bu durumda müşteri nakit akışını daha iyi planlama imkanı bulacak, bu ürün ile bilecek ki, EDF kullandıysam kar ödemesi üç ayda birdir.​​​

EDF’nin müşteriye ne faydası vardır?

​​Firmalara, işletme sermayelerini yönetmeye yönelik, nakit akışlarına uygun olarak, bir yıllık dönem içerisinde ödeme ve tekrar kullanım imkanı sağlayan esnek bir ürün sunulacaktır. Hak ediş bedeli geç gelen, tahsile aldığı çekleri ötelenen yani alacaklarını planladığı gibi tahsil edemeyen müşterilere kısa süreli işletme sermayesi ihtiyacını giderme imkanı sunarak nakit akışlarının planlanmasına yardımcı olur. Her bir kredi kullanımının kar oranı, söz konusu kredi kapanana kadar sabit olduğundan, müşteri açısından belirsizlikler ortadan kalmış ve İslami prensiplere uygun olarak ihtiyaçlarını gidermiş olacaktır.​​​

EDF’nin Bankamıza ne faydası vardır?

​​Sektörde bir ilk olan EDF ile sürekli olarak kapat-aç yapılarak müşterinin tüm nakit akışının Bankamıza kanalize edilmesi sağlanacaktır. Kapat-aç mantığı ile yapılan işlemler sonucunda müşteri ödeme performansı kolaylıkla takip edilebilecek, kredi dosyalarının daha hızlı sonuçlanması sağlanacaktır.​​

Kar oranları değişken mi olacak?

​​​​​Hayır. Her yeni kullandırım yeni kar oranından fiyatlanabilecek ve bu kullandırıma ilişkin kar oranı, kredi tamamen kapanana kadar sabit kalacaktır. Kar hesaplaması, anapara üzerinden günlük hesaplanacak, her gün karın üzerinden yeniden kar hesaplayan ve müşterilerimizi mağdur edecek kümülatif bir mantık olmayacaktır.​​

Müşteri birden fazla EDF kullanırsa ve anapara ödemesi yapmak isterse hangi krediden ödeme yapılacaktır?

​​​​Ara dönemlerdeki tahsilatlar fifo mantığı ile ilk projeden başlanılarak kapatılacaktır, müşteri inisiyatifine bırakılmayacaktır. Ör: müşteri 13 Ocakta 200,000 TL, 10 Şubatta 150,000 TL kredi kullandı ve 20 Şubatta 250,000 TL ödeme yapmak isterse, öncelikle 13 Ocaktaki 200,000 TL daha sonra 10 Şubatta kullandığı krediden de 50,000 TL tahsilat yapılacaktır. ​​​

Müşteri kredi borcunu nasıl görecektir?

​​​​​​Günlük olarak hesaplanan kar tutarı ve ana para borcunu gösteren hesap ekstresi, müşterinin bildirdiği mail veya KEP hesabına her ay sonu sistem tarafından otomatik gönderilecektir. Son ödeme tarihinin çeyrek sonu olduğu ve ödenmemesi halinde 2 gün içinde ihtarname çekileceği ekstrenin altında belirtilecek. ​​​

EDF kullandırımı hangi durumlar için geçerlidir?

​​​​​​Murabaha veya tevarruk altyapısı kullanılarak yapılabilir. Tevarruk ile yapılacak kullandırımlar ön kontrol ve onaya tabidir. ​​

Müşteriye hangi fiyatı teklif edilecektir?

​​​​Fiyatlamada mevcuttaki şekli ile Raroc hesaplaması kullanılacak, 9 Eylülden sonra ürün bazlı RAROC devreye alınacaktır. Kar hesaplaması, günlük kar hesaplanarak yapılmayacak, her gün karın üzerinden yeniden kar hesaplayacak kümülatif bir mantık olmayacak ​​

EDF limiti olmayan müşteriye kredi kullandırabilecek miyiz?

​​​​EDF limitine, KFD limitinden münakale yapılabilecek, buna ilişkin Kredi Politikaları Müdürlüğünce Rehber yayınlanacaktır. ​​

Müşteriain daha önce kullandığı EDF işlemlerine ait kar oranlarını görüntülenebilecek midir?

