Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Halka Arz Aracılık Hizmetleri

​​​​​​​​​

Çates Elektrik Üretim A.Ş. Halka Arzı

Çates Elektrik Üretim  A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 30 Kasım – 1 Aralık 2023

Halka Arz Fiyatı: 57,15 TL

Şirket:  Çates Elektrik Üretim  A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: CATES

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 140.405.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 165.200.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 24.795.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
8.255.000 TL nominal (Ortak Satışı)
33.050.000 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 1.888.807.500 TL

Halka Açıklık Oranı: 20,01%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 23.135.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
661.000 TL nominal Aydem Grubu Çalışanlarına (%2) - Eşit Dağıtım
6.610.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20) - Serbest Dağıtım
2.644.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%8) - Serbest Dağıtım

Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Aydem Grubu Çalışanları’nın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler: Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, söz konusu olabilecek olası pay geri alımları neticesinde maliki olacağı Şirket paylarını, paya dönüştürülebilir menkul kıymetleri, pay alma haklarını veya paya dayalı diğer menkul kıymetleri satmamasına, satma taahhüdünde bulunmamasına, devretmemesine, rehnetmemesine veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunmamasına, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olmamasına, bu sonuçları doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapmamasına ve yönetim kontrolüne sahip olduğu herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık veya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacağına, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bahsedilen hususlarda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına yönelik taahhüt vermiştir.

Şirket kredi verenleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca Şirket'in paylarına ilişkin mülkiyet veya tasarruf haklarının kredi verenlere geçmesi halinde Kurul düzenlemeleri uyarınca, kredi verenlerin Şirket paylarını devretmeyeceğini veya bu sonuçları doğurabilecek başkaca bir işlem yapmayacağını taahhüt etmiştir.

Parla Enerji Yatırımları A.Ş.; payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına, sahip olduğu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmamasına, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılmasına ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildirmesine, SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca ve söz konusu İlke Kararı yürürlükte kaldığı sürece, İzahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve Borsa'da satışı da kapsayacak şekilde, maliki oldukları payların Borsa dışında satılmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya Borsa'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceğine yönelik taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 1.337,3 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin mali borçluluğun azaltılması amacıyla mevcut kredi borçlarını oluşturan ve 21.06.2019 tarihli Kredi Sözleşmesi kapsamında borçların geri ödemesinde kullanılması planlanmaktadır.


Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş

​​​​Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş Borsadan Satış Yöntemi ile Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 15-16 Kasım 2023

Halka Arz Fiyatı: 12,77 TL

Şirket: Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: EKOS.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 220.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 280.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 60.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

Halka arz Büyüklüğü: 766.200.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 21,43%​

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsadan Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere) satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı konusunda taahhüt vermiştir.

Şirket, halka arzın onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Borsa dışında da satmayacağını, satış veya devir anlamına gelecek herhangi bir başvuru ya da açıklamada bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Tarık Can Akbaş ve Tunahan Akbaş tarafından Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle; sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı yönünde taahhüt verilmiştir.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Tarık Can Akbaş ve Tunahan Akbaş, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacaklarını, bu payların halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacaklarını alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Tarık Can Akbaş ve Tunahan Akbaş, SPK'nın 30.03.2023 tarih ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca ve bu ilke kararı yürürlükte kaldığı sürece İzahname'nin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve Borsa'da satışı da kapsayacak şekilde maliki oldukları Şirket paylarını Borsa dışında satmayacaklarını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarını veya Borsa'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

.

Fiyat İstikrarı: Deniz Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde toplam brüt halka arz gelirinin %20'sine dek gelen ve maksimum 12.000.000 TL nominal değerdeki payların satışından elde edilen kaynak (153.240.000) kadarlık bir fon kullanılacaktır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arz kapsamında net 724 milyon TL gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz gelirinin %15-20'sinin Balıkesir'de bulunan mevcut tesislerde kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarda, %5-10'unun trafo fabrikası yatırımının tamamlanması ve ilave üretim hattı yatırımında, %25-30'unun enerji depolama ve e-house üretim tesisi ve yeni ürün yatırımlarında, %4-6'sının elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımında, %25-30'unun işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %4-6'sının şirket küresel izdüşümünün artırılarak ihracat potansiyelinin yükseltilmesinde, %5-10'unun enerji üretimi ve/veya depolanmasına ilişkin GES, RES veya diğer yenilenebilir enerji santrali yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. Borsadan Satış Yöntemi ile Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 14-15 Kasım 2023

Halka Arz Fiyatı: 125 TL

Şirket:  1000 Yatırımlar Holding A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: BINHO.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 40.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 47.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 7.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
2.500.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 9.500.000 TL nominal

Halka arz Büyüklüğü: 1.187.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 20,21%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsadan Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı konusunda taahhüt vermiştir.

