Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

​​​​​​I- Amaç Ve Kapsam​

Bu bilgile​nd​​irme veri sor​umlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (Banka) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesi gereği aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır. Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.
Bu Aydınlatma Metni aşağıdaki gerçek kişileri kapsamaktadır:

Bankamızda belirli hesap ve ürünleri olan kişileri (müşteri ilişkisi çerçevesinde hizmet kurulan hususlar) Ayrıca, Bankamız nezdinde müşteri ilişkisi çerçevesinde hizmet sağlanmıyor olsa da herhangi bir işlem yapan (ödeme işlemleri vb.), bankacılık işlemi kapsamında talepte bulunan gerçek kişiyi, teminat işlemleri çerçevesinde kişisel verileri işlenen garantör, rehin/temlik borçlusu, eş, kefil gibi gerçek kişileri, Bankamız genel müdürlük, şube veya internet sitesini ziyaret eden gerçek kişiyi, Bankamız müşterisi olan bir tüzel kişiliğin pay sahibi, imza yetkilisi, faydalanıcı, yasal temsilcisi ve diğer üye / yetkilileri olan gerçek kişileri, Bankamızla yapılacak herhangi bir işlemin tarafı olan gerçek kişileri kapsamaktadır.

II- Veri Sorumlusu

Aşağıda Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eden Bankamız hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Unvan

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Vergi Kimlik Numarası

0680063870

Adres

Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul

III- İşlenen Kişisel Veriler

Bankamızca işlenen kişisel veriler aşağıda yer alan tabloda gruplandırılarak listelenmiştir.

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

Kimlik Bilgileri

Ad Soyad, TCKN, uyruk, cinsiyet, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hal, cilt numarası, seri numarası, imza, anne adı, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer vb.

İletişim Bilgileri

Ev adresi, iş adresi, ikametgah, elektronik posta, kayıtlı elektronik posta adresi, cep telefon numarası vb.

Mesleki Deneyim Bilgileri

Meslek, eğitim bilgisi, öğrenim durumu, iş tecrübeleri, diploma bilgileri, vb.

Görsel ve İşitsel Bilgiler

Çağrı merkezi kayıtları, görüntülü görüşme kayıtları vb.

Müşteri işlem Bilgileri

Müşteri numarası, muhatap numarası, kasa numarası, kredi kartı ve banka kartı bilgileri vb.

Hukuki İşlem

Dava dosya bilgileri, icra bilgileri, haciz bilgileri, ceza durumu, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler vb.

Finansal Bilgiler

Hesap bilgileri, IBAN numarası, ürün bilgileri, para cinsi vb.

Fiziksel Mekan Güvenliği

Kamera kayıtları

İşlem Güvenliği

IP adresi, cihaz ID, log kayıtları, şifre ve parola bilgileri vb.

Risk Yönetimi

Kredi borç bilgileri, Risk Merkezi, TCMB, KKB, KPS aracılığı ile elde edilen bilgiler, KKB’de yer alan borçluluk, skor vb. bilgiler, teminata ilişkin ekspertiz bilgileri, taşıt Finansmanı süreçlerinde taşıta dair değer, model, marka bilgileri vb.Özel Nitelikte Kişisel Veri Kategorisi

Özel Nitelikte Kişisel Veri

Sağlık Bilgileri

Kan grubu (Eski kimliklerde yer alması sebebi ile), engellilik durumuna ilişkin bilgiler vb.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler, adli sicil kaydı vb.

Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar

Din bilgisi (Eski kimliklerde yer alması sebebi ile)

IV- Amaç ve Hukuki Dayanak

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki dayanakları aşağıda yer alan tabloda belirtilmiştir.
Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer sair mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenecektir. Açık rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenebileceği haller 5. maddenin 2.fıkrasında düzenlenmiştir.

