Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Müşteri Edinimi ve Hesap Açılış Süreçlerinde Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

​​​​​​​​​I- Amaç Ve Kapsam​​

Bu bilgilendirme, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (“Banka”) tarafından Bankamız müşterisi olmanız, hesap açılış işlemleri ve tarafınıza sunulan bankacılık hizmetleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (“Kanun”) 10. maddesi gereği sizleri aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır. Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

II- Veri Sorumlusu

Aşağıda Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unvan

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Vergi Kimlik Numarası

0680063870

Adres

Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul

III- İşlenen Kişisel Veriler

Veri kategorileri ve veri kategorilerinde yer alan örnek mahiyetindeki kişisel veriler aşağıda yer alan tablolarda belirtilmiştir.

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik Bilgileri

Ad soyad, TCKN, uyruk, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, nüfus cüzdanı cilt numarası, nüfus cüzdanı seri numarası, imza, anne adı, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer

İletişim Bilgileri

Ev adresi, iş adresi, ikametgah, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefon numarası

Mesleki Deneyim Bilgileri

Meslek, eğitim bilgisi, öğrenim durumu, iş tecrübeleri, diploma bilgileri

Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri

Görsel ve İşitsel Bilgiler

Çağrı merkezi kayıtları, görüntülü görüşme kayıtları

Müşteri İşlem Bilgileri

Müşteri numarası, muhatap numarası, kasa numarası, kredi kartı ve banka kartı bilgileri

Hukuki İşlem Bilgileri

Dava dosya bilgileri, icra bilgileri, haciz bilgileri, ceza durumu, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler

Finansal Bilgiler

Hesap bilgileri, IBAN numarası, ürün bilgileri, para cinsi .

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera kayıtları

Risk Yönetimi

Kredi borç bilgileri, Risk Merkezi, TCMB, KKB, KPS aracılığı ile elde edilen bilgiler, KKB’de yer alan borçluluk, skor vb. bilgiler, teminata ilişkin ekspertiz bilgileri, taşıt Finansmanı süreçlerinde taşıta dair değer, model, marka bilgileri

İşlem Güvenliği

IP adresi, cihaz ID, log kayıtları, şifre ve parola bilgileri

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sağlık Bilgileri

Kan grubu (eski kimliklerde yer alması nedeni ile), sağlık durumuna ilişkin bilgiler, engellilik durumuna ilişkin bilgiler

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Dava dosyalarındaki bilgiler, adli sicil kaydı

Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar

Din bilgisi (Eski kimliklerde yer alması nedeni ile)

Biyometrik Veri

 Yüz tanıma bilgileri, biyometrik imza

IV- Amaç ve Hukuki Dayanak

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizi işleyebilmek için Kanunda yer alan hukuki sebeplerden en az birine dayanılması gerekmektedir. Açık rızanız olmaksızın kişisel verilerinizi işleyebileceğimiz haller Kanunun 5. maddesinin 2.fıkrasında düzenlenmiştir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki dayanakları aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.

Kişisel Veri Kategorisi

Amaç

Hukuki Dayanak

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Hesap açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Banka ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi; tarafınıza ürün/hizmet sunulması amacıyla üçüncü kişilerle sözleşme akdedilmesi; Banka ile müşteri arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi, bilgilerinizin doğrulunun ve güncelliğinin sağlanması

Tarafınıza sağlanan ürün ve hizmetlerimize ilişkin yükümlülüklerin ifa edilmesi,   sunulan hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması; iş ve işlemlerin sahibinin, yetkilisinin ve muhataplarının belirlenmesi.

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Bilgiler

Bankacılık hizmetleri, dış ticaret hizmetleri, aracılık hizmetleri, sigorta, emeklilik ve diğer acentelik hizmetleri başta olmak üzere; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 4. maddesinde sayılan faaliyetler kapsamındaki hizmetlerin sunulması, ilgili hizmetlere dair operasyonel süreçlerin yürütülmesi, denetimi sürdürülebilirliği ve sürekliliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi; değerleme,                 derecelendirme ve
bağımsız denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Bilgiler

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketler, dolandırıcılık ile mücadele eden kurumlar ve diğer kuruluş ve otoritelere raporlama yapılması.
Bankacılık Kanunu madde 42, Bankaların Muhasebe Uygulamalarına, Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik madde 17 ve tabi olunan sair mevzuat uyarınca bilgi ve belgelerinizin Bankamızca saklanması, kanuni saklama süreleri çerçevesinde elektronik veya kağıt ortamında gerçekleştirilecek işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve saklanması; tarafınızla paylaşılması gereken yasal bilgilerin iletişim bilgileriniz üzerinden iletilmesi.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler

Şikayet, itiraz, öneri, talep ve memnuniyet gibi bildirimlerinizin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, takibi ve yönetimi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi; bildirimlerinizin sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilmesi. 