Şirket, halka arzın onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Borsa dışında da satmayacağını, satış veya devir anlamına gelecek herhangi bir başvuru ya da açıklamada bulunmayacağını taahhüt etmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından  Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle; sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına  dair bir açıklama yapılmayacağı yönünde taahhüt verilmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri, Şirket sermayesindeki mevcut paylarının satışından elde edecekleri fon ile, 30.06.2023 tarihi itibarıyla 60.950.438 TL olan Şirket'in ilişkili taraflarından olan diğer alacakları, anılan tutarın ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte Şirket'e ortaklık oranlarında en geç 30 gün içinde ödenerek tamamen kapatılmasında kullanacaklarını, bu suretle İzahname yer alacak en son tarihli finansal tablolarına göre Şirket'in ilişki tarafların diğer ticari olmayan borçların tamamının, Şirket'te sahip oldukları mevcut payların satışından elde edecekleri fon ile ödeyeceklerini ve borcun bu şekilde tamamen geri ödenmesinden sonra  tekrar alacaklı hale getirilmeyeceğini taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır. 

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: İhraççı'nın halka arz kapsamında net 858 milyon TL tutarında halka arz geliri elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin yaklaşık %80-%85'inin devam eden yatırımların sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin ve pazarların araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kalitesi, kapasitesi ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılması, %8-%10'unun işletme sermayesinin finansmanında ve kalan %7-%10'un finansman ve borç ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.


Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. halka arzı “Borsadan Satış” yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 2-3 Kasım 2023

Halka Arz Fiyatı: 10.97 TL

Şirket: Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: MARBL.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 180.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 228.600.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 48.600.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
10.376.404 TL nominal (Ortak Satışı)
58.976.404 TL nominal  (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 646.971.152 TL

Halka Açıklık Oranı: 25,80%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsadan Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: İhraççı, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etmiştir. Halka Arz Eden Pay Sahipleri Mehmet Münir Turunç, Osman Cavit Turunç, Seher Artemiz Akyatan, Zühtü Akyatan ve Şirket ortaklarından İsmail Ünal Turunç tarafından  Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle; sahip oldukları Şirket  paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına  dair bir açıklama yapılmayacağını yönünde taahhüt verilmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Mehmet Münir Turunç, Osman Cavit Turunç, Seher Artemiz Akyatan, Zühtü Akyatan ve Şirket ortaklarından İsmail Ünal Turunç tarafından Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahibi oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacaklarını, bu payların halka arz fiyatının altın Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda, satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacaklarını alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.

Şirket ortakları Mehmet Münir Turunç, Osman Cavit Turunç, Zühtü Akyatan, İzahnamenin SPK tarafından onaylandığı tarih itibarıyla Şirket'e olan borçlarını, Şirket paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında satılacak paylar karşılığında elde edilecek fon ile kapatacaklarını beyan etmişlerdir. Diğer ortak İsmail Ünal Turunç ise İzahnamenin SPK tarafından onaylandığı tarih itibarıyla Şirket'e olan borcunu halka arz işlemlerinin tamamlanmasını takip eden 7 iş günü içerisinde kapatacağını beyan etmiştir.

Fiyat İstikrarı: Payların Borsa'da işlem görmeye tarihten itibaren 30 gün süreyle Tacirler Yatırım tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Tacirler Yatırım, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde Halka Arz Eden Pay Sahiplerinden saplanacak kaynağı kullanacaktır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: İhraççı'nın halka arz kapsamında net 501 milyon TL tutarında halka arz geliri elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin yaklaşık %35-%40'ının finansman maliyetinin azaltılmasında, %30-%35'inin fabrikada kapasite artırıcı makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar ile enerji maliyetlerini düşürücü yatırımlarda, kalan %30-%45'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.


TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı "Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 18-19-20 Ekim 2023

Halka Arz Fiyatı: 130 TL

Şirket: TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: TABGD

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 232.417.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 261.292.000 TL nominal

  Halka Arz Miktarı ve Türü: 28.875.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
23.625.000 TL nominal(Ortak Satışı)
52.500.000 TL nominal

Halka arz Büyüklüğü: 6.825.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 20,09%

Halka Arz Fiyatı: 130 TL

Halka Arz Tarihleri: 18-19-20 Ekim 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 40.950.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%78) - Eşit Dağıtım
1.050.000 TL nominal Grup Çalışanları (%2) - Eşit Dağıtım
10.500.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20) - Serbest Dağıtım

Taahhütler: Şirket, Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağına yönelik taahhüt vermiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahibi TFI TAB Gıda Yatırımları A.Ş., Kurul Karar Organı'nın 30.03.2023 tarih ve 20/412 sayılı İlke Kararı da göz önünde bulundurularak sahibi oluğu Şirket paylarını (halka arz edilen kısım hariç) İzahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca Borsa İstanbul'da ya da Borsa İstanbul dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayacağını veya Borsa'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı: Payların Borsa'da işlem görmeye tarihten itibaren 15 gün süreyle Ata Yatırım tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ata Yatırım, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz gelirinden brüt toplam halka arz gelirinin %20'sine tekabül eden (1.365 milyon TL) tutarı kullanacaktır.

Şirket'in halka arz kapsamında brüt 3.754 milyon TL, net 3.496 milyon TL halka arz geliri elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %40'inin yatırımların finansmanında, %25'inin yenilenebilir enerji yatırımlarında, %20'sinin finansal borçluluk seviyesinin azaltılmasında ve %15'i dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.


Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arzı

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 18-19-20 Ekim 2023

Halka Arz Fiyatı: 15,78 TL

Şirket: Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: VRGYO

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 150.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 205.000.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 55.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)  

Halka arz Büyüklüğü: 867.900.000.TL

Halka Açıklık Oranı: 26,83%

Halka Arz Fiyatı: 15,78 TL

Halka Arz Tarihleri: 18-19-20 Ekim 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 38.500.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
11.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20) - Serbest Dağıtım
5.500.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı(%10)- Serbest Dağıtım

Taahhütler: Şirket, payların birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, herhangi bir bedelli sermaye artırımı gerçekleştirilmemesine, dolaşımdaki pay miktarının (bedelsiz-iç kaynaklardan/kar payından yapılabilecek sermaye artırımları hariç) artırılmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar alınmamasına dair taahhütte bulunmuştur.

Şirket ortakları Emre Fırat ve Sevda Fırat, Şirket sermayesinde sahip oldukları payların tamamını ya da bir kısmını, payların birincil halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca Borsa İstanbul A.Ş.'de ve Borsa dışında hiçbir şekilde satmayacaklarını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayacaklarını veya Borsa'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerini, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacaklarını ve bu payları halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Şirket, halka arz kapsamında satılamayan payların bulunması nedeniyle asgari %25 halka açıklık oranına ulaşılamaması durumunda halka arzın iptal edilmesi ve en geç üç ay içerisinde Şirket'in esas sözleşmesinin gayrimenkul yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmek üzere SPK'ya başvuruda bulunulması yönünde taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarı: Payların Borsa'da işlem görmeye tarihten itibaren 30 gün süreyle İntegral Yatırım tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İntegral Yatırım, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz gelirinden brüt toplam halka arz gelirinin %20'sine tekabül eden tutarı kullanacaktır.  

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arz kapsamında brüt 868 milyon TL, net 847 milyon TL halka arz geliri elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %25-%35'inin Şirket portföyündeki Elazığ Konsept Vera Projesi kapsamında Şirket'in ESD Proje'ye yapacağı hakediş ödemelerinin karşılanmasında, %30-%40'ının Gölbaşı Arsası üzerinde yapılması planlanan ticari projenin finansmanında, %30-%40'ının yeni proje geliştirilecek arsa alımlarının ve/veya mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanında, %0-%5'inin işletme sermayesi finansmanında kullanılması planlanmaktadır.


MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arzı

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı “Borsa’da Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 12-13 Ekim 2023

Halka Arz Fiyatı: 4,30 TL

Talep Toplama Saati: 10:30-13:00

Şirket: MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: MHRGY.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 620.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 827.000.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 207.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

Halka arz Büyüklüğü: 890.100.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 25.03%

Halka Arz Fiyatı: 4,30 TL

Halka Arz Tarihleri: 12-13 Ekim 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: Şirket, Halka Arz Edilen Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına ve bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütler vermiştir.

Şirket Ortağı Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına ve bu suretle sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütler vermiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinde %10'u aşan oranda pay sahibi olan Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacaklarını, bu payların halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacaklarını alıcılara bildireceklerini beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in ortakları Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, Şirket paylarının planlanan halka arzı kapsamında ve GYO Tebliği'nde yer alan çıkarılmış sermayesinin asgari %25'ini temsil eden payların halka açık nitelikte olması zorunluluğu uyarınca Şirket tarafından sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek payların tamamının satılamaması ve öngörülen asgari %25 halka açıklık oranına ulaşılmaması durumunda, satılamayan payların mevcut pay sahiplikleri oranında satın alacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in ortakları SPK'nın i.SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca ve söz konusu İlke Kararı yürürlükte kaldığı sürece, Şirket paylarının planlanan halka arzı kapsamında halka arza konu edilmeyen sahibi oldukları Şirket paylarını İzahname'nin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca Borsa'da veya Borsa dışında satmayacaklarını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayacaklarını veya Borsa'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı: Payların borsada işlem görmeye tarihten itibaren 30 gün süreyle Yapı Kredi Yatırım tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Yapı Kredi Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde Corpus Sigorta ve Quick Sigorta tarafından dışarıdan sağlanan ve toplam halka arz büyüklüğünün %20'sine denk gelen fon kullanacaktır.

Şirket'in halka arz kapsamında brüt 890,1 milyon TL, net 856,3 milyon TL net halka arz geliri elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %0-%75'i gayrimenkul portföyünün genişletilmesi amacıyla iktisap edilecek yeni gayrimenkullerin finansmanı ile ileride portföye dahil edilebilecek arsa ve araziler üzerinde geliştirilebilecek inşaat projelerinin finansmanı kapsamında; İstanbul ili, Ataşehir ilçesinde yer alan arazi ve arsaların alımında, %0-%50'si Şirket'in mülkiyeti başkasına ait arsa ve araziler üzerinde geliştirilecek kat karşılığı veya hasılat payı karşılığı inşaat projelerinin finansmanı kapsamında İstanbul ili Tuzla ilçesinde yer alan arsa üzerinde arsa sahipleri ile yapılacak %50-%50 oranında kat karşılığı sözleşmeyle paylaşılacak villa projesinin yapımında, %0-%30'u kentsel dönüşüm projelerinin finansmanı kapsamında İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan arsalar üzerinde arsa sahipleri ile yapılacak oransal dağılıma göre kat karşılığı sözleşme ile paylaşılacak konut ve ticari alanların yapımında kullanılması planlanmaktadır.


Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş halka arzı "Borsa’da Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 10-11 Ekim 2023

Halka Arz Fiyatı: 17,11 TL

Talep Toplama Saati: 10:30-13:00

Şirket: Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: DOFER.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 41.750.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 55.750.000 TL nominal   

Halka Arz Miktarı ve Türü: 14.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
3.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
17.000.000 TL nominal(Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 290.870.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 30,49%

Halka Arz Fiyatı: 17,11 TL

Halka Arz Tarihleri: 10-11 Ekim 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: Şirket,  Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına yönelik taahhüt vermiştir.

Şirket Ortakları Mustafa Doğan, Yağmur Doğan, Mert Doğan ve Yasemin Doğan Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket sermayesinde sahip oldukları payların tamamını ya da bir kısmını Borsa'da hiçbir şekilde satmayacaklarını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacaklarını, Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacaklarını alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı: Payların borsada işlem görmeye tarihten itibaren 30 gün süreyle Gedik Yatırım tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Gedik Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde brüt fon tutarının %20'sini kullanmayı planlamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arz kapsamında brüt 239,5 milyon TL, net 221,3 milyon TL net halka arz geliri elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %45'i yurt içi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılmasında, %20'sinin finansal borçların ödenmesinde ve %35'inin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.


Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı “Borsa’da Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 5-6 Ekim 2023

Halka Arz Fiyatı: 25 TL

Talep Toplama Saati: 10:30-13:00

Şirket: Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: MEKAG.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 62.500.000 TL nominal   

Halka Arz Miktarı ve Türü: 12.500.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
4.400.000 TL nominal(Ortak Satış)
16.900.000 TL nominal(Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 422.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 27,04%

Halka Arz Fiyatı: 25 TL

Halka Arz Tarihleri: 5-6 Ekim 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: İhraççı tarafından, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir (1) yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütler verilmiştir.

Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kalbay, Kerem Kalbay ve Şener Köken Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı yönünde taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kalbay, Kerem Kalbay ve Şener Köken SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca söz konusu İlke Kararı yürürlükte kaldığı sürece ek satış kapsamında halka arz edeceği payları hariç olmak üzere, işbu izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip oldukları halka arz konu olmayan payların Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceği yönünde taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal Şirket sermayesindeki 4.400.000 TL nominal değerli 4.400.000 TL adet B Grubu mevcut payların satışından elde edeceği fonun, Şirket'in tüm ilişkili taraflarının 31.12.2022 tarihi itibarıyla ticari olmayan borçlarının ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte oluşacak kısmının VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla Şirket'te sahip olduğu mevcut payların satışından elde edeceği fonu kullanacağını ve bu borçlara ilişkin ödemeler sonrasında oluşacak durumunda VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getireceğini, ve Şirket'in ilişkili taraflarının VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirket'in tekrar alacaklı hale getirilmemesine yönelik taahhütte bulunmuştur.

İhraççı tarafından, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir (1) yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütler verilmiştir.

Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kalbay, Kerem Kalbay ve Şener Köken Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı yönünde taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal ve diğer ortaklar Selma Kaybal, Sinan Kalbay, Kerem Kalbay ve Şener Köken SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca söz konusu İlke Kararı yürürlükte kaldığı sürece ek satış kapsamında halka arz edeceği payları hariç olmak üzere, işbu izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip oldukları halka arz konu olmayan payların Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağı veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceği yönünde taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in Halka Arz Eden Pay Sahibi Mehmet Kaybal Şirket sermayesindeki 4.400.000 TL nominal değerli 4.400.000 TL adet B Grubu mevcut payların satışından elde edeceği fonun, Şirket'in tüm ilişkili taraflarının 31.12.2022 tarihi itibarıyla ticari olmayan borçlarının ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte oluşacak kısmının VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getirilmesini sağlamak amacıyla Şirket'te sahip olduğu mevcut payların satışından elde edeceği fonu kullanacağını ve bu borçlara ilişkin ödemeler sonrasında oluşacak durumunda VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükümlerine uyumlu hale getireceğini, ve Şirket'in ilişkili taraflarının VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin madde 5/(6) hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirket'in tekrar alacaklı hale getirilmemesine yönelik taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarı: Planmamaktadır.

Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam brüt gelirin 312,5 milyon TL, net gelirin 294,2 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %42-%45'inin yatırım harcamalarında, %42-%45'inin işletme sermayesinde, %5-%8'inin güneş enerjisi santrali kurulumunda, %5-%8'inin Ar-Ge ve ürün geliştirme harcamalarında kullanılması planlanmaktadır.


DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Halka Arzı

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 21-22 Eylül 2023

Halka Arz Fiyatı: 10,24 TL

Şirket: DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: DMRGD

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 110.300.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 185.300.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 75.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

Halka arz Büyüklüğü: 768.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 40,47%

Halka Arz Fiyatı: 10,24 TL

Halka Arz Tarihleri: 21-22 Eylül 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 40.500.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%54) - Eşit Dağıtım
1.500.000 TL nominal Şirket Çalışanları (%2) - Eşit Dağıtım
21.750.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%29) - Serbest Dağıtım
11.250.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%15) - Serbest Dağıtım

Taahhütler: Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir (1) yıl boyunca herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artımı yapılmamasına ve Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi bir başvuru veya açıklamada bulunulmamasına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Simit Sarayı A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende GSYF, Pardus GSYO ve A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Expansion Funding GSYF, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını payların halka arz fiyatından bağımsız olarak hiçbir surette Borsa'da satmayacaklarını, Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, 30.03.2023 tarih ve 20/412 sayılı Kurul İlke Kararı saklı kalmak üzere söz konusu payların bir yıl süre içinde kısmen veya tamamen Borsa dışında satılması veya devredilmesi durumunda SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını ve Borsa dışında satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerini, 30.03.2023 tarih ve 20/412 sayılı Kurul İlke Kararı çerçevesinde Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün boyunca Şirket sermayesinde sahip oldukları ve halka arza konu olmayan Şirket paylarını Borsa dışında satmayacakları, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayacaklarını veya Borsa'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin brüt gelirin 768 milyon T, net gelirin 737,9 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz gelirinin %20'sinin yeni yatırımların finansmanında, %45'inin yeni mağaza açılışları ve satın almalarda, %35'inin işletme sermayesi finansmanında kullanılması planlanmaktadır.​

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 14-15 Eylül 2023

Halka Arz Fiyatı: 22,60 TL

Şirket: Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: HATSN

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 188.037.093 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 221.500.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 33.462.907 TL nominal (Sermaye Artırımı)
10.837.093 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 44.300.000 TL nominal

Halka arz Büyüklüğü: 1.001.180.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 20,00%

Halka Arz Fiyatı: 22,60TL

Halka Arz Tarihleri: 14-15 Eylül 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: İhraççı tarafından, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir (1) yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artımı yapılmamasına ve Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmamasına, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına ve bu alınan kararlar doğrultusunda gerekli taahhütler verilmiştir.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Pekar Grup İnşaat A.Ş., Mehmet Halid İsmail PEPE, Mesud Abdurrahman PEPE ve Mustafa Talha PEPE, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 6 (altı) ay boyunca sahip olduğu halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Pekar Grup İnşaat A.Ş., Mehmet Halid İsmail PEPE, Mesud Abdurrahman PEPE ve Mustafa Talha PEPE Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle maliki olduğu Şirket paylarını, halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağını ve bu payları halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, belirtilen süre içinde söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa İstanbul dışında satılması veya devredilmesi durumunda SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacağını ve sahip olduğu payları Borsa İstanbul dışında satın veya devir alacakların da aynı sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca Borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya Borsa'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Şirket'in mevcut pay sahiplerinden ilgili hususlar kapsamında 08.05.2023 tarihli taahhütnameler verilmiştir. Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %75-85'inin Şirket'in gemi üretim ve tamir-bakım kapasitesinin artırılmasını teminen yüzer havuz inşa edilmesinde ya da satın alınmasında, %15-25'inin EPDK ve gerekli diğer kurumlardan izin alınarak Şirket'in kendi kullanacağı elektriği üretmek için elektrik üretim santrali kurulması ve mevcut gemi üretim ve tamir tamir-bakım tesislerinin iyileştirilmesi ve yenilenmesinde, ihtiyaç duyulması halinde fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılarak kullanılması planlanmaktadır.


Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arzı

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı “Borsa’da Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 14-15 Eylül 2023

Halka Arz Fiyatı: 22,66 TL

Talep Toplama Saati: 10:30-13:00

Şirket: Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: ADGYO.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 220.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 293.700.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 73.700.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

Halka arz Büyüklüğü: 1.670.042.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 25,09%

Halka Arz Fiyatı: 22,66 TL

Halka Arz Tarihleri: 14-15 Eylül 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: İhraççı, Şirket payların ilk halka arzını takiben, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca Şirket tarafından bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağı, bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir karar alınmayacağı, bu süre boyunca yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir başvuru veya açıklamada bulunulmayacağına, Şirket'in 21.07.2023 tarih 2023/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca halka arzdan elde edilecek fonun %25-30'luk kısmının Manisa/Şehzadeler projesinde, %20-25'lik kısmının Narlı/Edremit projesinde, %15-20'lik kısmının Edremit/Yolören projesinde, %10-15'lik kısmını Turgutlu projesinde ve %10-15'lik kısmının ise potansiyel gayrimenkul alımları ve proje geliştirmede kullanılacağına ve bahsi geçen harcamalar dışında Şirket tarafından halka arzdan elde edilecek fonun döviz alınarak döviz cinsinden nakit olarak elde tutulmayacağına karar verilmiştir.

Halka arz sonrasında Şirket'in çıkarılmış sermayesinin asgari %25'i oranındaki paylarının halka açık pay niteliğinde olmasının zorunlu olduğu dikkate alınarak Şirket paylarının halka arz edilmesi kapsamında satılamayan payların bulunması nedeniyle asgari %25 halka açıklık oranına ulaşılamaması halinde satılmayan payların tamamının Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Cem OKULLU tarafından satın alınacağı kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir.

