Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Finansman ile Kredi Kartı Başvuru Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

​​​​​​​​​​​​​​​​​I- Amaç Ve Kapsam​​

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bankamızca yürütülen tüm bireysel finansman ve kredi kartı işlemleriniz kapsamında işlenen kişisel verileriniz, kişisel ​verilerinizin elde edilme yöntemleri, kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebepleri ve amaçları, kişisel verilerinizin aktarılama amaçları/aktarıldığı üçüncü taraflar, kişisel verilerin işlenme süresi, saklanması ve imhası ile haklarınıza yönelik olarak bilgilendirme yapmak​ amacıyla hazırlanmıştır.​

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., (“Banka”) kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

II- Veri Sorumlusu

Aşağıda Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

​​Unvan

Tür​kiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Vergi Kimlik Numarası

0680063870

Adres

Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul

III- İşlenen Kişisel Veriler

Veri kategorileri ve veri kategorilerinde yer alan örnek mahiyetindeki kişisel veriler aşağıda yer alan tablolarda belirtilmiştir.


Kimlik Bilgileri

Ad soyad, TCKN, uyruk, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, imza, anne adı, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer

İletişim Bilgileri

Ev adresi, iş adresi, ikametgah, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefon numarası

Mesleki Deneyim Bilgileri

Meslek, eğitim bilgisi, öğrenim durumu, iş tecrübeleri, diploma bilgileri

Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri

Görsel ve İşitsel Bilgiler

Çağrı merkezi kayıtları, görüntülü görüşme kayıtları

Müşteri İşlem Bilgileri

Müşteri numarası, kasa numarası, kredi kartı ve banka kartı bilgileri, talep/talimata ilişkn bilgiler, kredi ödeme bilgileri, kredi İşlemleri sürecinde elde edilen form, sözleşme ve benzeri diğer evrak

Hukuki İşlem Bilgileri

Dava dosya bilgileri, icra bilgileri, haciz bilgileri, ceza durumu, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler

Finansal Bilgiler

Hesap bilgileri, Finansal bilançolar, malvarlığına ilişkin bilgiler, Kredi tutarına ilişkin bilgiler, IBAN numarası, ürün bilgileri, para cinsi

İşlem Güvenliği

IP adresi, cihaz ID, log kayıtları, şifre ve paralo bilgileri, internet sayfasına giriş-çıkış bilgileri

Risk Yönetimi

Kredi borç bilgileri, Risk Merkezi, TCMB, KKB, KPS aracılığı ile elde edilen bilgiler, KKB'de yer alan borçluluk, skor vb. bilgiler, teminata ilişkin ekspertiz bilgileri, taşıt Finansmanı süreçlerinde taşıta dair değer, model, marka bilgileri

IV- Amaç ve Hukuki Dayanak

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki dayanakları aşağıda yer alan tabloda gruplandırılarak listelenmiştir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili alt mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenecektir. Açık rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenebileceği haller Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenmiştir.

Kişisel Veri Kategorisi

Amaç

Hukuki Dayanak

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Kimlik tespiti ile müşterini tanı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; adres tespiti, meslek, gelir durumu, işlem yapma amacı gibi bilgilerin kaydedilmesi.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Mesleki Deneyim Bilgileri

Finansman başvurusunun alınması ve başvurunun değerlendirilmesi, kredibilitenin ölçülmesi; ticari müşterinin gerçek kişi olan sahibinin, ortağının ve yöneticisinin finansman geçmişi, kredibilitesi ve finansman koşullarına ilişkin diğer bilgilerinin değerlendirilmesi, kullanmış olduğunuz Bankacılık ürününe ilişkin bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi, mobil uygulama ve/veya internet bankacılığı aracılığı tarafınıza sunmuş olduğunuz ürününüze ilişkin hizmetlerin/işlemlerin sunulması,
Teminat değerlendirmesi yapılması, teminat süreçlerinin yürütülmesi,  kredilendirmeye ilişkin bilgi araştırmaları yapılması; kredi izleme, takip, istihbarat ve tahsilatlar süreçlerinin yürütülmesi ve kontrolü, rehin sözleşmelerinin oluşturulması ve akdedilmesi, gerekirse borcun yeniden yapılandırılması.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Mesleki Deneyim Bilgileri