Veri Kategorisi

Amaç

Hukuki Dayanak

Kimlik, İletişim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Finans, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Risk Yönetimi, Mesleki Deneyim Bilgileri

Bankacılık hizmetleri, dış ticaret hizmetleri, finansman (kredi) sağlama hizmetleri, sigorta, emeklilik ve diğer acentelik hizmetleri, aracılık hizmetleri başta olmak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4. maddesinde sayılan faaliyetler kapsamındaki hizmetlerin sunulması, operasyonel süreçlerinin yürütülmesi, denetimi sürdürülebilirliği ve sürekliliğine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, muhabir bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler

Bankamızda sahip olduğunuz bir ürün veya bankamız müşterisi olmaksızın Bankamızla kurduğunuz temas ve gerçekleştirdiğiniz işlemler dolayısıyla gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütülmesi, talep etmiş olduğunuz ürün / hizmete ilişkin gerekli değerlendirmelerin yapılması, ilgili ürün/hizmete ilişkin olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, tarafınızla kurmuş olduğumuz sözleşme / sözleşmelere ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi, Banka sistemlerine muhatap kaydı yapılması, talimatlı işlemlere yönelik olarak doğrulama süreçlerinin sağlanabilmesi amacı ile doğrulama / yetkili tanımlama süreçlerinin yürütülmesi

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Finansal Bilgiler,

Konut finansmanı süreçlerinde  sahibi olduğunuz gayrimenkulün, bankamızdan finansman kullanacak müşterimize satılması süreçlerinde gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi, ekspertiz raporlarının hazırlanabilmesi, tapu sorgulamaları ve finansman ödemesinin yapılabilmesi, ödeme işlemleri ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilebilmesi

KVKK m. 5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

KVKK m. 5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Bilgiler

Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi veya icrası ile dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ve diğer suçların tespiti ve önlenmesi.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Bilgiler

Risk yönetim süreçlerinin yürütülmesi, dolandırıcılık olaylarının tespiti ve engellenmesine yönelik süreçlerin tasarlanması, şüpheli işlemlerin incelenmesi, risk izleme, takip ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Fiziksel mekan güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu başta olmak üzere, bankacılık faaliyetleri kapsamında gerekli yükümlülüklerin yerine getirilmesi, acentelik faaliyetleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Mesleki Deneyim Bilgileri

Kimlik tespiti ile müşterini tanı yükümlülüklerinin
yerine getirilmesi; adres tespiti, meslek, gelir durumu, işlem yapma amacı gibi bilgilerin kaydedilmesi; bilgilerinizin doğrulunun ve güncelliğinin sağlanması

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler

Şikayet, itiraz, öneri, talep ve memnuniyet gibi bildirimlerinizin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, takibi ve yönetimi için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi; şikâyet
süreçlerinin yönetilmesine imkân sunan sistemlerin kullanılması; bildirimlerinizin sonuçlandırılarak tarafınıza bilgi verilmesi.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

KVKK m.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İşlem Güvenliği, Görsel ve İşitsel Bilgiler

Şubelerimize, Bölge Müdürlüğü ve Genel Müdürlüğümüze yapılan ziyaretler ve ATM kullanımlarında güvenliğin temini, dolandırıcılığın önlenmesi ve tespiti için kamera kaydı alınması, ziyaretlere ilişkin kayıtların tutulması

KVKK m.5/2-e: Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler,

Talep etmiş olduğunuz para transferi, borç/fatura ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, Risk Yönetimi

Bankamız nezdinde herhangi bir işlem yapan gerçek kişi veya herhangi bir müşterinin yasal temsilcisi, pay sahibi, ortağı, yetkilisi veya vekili olmanız halinde, işlemin yerine getirilebilmesi,

Bir finansman işlemine teminat olarak sunulacak kefalet kapsamında Bankamızla aranızdaki her türlü ticari ve hukuki ilişkinin düzenlenmesi ve sürdürülebilmesi, kefil, garantör, rehin/temlik vb. işlemler ile ödeme işlemlerinin yerine getirilebilmesi, Bankamızla yapılacak herhangi bir işlemin sahibinin, yetkilisinin ve muhataplarının belirlenmesi ve işlemin gerçekleştirilmesi