Şirket ortakları Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU, Şirket sermayesinde sahip oldukları payların, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren, payların borsa fiyatından bağımsız olarak, 1 (bir) yıl süreyle hiçbir şekilde borsada satmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerini, ayrıca Şirket sermayesinde sahip oldukları payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Şirket ortakları Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU, sahip oldukları payların izahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca borsada ve borsa dışında satmayacaklarını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarını ve/veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerini beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı: Payların borsada işlem görmeye tarihten itibaren 30 gün süreyle Garanti Yatırım tarafından fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde 334.008.400 TL tutarında bir fon kullanacaktır.

İhraççı'nın halka arz kapsamında net 1.6 milyar TL tutarında halka arz geliri elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %25-30'nin Manisa/Şehzadeler projesinde, %20-25''inin Narlı/Edremit projesinde, %15-20'sinin Edremit/Yolören projesinde, %10-15'inin Turgutlu projesinde ve %10-15'lik kısmının ise potansiyel gayrimenkul alımları ve proje geliştirmede kullanılması planlanmaktadır.


Ebebek Mağazacılık A.Ş. Halka Arzı

Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 29 Ağustos – 01 Eylül 2023

Halka Arz Fiyatı: 46,50 TL

Şirket: Ebebek Mağazacılık

Borsa Kodu/Ticker: EBEBK

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 136.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 160.000.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 24.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
16.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 40.000.000 TL nominal

Halka arz Büyüklüğü: 1.860.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 25,00%

Halka Arz Fiyatı: 46,50 TL

Halka Arz Tarihleri: 29 Ağustos - 01 Eylül 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir (1) yıl boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artımı yapmayacağını, halka arza konu olmayan ve Şirket tarafından sahip olunan ya da sonra herhangi bir şekilde sahip olunabilecek Şirket paylarını, halka arz edilen Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka arz eden pay sahipleri tarafından verilen beyanda portföylerinde bulunan ve maliki oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağını ve borsa dışından pay satın alan kişilere de bu sınırlamaya tabi oldukları hususunu bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Halka arz eden pay sahipleri dışındaki Şirket hissedarlarından Osman MOLLAALİOĞLU, Mustafa Latif TOPBAŞ, Tahir Uğur TEMİZER ve Bedia Ebru IŞIN ayrı ayrı verdikleri yazılı beyanlarında portföylerinde bulunan ve maliki oldukları halka arza konu olmayan şirket paylarını, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca borsada satmayacaklarını ve bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların bu sınırlamaya tabi olacağını ve borsa dışından pay satın alan kişilere  bu sınırlamaya tabi oldukları hususunu bildireceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Halka arz eden pay sahipleri Şirket paylarını, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladıkları tarihten itibaren 1 (bir) yıl borsada satmayacaklarını, bu payların borsada satılması sonucunu doğuracak herhangi bir işlem gerçekleştirmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde Ünlü Menkul Değerler A.Ş., payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30  gün süreyle yetkilendirilmiştir. Ünlü Menkul fiyat istikrarı işlemlerinde halka arz eden pay sahiplerinden sağlanacak kaynağı kullanacaktır.


ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arzı

​ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 27-28 Temmuz 2023

Halka Arz Fiyatı: 12,60 TL

Şirket: ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: ASGYO

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 560.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 659.000.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 99.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
66.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 165.000.000 nominal

Halka arz: 2.079.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 25,04%

Halka Arz Fiyatı: 12,60 TL

Halka Arz Tarihleri: 27-28 Temmuz 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa'da Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: Şirket, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satış veya halka arz yapılmayacağını, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul A.Ş.'ye veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ve bu süre boyunca ileride bir satış veya halka arz yapılacağına dair ya da dolaşımdaki pay miktarının artması neticesini doğuracak herhangi başka bir açıklama yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle yetkilendirilmiştir. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde brüt halka arz gelirinin %20'sini aşmayacak şekildeki kısmı kullanılacaktır. Fiyat istikrarı kapsamında alınacak payların nominal değeri, ek pay satışları dahil halka arz edilen payların nominal değerinin %20'sini geçmeyecektir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam brüt gelirin  1.25 milyar TL, net gelirin ise 1.20 milyar TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %12'sinin  ilişkili taraflara olan borçların ödenmesinde, söz konusu borçların ödemesinden sonra kalan kısmın %60'ının Şirket esas sözleşmesi yoluyla yaptıracağı projelerin finansmanında, %20'sinin arsa ve muhtelif gayrimenkul alımlarında ve %20'sinin işletme ve faaliyet giderlerinin karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

AtaKey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

AtaKey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 19-20-21 Temmuz 2023

Halka Arz Fiyatı: 39,50 TL

Şirket: AtaKey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: ATAKP

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 117.600.000 TL nominal7.600.000 TL no

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 138.768.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 21.168.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

7.056.000 TL nominal (Ortak Satışı)

Toplam 28.224.000 nominal

Halka arz Büyüklüğü: 1.114.848.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 20,34%