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kimlik, İletişim, Finans, Müşteri İşlem, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Bankamız süreçlerinin iyileştirilmesi, uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi,
tarafınıza sunduğumuz ürün ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik süreçlerin yürütülmesi, müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

KVKK m.5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenliği

Bankamızın her türlü menfaatinin korunması amacıyla hukuki yollara başvurulması, dava açılması ve icra takibi başlatılması; hukuki danışmanlık alınması; Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi; Bankamızn alacaklısı olduğu borçların tahsil edilmesi, mülkiyet hakkı ve diğer hakların korunması ve kullanılması.

KVKK m.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri, Lokasyon, İşlem Güvenliği

Risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; risk analizi ve finansal risk süreçlerinin planlanması; iç sistemlere dair yükümlülükler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması.
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi/planlanması, bilgi sistemleri alt yapılarının kurulması, yönetilmesi, denetlenmesi ve uygulanması.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

KVKK m.5/2-f:İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Fiziksel Mekan Güvenliği, Lokasyon, Görsel ve İşitsel Bilgiler, İşlem Güvenliği

Bankamızın iş/ operasyonel süreçlerinin/faaliyetlerinin kurgulanması, satın alma operasyonlarının planlanması, yürütülmesi ve güvenliğinin temini; destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin yönetimi, hizmet satışı sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, konsolide finansal tabloların hazırlanması, ödeme hizmetlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi.

KVKK m.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

KVKK m.5/2-f:İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, Finansal
Bilgiler, Müşteri İşlem
Bilgileri

Döviz, kıymetli maden, hisse senedi, yatırım fonları alım, satım süreçlerinin yürütülmesi, ödeme emri başlatma ve her türlü ödeme hizmetlerinin sunulması süreçlerinin yürütülmesi.

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,   sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kimlik Bilgileri, Finansal
Bilgiler, Müşteri İşlem
Bilgileri,  Görsel ve İşitsel Bilgiler, İşlem Güvenliği, Lokasyon

İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle Bankamız hizmet birimleri, Genel Müdürlük, Bölge Müdürlüğü ve ATM'lerinde kamera görüntülerinin kaydedilmesi; kalite standartları, güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi, ihtilafların çözümlenmesi; haberleşmenin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi; QR kod ile yapılan kartsız işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m.5/2-f:İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri,
Müşteri İşlem
Bilgileri, Mesleki
Deneyim

Tarafınıza sunulan yatırım hizmetleri kapsamında risk profilinin oluşturulması.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Risk Yönetimi

Yatırım süreçleri kapsamındaki ürün ve hizmetlere ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi, bu kapsamda sunulan hizmet süreçlerinin geliştirilmesi, emir iletimine aracılık sıfatı ile sermaye piyasası ürünlerine yönelik süreçlerin yönetilmesi.​

Yatırım süreçleri kapsamındaki operasyonel süreçlerin yürütülmesi, ilgili süreçlere yönelik olarak Bankamızla imzaladığınız sözleşme/sözleşmeler dahilinde gereklerinin yerine getirilmesi.

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Risk Yönetimi

Yatırım süreçleri kapsamındaki izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması.​

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri, Görsel ve İşitsel Bilgiler, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve MASAK ulusal ve uluslararası mevzuat ile belirlenmiş hertürlü yükümlülük ve faaliyetlerin yerine getirilmesi, kimlik tespiti ile müşterini tanı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Hukuki İşlem Bilgileri, İşlem Güvenliği, Fiziksel Mekan Güvenliği

Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca ticari elektronik ileti onayı alınması, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikâyet süreçlerinin yönetilmesine imkân tanıyan sistemin (İYS) kullanılması; düzenleyici kuruluşlar ve kolluk kuvvetleri ile işbirliği yapılması. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Mali Suçlar Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., KOSGEB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kredi Kayıt Bürosu, Risk Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum kapsamında, Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'te düzenlenen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca internet erişiminin kullanılması halinde trafik bilgilerinin log’ların tutulması; haberleşmenin, iletişimin, işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği            

Bankacılık Kanunu madde 73/4 uyarınca ana ortak ile ilişkilerin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve risk yönetiminde Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen çerçevede, iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim, operasyonel hizmetlerin gerçekleştirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; bütçe ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi, ana ortak konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarının icrası.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Görsel ve İşitsel Bilgiler, İşlem Güvenliği

Bankanın ihtiyaç duyduğu planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi; organizasyon ve etkinlik yönetimi, sponsorluk ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi; strateji ve segmentasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi; işlem ve talimatların kontrol edilmesi, tarafınıza sunmuş olduğumuz hizmetler kapsamında sizinle iletişime geçilmesi, süreçlerimizin iyileştirilmesi; İnternet ve mobil bankacılık deneyiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.

KVKK m.5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Finansal Bilgiler,

Çağrı Merkezi görüşme kayıtlarının Bankacılık süreçlerimizin iyileştirilmesi için kullanılması, kayıt altına alınması.