Kredi kartı başvurusunun alınması ve başvurunun değerlendirilmesi, kredibilitenin ölçümlenmesi ve kredi kartı tahsis, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızla imzalanan sözleşme/sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi, tarafınıza tesis edilen karta dair varsa her türlü teminatlandırma sürecinin yürütülmesi, tarafınıza sunmuş olduğumuz ürün sonrası operasyonel süreçlerin yürütülmesi, kartınızın tarafınıza teslim edilmesi, mobil uygulama ve/veya internet bankacılığı aracılığı ile tarafınıza sunmuş olduğunuz kredi kartınıza ilişkin hizmetlerin/işlemlerin sunulması.

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler

Şüpheli işlemlerin tespiti ve raporlanması süreçlerinin yürütülmesi.

KVKK m.5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik, İletişim
Finans, Mesleki Deneyim, Risk Yönetimi

Finans ve muhasebe işlerinin takibi ve raporlanması, tarafınıza sunulan ürünlere dair iyileştirmelerin yapılması.

KVKK m.5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği

Ödenmeyen borçlara ilişkin hukuki süreçlerin yönetilmesi; kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi; dava ve icra takiplerinin yürütülmesi; Bankanın alacaklısı olduğu borçların tahsil edilmesi, mülkiyet hakkı ve diğer hakların korunması ve kullanılması, alacağa mahsuben devir alınan menkul ve gayrimenkullerin satışı. 

Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi; anlaşmalı hukuk büroları aracılığı ile borç takibi yapılması ve/veya varlık yönetim şirketine alacak devrinin yapılması.
Bankamıza ait hukuki, finansal, ticari, uyum ve itibar risklerin yönetilmesi; taraf olunan uyuşmazlıklarda haklarımızın korunması için gerekli işlemlerin yapılması; borç tahsilatı amaçlı olarak yapılandırma politikamızın oluşturulması, risk izleme ve analiz amaçlı süreçlerin yürütülmesi.

Sizden olan alacağımızın temliki sonrasında, borcunuzun devredildiği veya devredilebileceği herhangi bir şirkete bilgilerinizin transfer edilmesi.

KVKK m.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
KVKK m.5/2-f:İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri, Lokasyon

Banka varlıklarının ya da bunlara dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarının yürütülmesi; değerleme, derecelendirme veya destek hizmetlerinin yürütülmesi; bağımsız denetim faaliyetlerinin ve hizmet alımlarının yürütülmesi.

Banka sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi/planlanması, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi, denetlenmesi ve uygulanması, 

Tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerine yönelik olarak segmentasyon çalışmalarının yürütülmesi

KVKK m.5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Bilgiler, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve MASAK ulusal ve uluslararası mevzuat ile belirlenmiş her türlü yükümlülük ve faaliyetin yerine getirilmesi.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde öngörülen kurum ve kuruluşlar, bankalar, muhtemel alıcılar veya risk merkezi ile bilgi alışverişi yapılması, ana ortaklıkların konsolide finansal tablolarının hazırlanması; risk yönetimi ve iç denetim uygulamalarının yürütülmesi.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği

Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti onayı alınması, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemin (İYS) kullanılması; düzenleyici kuruluşlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapılması.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Mali Suçlar Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., KOSGEB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum kapsamında, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te düzenlenen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; finansal risk süreçlerinin planlanması; iç sistemlere dair yükümlülükler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması.

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Mesleki Deneyim Bilgileri, Lokasyon, Finansal Bilgiler,

Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtımı ve pazarlanması, reklam ve kampanya amacıyla arama yapılması, SMS gönderilmesi, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerinizin alınması, çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen görüşme kayıtlarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılması, davranış modellemesine dayalı analizlerin yapılması, tarafınıza özel tekliflerin, ürün ve hizmetlerin sunulması

KVKK m.5/1: Açık rızanın bulunması..Özel Nitelikli Kişisel Veri ​KategorisiAmaç

Hukuki Daynak

Sağlık Bilgileri

Bankacılık hizmetlerinin engelli kişilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesi.