Halka Arz Fiyatı: 39,50 TL

Halka Arz Tarihleri: 19-20-21 Temmuz 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 18 ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına ve Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının bu şekilde artırılmamasına, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına yönelik tahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Serdar Turhan ve Ömer Burkay, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına yönelik tahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Serdar Turhan ve Ömer Burkay, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, belirtilen süre içerisinde söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa İstanbul dışında satılması veya devredilmesi durumundan Kurul'un özel durumların kamuya açılanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

30.03.2023 tarihli SPK Bülteninde yayınlanan İlke Kararları kapsamında dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin 402,9 milyon TL, net gelirin 389,8 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %40'ının işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında, %20'sinin şube ağının genişletilmesi amacıyla yapılacak olan yeni şube açılışı yatırımları ve mevcut şubelerin yenilenmesinde, %20'sinin pazarlama ve reklam faaliyetlerinin finanse edilmesinde, %20'sinin bilgi teknolojileri altyapısı ve yazılımının geliştirilmesi kapsamında yapılacak yatırımların finanse edilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Diğer Taahhütler: Şirket'in mevcut pay sahipleri ve aynı zamanda ortak satışı kapsamında paylarını halka arz eden Serdar Turhan ve Ömer Burkay adına Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 6.000.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir.

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 20-21 Temmuz 2023

Halka Arz Fiyatı: 8,90 TL

Şirket: Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: FZLGY

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 254.140.000 TL nominal7.600.000 TL no

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 318.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 63.860.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

28.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)

Toplam 91.860.000 nominal

Halka arz Büyüklüğü: 817.554.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 28,89%

Halka Arz Fiyatı: 8,90 TL

Halka Arz Tarihleri: 20-21 Temmuz 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 18 ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına ve Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının bu şekilde artırılmamasına, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına yönelik tahhütte bulunmuştur.

Şirket ortakları Mahmut Akbal, Eyüp Akbal, Zeki Akbal ve Fuzul Holding, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacakları, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacakları, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacaklarını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerine yönelik taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket ortakları Mahmut Akbal, Eyüp Akbal, Zeki Akbal ve Fuzul Holding, SPK'nın 30.03.2023 tarih ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca ve söz konusu ilke kararı yürürlükte kaldığı sürece İzahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve Borsa'da satışı da kapsayacak şekilde, paylarını Borsa dışında satmayacaklarını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarını veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerini taahhüt etmişlerdir.

Şirket ayrıca Şirket paylarının halka arzında satılamayan payların bulunması nedeniyle asgari %25 halka açıklık oranına ulaşılamaması durumunda halka arzın iptal edileceği ve en geç 3 ay içerisinde Esas Sözleşme'nin GYO'nun faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirilmek üzere Kurul'a başvuruda bulunulacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. 30.03.2023 tarihli SPK Bülteninde yayınlanan İlke Kararları kapsamında dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle yetkilendirilmiştir. Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde brüt halka arz gelirinin %20'sini aşmayacak şekildeki kısmı kullanılacaktır. Fiyat istikrarı kapsamında alınacak payların nominal değeri, ek pay satışları dahil halka arz edilen payların nominal değerinin %20'sini geçmeyecektir.

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 20-21 Temmuz 2023

Halka Arz Fiyatı: 25,00 TL

Şirket: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: KLSER

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 405.388.195,51 TL nominal7.600.000 TL no

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 514.778.660,51 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 109.390.465 TL nominal (Sermaye Artırımı)

Halka arz Büyüklüğü: 2.734.761.625 TL

Halka Açıklık Oranı: 21,25%

Halka Arz Fiyatı: 25,00 TL

Halka Arz Tarihleri: 20-21 Temmuz 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 86.418.467 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%79) - Eşit Dağıtım

1.093.905 TL nominal Kale Grubu Çalışanları (%1) - Eşit Dağıtım

21.878.093 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20) - Serbest Dağıtım

Mükerrer talep kontrolü vardır. Bireysel Yatırımcıların sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracaktır.

Taahhütler: Şirket, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca Şirket paylarında herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirilmeyeceği, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a, SPK'ya ve yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı yönünde taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri H. İbrahim Bodur Holding A.Ş., Victory International AG, Zehra Sevim Bodur, Kale Holding A.Ş., Dr. (H.C.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal yardım Vakfı ile Yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortak sıfatıyla Dr. (H.C.) Hatice Zeynep Bodur, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle sahip oldukları Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul'a, SPK'ya, yurt dışında ki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Şirket ortakları Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 (bir) yıl süreyle sahibi olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacaklarını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerine yönelik taahhütte bulunmuşlardır.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

Yapı Kredi Yatırım tarafından 30 gün süreyle Şirket'in brüt halka arz gelirinden elde edeceği fon tutarının %20'sine tekabül edecek fon kaynağı ile fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Şirket'in halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin 2,7 milyar TL, net gelirin 2,6 milyar TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %50'sinin Slab-Sinterflex üretimi gerçekleştirilecek fabrika yatırımında, %15'inin sürdürülebilirlik yatırımlarında, %6'sının yurt dışı yatırımlarında, %5'inin banyo iş kolu yatırımlarında, %4'ünün frit yatırımlarında, %20'lik kısmının ise finansal borçluluğun azaltılması amacıyla mevcut banka kredilerilerinin kapatılmasında kullanılması hedeflenmektedir.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. Halka Arzı

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arzı “Borsa’da Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 08 – 09 Haziran 2023

Halka Arz Fiyatı: 12,12 TL

Talep toplama saatleri: 10:30-13:00

Şirket: Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş.   

