Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma

​​​Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (kısaca “KVKK”) 10. maddesi gereğince yapılmaktadır.

Paylaşmış olduğunuz ve ileride paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık, ceza mahkumiyeti, medeni hal, fotoğraf, biyometrik veri vb.) Türkiye Finans tarafından, veri sorumlusu sıfatıyla, KVKK’ya uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Aday olarak; KVKK kapsamında bankaya sunduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki hususlarda sizi aydınlatmaktayız.

a) Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği

Veri sorumlusu Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş’dir.

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Bankamız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi;

 • Bankanın iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,İletişimin sağlanması,
 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,
 • Kredi Kayıt Bürosu sorgulamalarının yapılması,
 • Sosyal medya kayıtlarının istihabaratı,
 • Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,
 • Bankamız İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Resmi makamlara yasal bildirimlerin yapılması

gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Bankamıza iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;

 • Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,
 • Kredi Kayıt Bürosu, Bankanın yurtdışı ortağı, anket şirketleri, danışmanlık şirketleri, üst yönetim ve ilgili diğer kişi ve kuruluşlarla,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı, yetkinlik ve kişilik envanterleri ile değerlendirme merkezi uygulamasını gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Aşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Bankamıza yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;

 • Bankamızın çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,
 • Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Bankamız tarafından yapılan araştırmalar,
 • Yazılı veya elektronik ortamda yayımlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları

aracılığıyla tamamen veya kısmın otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.

İlgili kişisel verileriniz Bankacılık, İş, Sosyal Güvenlik mevzuatları gereği toplanmaktadır.

e) Diğer Haklarınız

KVKK’da belirtilen ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Bankamız’a başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; işlenmiş ise buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile Kanun’da öngörülen şartlarla kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, bu hususların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.

Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi turkiyefinans@hs03.kep.tr KEP adresi, şubelerimiz veya web sitemizdeki Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ile iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamıza iletebilirsiniz.​