KVKK m.6/3-d: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

Sağlık Bilgileri

Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyette bulunduğumuz sigorta süreçlerinin ifası

KVKK m.6/3-a: Açık Rıza

Biyometrik Veri

Uzaktan müşteri edinimi, parola / şifre belirleme süreçlerinde kimlik tespiti yapılması.

KVKK m.6/3-a: Açık Rıza

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çek Kanunu madde 2 uyarınca çek hesabı açma başvurularında adli sicil kaydına göre işlem yapılması gerekliliği.

KVKK m.6/3-b: Kanunlarda açıkça öngörülmesi


V- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz sayılan hukuki sebepler çerçevesinde Banka'nın Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri, Şubeleri ve diğer hizmet birimleri aracılığı ile verdiğiniz bilgiler, destek hizmeti kuruluşları gibi işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, muhabir/muhatap bankalar, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, üye işyerleri ve POS'ları, SGK kayıtları,  ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarla (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin vb.) ATM, internet siteleri, medya, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri, şubeler ve diğer hizmet birimlerine ait güvenlik kameraları, Kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj, SWIFT gibi uluslarası para transferi Banka'ya yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, görsel, elektronik, fizikiveya sair yollarla elde edilebilmektedir.

VI- Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz mevzuat hükümleri kapsamında,   Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak  aşağıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde aktarılabilecektir.
Bankamızca kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.


Aktarım Yapılan Taraf

Aktarımın Amacı

Kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi, kurum ve/veya kuruluşlar.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Destek hizmeti alınan kuruluşlar, iş birliği yapılan kuruluşlar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, risk merkezi ve hizmet alınan diğer üçüncü taraflar.

Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet aldığımız tedarikçiler, destek hizmeti kuruluşları, Kredi kartı basım ve teslim süreçleri.

Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlar.

Aracılık/acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Yargı mercileri, hukuk büroları, varlık yönetim şirketleri.

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

Bağımsız denetim şirketleri

Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi.

Muhabir bankalar, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar.

İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kredi Kayıt Bürosu, Bankalararası Kart Merkezi, Risk Merkezi, en az beş banka ya da finans kuruluşu tarafından kurulan kurumlar.

Risk izleme ve risk yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

Varlık Yönetim Şirketleri, alacak değerleme süreçleri kapsamında diğer üçüncü taraflar

Bankamız alacaklarının satış süreçlerinin yönetilmesi.

Kart kuruluşları, ödeme hizmet sağlayıcıları, yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri.

İşlemin mahiyeti gereği, kredi kartları ve para transferi ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi.


VII- Kişisel Verilerin İşlenme Süresi, Saklanması ve İmhası

Bankamızın, faaliyetlerini başta Bankacılık Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun olarak yürüttüğünü, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak kişisel verilerin güvenli bir şekilde korunmasının en önemli önceliklerimizden biri olduğunu belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka tarafından alınmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren bütün şartların ortadan kalkması halinde; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve uymakla yükümlü olduğumuz sair mevzuatın öngördüğü yasal sürelerin sonunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

VIII- İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru


Kanunun 11. maddesi uyarınca, Bankamıza başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki yollarla kullanabilirsiniz:

 • https://mmm.turkiyefinans.com.tr/ bağlantısından bildirim oluşturarak,
 • Bankamız İletişim Merkezini 0850 222 22 44 numaralı telefonumuzdan arayarak,
 • Kayıtlı e-posta adresiniz ile turkiyefinans@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu göndererek,
 • Şubelerimize bizzat başvuruda bulunarak
 • ​Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu eksiksiz şekilde doldurarak Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresindeki genel müdürlüğümüze iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla göndererek,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen bir başka yöntem ile.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ madde 5 uyarınca başvurunuzda aşağıdaki unsurların bulunmasının zorunlu olduğunu anımsatmak isteriz:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırırız. Başvurunuzun cevaplandırılması işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesindebelirtilen ücret alınabilecektir. ​​​​

​​ ​​
​ ​
​ ​