​​​​Her EDF işleminde, en son yapılan 5 EDF işleminde kullanılan kar oranı bilgi amaçlı ekranda gösterilecektir.​​

Müşterinin kullandığı EDF’leri ekranlarda görüntülenebilecek mi?

​​​​Tüm raporlamalarda EDF işlemlerine ilişkin detay bilgi ayrıca gösterilecek​​

Müşteriden hangi dokümanlar alınacaktır?

​​​Mevcut kredi dokümanları ve GKS’ye ek olarak, bir defaya mahsus olmak üzere ilave tek sayfalık sözleşme ve her işlem için EDF talep formu müşteriden alınacaktır.​​

Ürünü müşteriye nasıl pazarlayabilirim?

​​​​Müşterilere şu şekilde pazarlanacaktır; X tutarında EDF limiti kullanıldığında, max. 1 yıl vadeli bir kredi tipi olduğu, limit geçerliliği devam ettiği sürece istediği zaman ödeme ve yeniden kullanım yapabileceği, kapama ve kısmi tahsilatlarda erken kapama cezası alınmayacağı, her yeni kullandırımın o tarihte geçerli oran üzerinden fiyatlanacağı, her yeni kullandırımın ayrı bir ek no ile takip edileceği, ara dönemlerde yapılan ödemelerin ilk kullandırılan projenin anaparasından, dönem sonlarında ise önce tahakkuk eden kardan, daha sonra anaparadan tahsil edileceği, ilgili proje anaparası sıfırlanana kadar söz konusu proje kar oranının değişmeyeceği ve sabit olacağı belirtilecektir. Ör: Temlik ile iş yapan tüm müşterilere rahatlıkla pazarlanabilir. ​​

Komisyon alınacak mı? Alınacaksa hangi aşamada tahsil edilecektir?

​​​​Mevcutta olduğu gibi müşteriden alınacak olan komisyon her bir proje kullandırımının başlangıcında, girilen oran veya tutar üzerinden tek seferde tahsil edilecektir.​​​​

Proje kredilerinin finansmanında kullanılabilecek mi?

​​​EDF limiti, proje kredilerinin finansmanında kullanılmayacak, kısa vadeli bir kredi tipi olacaktır.​​​

Tahsilat iptali olacak mı?

​​​​Kar ve anapara tahsilatının iptaline aynı gün izin verilecek olup, tahakkukun iptaline mevcut yapıdaki gibi izin verilmeyecektir.​​​

EDF limit ve teminat hesaplaması hangi tutar üzerinden yapılacaktır?

​​​EDF limit ve teminat hesaplamasında anapara + 90 günlük kar dikkate alınarak yapılacaktır.​​​​

Gecikme olması durumunda hesaplama ne üzerinden yapılacaktır?

​​​​Çeyrek sonunda tahsil edilmesi gereken kar tutarlarında gecikme olması halinde, mevcut yapıdaki gibi geciken kar tutarına, sözleşmede belirtilen gecikme şartları dahilinde gecikme bedeli hesaplanacaktır.​​

EDF limiti ile araç ve gayrimenkul alımı yapılabilir mi?

​​​​EDF limitinin araç veya arsa alımı gibi alanlarda kullanımına ilişkin sistemsel olarak herhangi bir onaya gitmeyecek, eğer o müşteri özelinde bu gibi alanlarda kullanması istenmiyorsa karara yazılacaktır.​​

Ekstre izleme ve mail adresine gönderme işlemini müşterinin talep etmesi durumunda şubeden ekstre izleme ve gönderim yapılabilecek mi?

​​​​Tahsilat ekranından bu işlemler yapılacak, her ay sonunda sistem tarafından otomatik ekstre gönderileceği gibi, şube tarafından istenildiği zaman manuel gönderim de yapılabilecektir.​​

Bir yıl sonra müşteri kredini borcunu kapatmadan tekrar kredi kullanabilir mi?

​​Bir yılın sonunda ana paranın tamamı mutlaka tahsil edilecek ve yeni kullandırım en erken bir gün sonra yapılabilecektir.​​​