Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

İthalat Ödeme Yöntemleri

İthalat ödeme şekilleri, dış ticarette mal veya hizmet alımında kullanılan finansal araçları ifade eder. İthalat ödemelerinizi peşin ödemeli, mal mukabili, vesaik mukabili ya da akreditifli olarak yapabilir; ithalat süreçlerinizi sorunsuz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Peşin Ödemeli İthalat

Peşin Ödemeli İthalat Nedir?

Peşin ödemeli ithalat, alıcının mal veya hizmeti satıcıya önceden ödediği bir ödeme yöntemidir. Bu ödeme şeklinde ithalatçı, malın veya hizmetin tesliminden önce tüm tutarı peşin olarak öder.

Peşin ödemeli ithalat yönteminde bankalar ödeme yükümlülüğü altına girmezler. Bu nedenle ithalatçı açısından diğer ödeme yöntemlerine göre daha risklidir. İthalatçı ve ihracatçı arasındaki güven ilişkisi çok önemlidir.

Peşin ithalat ödemelerinizi Türkiye Finans şubelerinden yapabilirsiniz.

Peşin Ödemeli İthalat Nasıl Uygulanır?

 • Alıcı ve satıcı arasında mal veya hizmetin nitelikleri, miktarı, teslim süresi gibi detayları içeren bir anlaşma yapılır.
 • Alıcı, malın veya hizmetin tesliminden önce anlaşmaya göre belirlenen tutarı öder.
 • Satıcı, ödemenin alındığını doğruladıktan sonra malı veya hizmeti alıcıya gönderir.

İthalatçı Açısından Avantajları Nelerdir?

 • Peşin ödeme, ithalatçının pazarlık etme gücünü artırır ve indirim imkânı sağlar.
 • Peşin ödemeli ithalatta banka masraf ve komisyonları daha düşüktür.
 • Ödemenin peşin yapılması ticari işlemlerin daha hızlı yürütülmesini sağlar.

Mal Mukabili İthalat

Mal Mukabili İthalat Nedir?

Mal mukabili ithalat; alıcının satın aldığı mal veya hizmetin bedelini, teslim işlemi tamamlandıktan sonra ileri bir tarihte satıcıya ödemesine olanak sağlayan bir ödeme şeklidir. Ödeme tarihi ve vadesi iki taraf arasında yapılan sözleşme ile belirlenir.

Mal mukabili ödeme yöntemi ithalatçı açısından en az riskli olan yöntemdir, çünkü ödeme yapmadan önce satın aldığı malları gümrükten çekebilir ve kontrol edebilir. Mal mukabili ödeme yöntemi genellikle ithalatçı ve ihracatçı arasında uzun süreli güven ilişkisinin olduğu durumlarda tercih edilir. İthalatçının ülkesinin ekonomik ve politik istikrarı da önemli bir faktördür.

Mal mukabili ithalat ödemelerinizi Türkiye Finans şubelerinden yapabilirsiniz.

Mal Mukabili Ödeme Yöntemi Nasıl Uygulanır?

 • Alıcı ve satıcı arasında mal veya hizmetin nitelikleri, miktarı, teslim süresi, ödeme tarihi ve vadesi gibi detayları içeren bir anlaşma yapılır.
 • İhracatçı sözleşme kapsamında malların gönderimini yapar.
 • İthalatçı malları gümrükten çeker.
 • Sözleşmede belirlenen vadede ihracatçıya ödeme yapar.

İthalatçı Açısından Avantajları Nelerdir?

 • Mal mukabili ödeme, malların ödeme yapmadan teslim alınmasına ve ithalatçının ödemesini malın satışından kazandığı para ile yapmasına olanak sağlar.
 • Mal mukabili ithalatta banka masraf ve komisyonları daha düşüktür.
 • İthalatçı satın aldığı malları hızlı bir şekilde temin edebilir ve ticari faaliyetlerini aksamadan yürütebilir.

Vesaik Mukabili İthalat

Vesaik Mukabili İthalat Nedir?

Vesaik mukabili ödeme; satıcının, ihraç belgelerini bankası aracılığı ile alıcının yani ithalatçının bankasına ilettiği bir ödeme şeklidir. Ödeme işleminin garanti altına alınması için bankanın hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan vesaik mukabili ödeme yönteminde, ithalatçının bankası elindeki belgeleri ithalatçıya ancak ödeme yaptıktan sonra teslim eder. Malları gümrükten çekme işlemi bu belgeler teslim alındıktan sonra yapılabilir.