KVKK m.5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Mesleki Deneyim Bilgileri, Lokasyon, Finansal Bilgiler,

Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtımı ve pazarlanması, reklam ve kampanya amacıyla arama yapılması, SMS gönderilmesi, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerinizin alınması, çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen görüşme kayıtlarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılması, davranış modellemesine dayalı analizlerin yapılması, tarafınıza özel tekliflerin, ürün ve hizmetlerin sunulması

KVKK m.5/1: Açık rızanın olması.​ ​

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Amacı

Hukuki Dayanak

Sağlık Bilgileri

Bankacılık hizmetlerinin engelli kişilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesi.

KVKK m.6/3-d: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

Sağlık Bilgileri

Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyette bulunduğumuz sigorta süreçlerinin ifası

KVKK m.6/3-a: Açık Rıza​

Biyometrik Veri

Uzaktan müşteri edinimi, parola / şifre belirleme süreçlerinde kimlik tespiti yapılması.

KVKK m.6/3-a: Açık Rıza

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Çek Kanunu madde 2 uyarınca çek hesabı açma başvurularında adli sicil kaydına göre işlem yapılması gerekliliği.

KVKK m.6/3-b: Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

V- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verileriniz sayılan hukuki sebepler çerçevesinde Banka'nın Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri, Şubeleri ve diğer hizmet birimleri aracılığı ile verdiğiniz bilgiler, destek hizmeti kuruluşları gibi işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, muhabir/muhatap bankalar, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, üye işyerleri ve POS'ları, SGK kayıtları,  ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarıyla (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin vb.) ATM, internet siteleri, medya, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri, şubeler ve diğer hizmet birimlerine ait güvenlik kameraları, kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj, SWIFT gibi uluslararası para transferi, Banka'ya yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla, tamamen veya kısmen, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, görsel, elektronik, fiziki veya sair yollarla elde edilebilmektedir.

VI-Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz mevzuat hükümleri kapsamında, Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak aşağıda belirtilen işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde yurtiçi ve yurtdışına aktarılabilecektir.
Bankamızca kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları aşağıdaki tabloda listelenmiştir. ​

Aktarım Yapılan Taraf

Aktarımın Amacı

Kanunen yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi, kurum ve/veya kuruluşlar

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Destek hizmeti alınan kuruluşlar, iş birliği yapılan kuruluşlar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, risk merkezi ve hizmet alınan diğer üçüncü taraflar

Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet alınması.

Bankamız ana ortağı

Konsolide finansal tablo hazırlama çalışmaları, risk yönetimi ve iç denetim uygulamaları 

Risk Merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulan şirketler (Bankalararası Kart Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu vb)

Risk yönetimi, risk izleme faaliyetlerinin yönetilmesi.

Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlar.

Aracılık/acentelik ilişkisinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Yargı mercileri, hukuk büroları

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

Aracı kurum / kuruluşlar

Yatırım faaliyetlerinin yürütülmesi.

Bağımsız denetim şirketleri

Faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun denetlenmesi.

Varlık yönetim şirketleri, muhtemel alıcılar, hak ve/veya yükümlülüklerimizi devir veya temlik ettiğimiz taraflar

Borcun yeniden yapılandırılması, alacaklarımızın satışı veya paylarımızın satışında değerleme çalışmaları yapılabilmesi.

Muhabir bankalar, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar

İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Kart kuruluşları, ödeme hizmet sağlayıcıları, yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri

İşlemin mahiyeti gereği, kredi kartları ve para transferi ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi.

Temsil yetkisi bulunan kişiler

Sizi temsile yetkili kişilere bankacılık işlemleri ile ilgili gerekli bilgilerin aktarılması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi.

VII- Kişisel Verilerin İşlenme Süresi, Saklanması ve İmhası

Bankamızın, faaliyetlerini başta Bankacılık Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili mevzuatlara uygun olarak yürüttüğünü, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak kişisel verilerin güvenli bir şekilde korunmasının en önemli önceliklerimizden biri olduğunu belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka tarafından alınmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren bütün şartların ortadan kalkması halinde; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve uymakla yükümlü olduğumuz sair mevzuatın öngördüğü yasal sürelerin sonunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

VIII - İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Kanunun 11. maddesi uyarınca, Bankamıza başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki yollarla kullanabilirsiniz:

 • https://mmm.turkiyefinans.com.tr/ bağlantısından bildirim oluşturarak,
 • Bankamız İletişim Merkezini 0850 222 22 44 numaralı telefonumuzdan arayarak,
 • Kayıtlı e-posta adresiniz ile turkiyefinans@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu göndererek,
 • Şubelerimize bizzat başvuruda bulunarak​​
 • Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu eksiksiz şekilde doldurarak Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresindeki genel müdürlüğümüze iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla göndererek,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen bir başka yöntem ile.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ madde 5 uyarınca başvurunuzda aşağıdaki unsurların bulunmasının zorunlu olduğunu anımsatmak isteriz:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırırız. Başvurunuzun cevaplandırılması işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7 nci maddesinde belirtilen ücret alınabilecektir.


​​ ​

​​