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Kimlik, Finansal Bilgiler, İletişim, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği

Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet destek hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları veya tedarikçilerle kurulan ilişkilerin ve süreçlerin yönetimi, planlanması ve gerçekleştirilmesi

KVKK m.5/2-c: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

KVKK m.5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Kimlik Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Finansal Bilgiler, İşlem Güvenliği

Sizlere daha iyi bir deneyim sunmak, hizmetlerimizi değerlendirmek, iyileştirmek ve işlemlerinizin yürütülmesi için gerekli hizmeti sağlamak adına faaliyetlerin yürütülmesi.

KVKK m.5/2-f: İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Görsel ve İşitsel Bilgiler, Mesleki Deneyim Bilgileri, Lokasyon, Finansal Bilgiler,

Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması, tanıtımı ve pazarlanması, reklam ve kampanya amacıyla arama yapılması, SMS gönderilmesi, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerinizin alınması, çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen görüşme kayıtlarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılması, davranış modellemesine dayalı analizlerin yapılması, tarafınıza özel tekliflerin, ürün ve hizmetlerin sunulması

KVKK m.5/1:  açık rızanın bulunması. .

Özel Nitelikte Kişisel Veri Kategorisi

Amaç

Hukuki Dayanak

Sağlık Bilgileri

Bankacılık hizmetlerinin engelli kişilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesi.

KVKK m.6/3

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza mahkumiyeti, güvenlik tedbirlerini ilişkin bilgiler, adli sicil kaydı vb.

KVKK m.5/2-a: Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar

Din bilgisi (Eski kimliklerde yer alması sebebi ile)

KVKK m.5/2-ç: Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

V- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verilerinizi yazılı, sözlü ve görsel formatta elektronik ve fiziki yöntemlerle otomatik, kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplamaktayız. Ayrıca kişisel verilerinizin üçüncü kişilerden elde edilmesi de gündeme gelebilmektedir.

Kişisel verileriniz sayılan hukuki sebepler çerçevesinde sizlerin beyanları üzerine Banka'nın Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürlükleri, Şubeleri ve diğer hizmet birimleri aracılığı ile verdiğiniz bilgiler, destek hizmeti kuruluşları gibi işbirliği yaptığı/hizmet aldığı ve verdiği/iş ilişkisi içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, üye işyerleri ve POS'ları, SGK kayıtları,  Bankamızla gerçekleştirilecek işlemler için sizi yetkili olarak tanımlayan 3.tarafların Bankamızdan almak istediği hizmet kapsamında tarafınızı yetkilendirdiğini gösteren bilgi/belge veya formlar aracılığıyla, başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde tarafınızla akdedilen bankacılık hizmetlerine ilişkin tüm sözleşme/form ve sair belgeler aracılığı ile, finansmanın satıcı hesabına ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi durumunda alıcı tarafından Bankamıza sunulan bilgi/belge ve formlar aracılığıyla, gayrimenkul alıcısı olan müşterimiz tarafından Bankamıza sunulacak bilgi/belge/formlar aracılığıyla, gayrimenkul finansmanı süreçlerinde tarafınızla gerçekleştirilen görüşmeler ile tapu kayıt sistemi ve ekspertiz raporları aracılığıyla, ulusal ve uluslararası otoriteler/merciler/kurumlar Yasal mevzuat sınırları içerisinde Banka ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki sistem entegrasyonlarla (Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, Ticaret Sicil Gazetesi, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi, Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu, elektronik rehin vb.) ATM, internet siteleri, medya, sosyal medya, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri, şubeler ve diğer hizmet birimlerine ait güvenlik kameraları, Kayıtlı elektronik posta, elektronik tebligat, elektronik posta, posta, faks, kısa mesaj ve SWIFT gibi uluslararası para transferi aracılığı ile, Banka'ya yapılan her türlü bildirimler, başvurular, görüşmeler ve benzeri/sair kanallar aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla elde edilebilmektedir.