Vesaik mukabili ödemeler Uluslararası Ticaret Odasının 522 sayılı "Tahsiller için Yeknesak Kurallar" isimli broşürüne tabidir.

Vesaik mukabili ithalat ödemelerinizi Türkiye Finans şubelerinden yapabilirsiniz.

Vesaik Mukabili Ödeme Türleri Nelerdir?

Vesaik mukabili ödeme yöntemi üç farklı şekilde uygulanabilir. Bunlar:

 • Ödeme karşılığı: İthalatçı ödemesini yapar ve bankasına gelmiş olan belgeleri teslim alır.
 • Kabul kredili vesaik mukabili: Sevk edilen mala ilişkin belgeler alıcıya poliçe kabulü karşılığında teslim edilir. Ödemenin ileri bir tarihte yapılacağını gösteren poliçe, alıcıya yurt dışından vadeli mal alma olanağı tanır.
 • Aval kabul kredili vesaik mukabili: Sevk edilen mala ilişkin belgeler alıcıya, poliçe kabulü ve ithalatçının bankasının ödemeye garanti vermesi karşılığında teslim edilir. Aval kabul kredili vesaik mukabili ödemeler satıcıya ek bir güvence sağlaması açısından önemlidir.

Vesaik Mukabili İthalat Nasıl Uygulanır?

 • Alıcı ve satıcı arasında mal veya hizmetin nitelikleri, miktarı, teslim süresi gibi detayları içeren bir anlaşma yapılır.
 • İhracatçı sözleşme kapsamında sevkiyatı yapılacak malları ve gereken belgeleri hazırlar.
 • Hazırladığı belgeleri bankasına teslim eder.
 • İhracatçının bankası, belgeleri Türkiye Finans’a iletir.
 • Türkiye Finans bedeli ithalatçıdan tahsil eder, belgeleri teslim eder ve bedeli ihracatçının bankasına transfer eder.

İthalatçı Açısından Avantajları Nelerdir?

 • Vesaik mukabili ödeme hızlı, basit ve düşük maliyetli bir yöntemdir.
 • Banka avalli işlemler haricinde bankadan kredi talep etme zorunluluğu yoktur.
 • İthalatçı yükleme evrakları ulaşmadan önce ödeme yapmak zorunda değildir.

İthalat Akreditifi

İthalat Akreditifi Nedir?

İthalat akreditifi, bir alıcının (ithalatçının) talebine dayanarak, bir bankanın akreditifte ismi belirtilen satıcıya verdiği ve alıcı tarafından ayrıntıları belirtilmiş, mala veya hizmete ilişkin bir takım belgenin ibrazı karşılığında akreditifte belirtilen meblağın ödeneceği yolundaki şartlı bir taahhüttür.

Akreditifler, Milletlerarası Ticaret Odasının yayınladığı "Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama Kuralları (UCP 600)" broşürüne tabidir.

Akreditif ile İlgili Önemli Kavramlar

 • Amir (Applicant): Akreditifin açılması için talimat veren taraf, ithalatçı ya da alıcı.
 • Lehtar (Beneficiary): Lehine akreditif açılan taraf, ihracatçı ya da satıcı.
 • Amir Banka (Issuing Bank): Amirinin talimatıyla akreditifi açan banka.
 • Görevli Banka (Nominated Bank): Akreditifin kullanımda olduğu banka görevli bankadır. Görevli bankanın ödemeye ilişkin kesin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Görevli bankalar genel olarak evrakların ibraz yeri olarak işlev görürler. Teyitsiz akreditiflerde genellikle görevli banka amir bankayken, teyitli akreditiflerde görevli banka genelde teyit bankası olur.
 • İhbar Bankası (Advising Bank): Amir bankanın talebiyle akreditifi ihbar eden banka.
 • Teyit Bankası (Confirming Bank): Amir bankanın talebi veya verdiği yetki üzerine akreditife teyidini ekleyen banka.
 • Rambursman Bankası (Reimbursing Bank): Amir bankanın hesabının bulunduğu banka.
 • Rezerv (Discrepancy): Akreditif şartlarının yerine getirilmemesi durumu.
 • Akreditif Vadesi (Expiry Date): Satıcının evrakları bankasına ibraz edebileceği son tarih.
 • Yükleme Vadesi (Latest Date of Shipment): Satıcının malları yükleyebileceği son tarih.
 • İbraz Süresi (Presentation Period): Malların yüklendikten sonra bankaya ibraz edilmesi gereken süre.

