Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma

​​​Bu bilgilendirme veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. (“Banka”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi gereği aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır. Bankamız, kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir. İşbu metnin amacı; kişisel verilerinizin elde edilme şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri, aktarım yapılacak üçüncü kişiler ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

​​Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Bankamız tarafından Kanuna uygun şekilde kaydedilecek, güncellenecek, üçüncü kişilere aktarılacak ve saklanacaktır.

a) Veri Sorumlusunun Kimliği

Banka olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, işlenmelerini gerektiren aşağıda belirttiğimiz amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlemekteyiz.​​

b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

​​Bankamız ile paylaşmış olduğunuz TC Kimlik Numarası (“TCKN”), doğum tarihi ve cep telefonu verileriniz SMS OTP gönderimi güvenlik amacıyla ve ön kredibilite değerlendirmesi kapsamında Kredi Kayıt Bürosu nezdinde sorgulama yapılması amacıyla işlenmektedir.

​​Ön kredibilite değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde ise, TCKN, nüfus cüzdan seri ve sıra no, doğum tarihi, cep telefonu, adres,, çalışma şekli, meslek, unvan, aylık gelir, eğitim durumu, ek gelir tipi verileriniz, finansman başvurunuzun tamamlanması, elektronik veya kağıt ortamında gerçekleştirilecek işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, tarafınızla paylaşılması gereken yasal bilgilerin size iletilmesi, finansman işlemlerine yönelik risk merkezi üzerinden sorgular yapılması, finansman geçmişi, kredibilite analizi, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi geri bildirimlerinizin bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması, iç sistemlere dair yükümlülükler başta olmak üzere mevzuatın öngördüğü kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve gerektiğinde ilgili mercilerle paylaşılması; Banka sistemlerinin analizi, geliştirilmesi ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi/planlanması, Banka ile imzalanmış/imzalanacak sözleşmeler ile kurulmuş/kurulacak ilişkilerin yürütülmesi; Banka ile müşteri arasındaki hukuki ve ticari ilişkilerin düzenlenmesi ve yürütülmesi; Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.

Açık rıza vermeniz durumunda; tanıtım, ürün/hizmet teklifi yapılması, pazarlama ve kampanya faaliyetleri, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, davranış modellemesine dayalı analizler yapılması, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, anket ve diğer suretlerle beğeni ve değerlendirmelerin alınması, ölçülmesi, analiz, raporlama ve değerlendirme yapılması, müşteri memnuniyeti/bağlılığı çalışmalarının yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çağrı merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen görüşme kayıtlarının hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için kullanılması, amaçlarıyla işlenecektir.​​

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

​​Kişisel verileriniz;

​​Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Gelir İdaresi Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Kredi Kayıt Bürosu, Bankalar arası Kart Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği ve kanunen yetkili kılınmış ilgili diğer kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla,

​​Bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere başta Bankacılık Kanunu olmak üzere diğer kanun ve mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar/yükümlülükler dâhilinde ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde hizmet alınan üçüncü taraflara, destek hizmeti kuruluşlarına, iş birliği yapılan kuruluşlara,

​​Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemelere, hukuk bürolarına,

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketine,​​

Kişisel Verilerinizin DijiFinans başvurusu yaptığınız firma ile paylaşılmasına açık rıza vermeniz durumunda:

​​DijiFinans başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda, toplam limitiniz, kullanılabilir limitiniz, sektörel harcama verileriniz, borç tutarınız ve son ay harcama tutarınız DijiFinans başvurunuzu yaptığınız firma ile size özel kampanya tasarlanabilmesi ve size özel ekran tasarımı yapılabilmesi amaçları kapsamında

​​yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde Kanunun kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde paylaşılmaktadır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Bankamıza yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Banka'nın meşru menfaatleri için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir.​​

Kişisel verileriniz başvuru yaptığınız firma mobil uygulaması ve Bankamız arayüz uygulamaları üzerinden elektronik ortamda yayımlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla, tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, elektronik yollarla toplanmaktadır.

e) Kanun Kapsamında Haklarınız

​​Kanun'un 11.maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; işlenmiş ise buna ilişkin bilgileri talep etme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi ile Kanun'da öngörülen şartlarla kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, bu hususların kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda sayılan haklarınızı Bankamız web sitesinde yayınlanan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu eksiksiz şekilde doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Bankamıza iletebilirsiniz;​​

​​Şubelerimize kimlik ibrazı karşılığında yazılı olarak teslim edilebilir,

İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine gönderilebilir,​​

Güvenli elektronik imzanız ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkiyefinans@hs03.kep.tr adresine iletilebilirsiniz.​​