VI-Kişisel Verilerin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu ve tabi olduğumuz mevzuat hükümlerine ilişkin yükümlülüklerimiz gereği KVKK madde 8 ve 9 uyarınca aşağıda ilettiğimiz işleme amaçlarının yerine getirilmesiyle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde yurtiçi ve yurtdışına aktarılabilecektir.
Bankamızca kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Aktarım Yapılan Taraf

Aktarımın Amacı

Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili kılınmış ilgili diğer kişi, kurum ve/veya kuruluşlar.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Bankacılık iş ve işlemlerine yönelik olarak destek hizmeti alınan kuruluşlar, iş birliği yapılan kuruluşlar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, risk merkezi ve hizmet alınan diğer üçüncü taraflar (danışman, tedarikçi, ekspertiz firmaları,  dış hizmet sağlayıcıları, profesyonel danışmanlar gibi)

Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin yürütülmesi, devamlılığı için gerektirdiği ölçüde hizmet alınması.

Mahkemeler, hukuk büroları, hukuki danışmanlık aldığımız taraflar, noterler

Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi.

Bağımsız denetim şirketleri.

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi.

Bankamız ana ortağı            

Ana ortak ile ilişkilerin yürütülmesi, değerlendirilmesi ve risk yönetiminde Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen çerçevede, iştiraklerle birlikte yürütülen risk, denetim, operasyonel hizmetlerin gerçekleştirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi; bütçe ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi;

Muhabir bankalar, yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar.

İşlemin mahiyeti gereği, işlemin tarafı olan kişilerin tanınması konusundaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Europay Int.SA, Western Union, Mastercard Int. INC, Visa INC, JCB Int. Co., Maestro, Electron dahil ödeme sistemleri kuruluşları, kart kuruluşları; yurtiçi/yurtdışı üye işyerleri.

İşlemin mahiyeti gereği, kredi kartları, para transferi, ödeme süreçlerinin yürütülmesi.

Sizi temsilen hareket eden, yetkilendirmiş (vekaletname vb.) olduğunuz kişiler ile

İş / işlemlerinizin gerçekleştirilmesi amacı ile.

Aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz kişi, kurum ve/veya kuruluşlar.

Aracılık/acentelik hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

VII- Kişisel Verilerin İşlenme Süresi, Saklanması ve İmhası

Bankamızın, faaliyetlerini başta Bankacılık Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak yürüttüğünü, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. olarak kişisel verilerin güvenli bir şekilde korunmasının en önemli önceliklerimizden biri olduğunu belirtmek isteriz.
Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka tarafından alınmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren bütün şartların ortadan kalkması halinde; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve uymakla yükümlü olduğumuz sair mevzuatın öngördüğü yasal sürelerin sonunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. 

VIII- İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

KVKK madde 11 uyarınca, Bankamıza başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıdaki yollarla kullanabilirsiniz:

 • https://mmm.turkiyefinans.com.tr/ Bağlantısından bildirim oluşturarak,
 • Bankamız İletişim Merkezini 0850 222 22 44 numaralı telefonumuzdan arayarak,
 • Kayıtlı e-posta adresiniz ile turkiyefinans@hs03.kep.tr adresine başvurunuzu göndererek,
 • Şubelerimize bizzat başvuruda bulunarak​
 • Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu eksiksiz şekilde doldurarak Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:6 Ümraniye/İstanbul adresindeki genel müdürlüğümüze iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla göndererek,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirtilen bir başka yöntem ile.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ madde 5 uyarınca başvuruda bulunması zorunlu unsurlar:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Başvurunuz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Başvurunuzun cevaplandırılması işleminin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Tebliğ’in 7 nci maddede belirtilen ücret alınabilir.​