Akreditif Türleri

Akreditifler, teyitli ve teyitsiz olmak üzere iki ana gruba ayrılır.

Teyitli akreditifler, amir bankanın yanı sıra teyit bankasının da lehtara ödeme yapma yükümlülüğüne girdiği akreditiflerdir. Teyit bankası, amir bankanın talimatı üzerine akreditife teyit ederek lehtara karşı ödeme yapma yükümlülüğü altına girer.

Teyitsiz akreditifler ise sadece amir bankanın lehtara ödeme yapma yükümlülüğüne girdiği akreditiflerdir.

Akreditifler, ödeme yöntemi açısından da sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırmaya göre akreditif türleri aşağıdaki şekildedir:

Görüldüğünde Ödemeli Akreditifler (Sight L/C)

Görüldüğünde ödemeli akreditiflerde, lehtar gerekli belgeleri görevli bankaya ibraz ettiğinde amir banka/teyit bankası akreditif bedelini lehtara ödemekle yükümlüdür. Görüldüğünde ödemeli akreditifler, ihracatçılar açısından en hızlı ödeme yöntemidir.

Vadeli Ödemeli Akreditifler (Deferred Payment L/C)

Vadeli ödemeli akreditiflerde lehtar gerekli belgeleri görevli bankaya ibraz ettiğinde, amir banka/teyit bankası akreditif bedelini lehtara vadesinde ödemekle yükümlüdür. Vadeli ödemeli akreditifler, ihracatçılar açısından daha uzun vadeli finansman imkânı sunar.

Kabul Kredili Akreditifler (Acceptance L/C)

Kabul kredili akreditiflerde, lehtar gerekli belgeleri görevli bankaya bir poliçe ile birlikte ibraz eder. Bu poliçe akreditifte belirtilen bir banka tarafından kabul edilir (teyitsiz akredirtiflerde genlde amir banka, teytli akreditiflerde genelde teyit bankası). Kabul edilen poliçenin vadesi geldiğinde, kabul bankası poliçenin bedelini öder. Kabul kredili akreditifler, ihracatçılar açısından daha uzun vadeli bir finansman imkânı sunar.

Red Clause Akreditifler (Red Clause L/C)

Red clause akreditifler, ihracatçının malları hazırlaması için ön finansman ihtiyacının olduğu durumlarda kullanılır. Bu akreditiflerde, amir banka lehtara, akreditif bedelinin bir kısmını veya tamamını sevkiyattan önce avans şeklinde öder.

İhracat Akreditifi Nasıl Uygulanır?

 • Alıcı ve satıcı arasında mal veya hizmetin nitelikleri, miktarı, teslim süresi gibi detayları içeren bir anlaşma yapılır.
 • Alıcı bankasına akreditif açma talimatı verir.
 • Amir banka akreditif metnini hazırlar ve ihbar bankasına iletir.
 • İhbar bankası ihracatçıya akreditifi ihbar eder.
 • İhracatçı mallarını akreditif şartlarına uygun olarak hazırlar, yükler, belgeleri belirlenen süre zarfında görevli bankaya ibraz eder.
 • Görevli banka tarafından akreditif şartlarına uygun bulunan belgeler amir bankaya gönderilir. Görevli banka amir bankaysa, ihracatçının bankası genelde belgeler üzerinde bir inceleme yapmadan amir bankaya belgeleri gönderir.
 • Amir/teyit bankası uygun belge ibrazı karşılığında ihracatçıya ödemesini yapar ya da belirli bir vadede ödeme yapma taahhüdü verir.
 • Amir banka belgeleri ithalatçıya teslim eder.
 • İthalatçı malını gümrükten çeker.

İhracatçı Açısından Avantajları Nelerdir?

 • Belge ibrazının şart olması hem alıcı hem de satıcı açısından güven yaratır.
 • İhracatçı firma, alıcıdan bağımsız olarak bankadan ödeme güvencesi alır.

Akreditifi açan banka ödemeyi, ihracatçının yüklemeyi zamanında ve akreditif koşullarına uygun şekilde yaptığını kanıtlayan belgelerin ibrazı halinde yapar. Yani ödeme için malların yüklenmesi yeterlidir.