Borsa Kodu/Ticker: FORTE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 45.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 67.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 22.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)      

Halka arz Büyüklüğü: 266.640.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 32,84%

Halka Arz Fiyatı: 12,12 TL

Halka Arz Tarihleri: 08 - 09 Haziran 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar

Taahhütler: Şirket, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına ve Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyın otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka az yapılacağına dair açıklamada bulunulmamasına dair taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Ali Celal Asiltürk, Hasan Cengiz Bayrak ve Ebubekir Balıkçı sahip oldukları payları şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren payların Borsa fiyatından bağımsız olarak 2 (iki) yıl süreyle hiçbir şekilde Borsa'da veya Borsa dışında satmayacaklarını, sahip oldukları Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa'da ve/veya Borsa dışında satmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Ali Celal Asiltürk, Hasan Cengiz Bayrak ve Ebubekir Balıkçı sahip oldukları payları şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 5 yıl süreyle dağıtılabilir dönem karının asgari %50'si nakit kar payı şeklinde dağıtacakları yönünde oy kullanacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı işlemleri planlanmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam brüt gelirin  266 milyon TL, net gelirin ise 253 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %20'sinin AR-GE yatırımlarının yapılması kapsamında, %35'inin finansal borçların faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında, %35'inin işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi kapsamında, %5'inin yurt dışı ofis/temsil ofislerinin açılışı, yurt dışı proje geliştirme ve operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında, %5'inin reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi kapsamında kullanılması planlanmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde belirtilen fon kullanım kalemleri arasında %5 kadar geçiş yapılabilmesine karar verilmiştir.

Halka Arz Teşvikleri: Şirket'in halka arz eden pay sahipleri Ali Celal Asiltürk, Hasan Cengiz Bayrak ve Ebubekir Balıkçı halka arz fiyatının belirlenmesine ilişkin fiyat tespit raporunda belirtilen 2023 yılına ait FAVÖK tutarının gerçekleşebileceği konusunda taahhüt vermektedir. Finansal tablolarda yer alan FAVÖK tutarının 2023 yılında fiyat tespit raporunda öngörülen tutarın altında kalması durumunda aradaki farkın taahhüt edilen FAVÖK tutarına bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP'ta açıklanacaktır. İlave pay oranının ilan edilmesini takip eden 2. iş günü sonu itibarıyla halka arz izahnamesinde adı geçen mevcut pay sahipleri hariç gün sonu bakiyesinde İhraççı payı olan yatırımcılar ilave pay almaya hak kazanacaktır. Mevcut pay sahipleri tarafından bu teşvik kapsamında kullanılmak üzere MKK nezdinde kullanıma hazır olarak gerekli olabilecek azami miktarda (toplamda 6.500.000 adet pay) Forte payı, halka arzın gerçekleştiği tarih itibarıyla İnfo Yatırım'a rehin olarak (bizzat sahip oldukları mevcut paylardan) verilecektir. İlave pay miktarı oranı %50'yi geçemeyecektir.


Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. Halka Arzı

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. halka arzı “Borsa’da Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 06 – 07 Haziran 2023

Halka Arz Fiyatı: 13,43 TL

Talep toplama saatleri: 10:30-13:00

Şirket: Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker:    KTLEV.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 150.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 180.000.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 30.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
30.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam 60.000.000 TL nominal

Halka arz Büyüklüğü: 805.800.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 16,67%

Halka Arz Fiyatı: 13,43 TL

Halka Arz Tarihleri: 06 - 07 Haziran 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa'da Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 18 ay boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmamasına ve Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının bu şekilde artırılmamasına, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına yönelik tahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Serdar Turhan ve Ömer Burkay,  Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına yönelik tahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Serdar Turhan ve Ömer Burkay, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satılmaması, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, belirtilen süre içerisinde söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa İstanbul dışında satılması veya devredilmesi durumundan Kurul'un özel durumların kamuya açılanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

30.03.2023 tarihli SPK Bülteninde yayınlanan İlke Kararları kapsamında dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin  402,9 milyon TL, net gelirin 389,8 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %40'ının işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında, %20'sinin şube ağının genişletilmesi amacıyla yapılacak olan yeni şube açılışı yatırımları ve mevcut şubelerin yenilenmesinde, %20'sinin pazarlama ve reklam faaliyetlerinin finanse edilmesinde, %20'sinin bilgi teknolojileri altyapısı ve yazılımının geliştirilmesi kapsamında yapılacak yatırımların finanse edilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Diğer Taahhütler: Şirket'in mevcut pay sahipleri ve aynı zamanda ortak satışı kapsamında paylarını halka arz eden Serdar Turhan ve Ömer Burkay adına Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 6.000.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir.

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

11 – 12 Mayıs 2023 tarihlerinde Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arzı gerçekleşecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 11 – 12 Mayıs 2023

Halka Arz Fiyatı: 42,80 TL

Şirket: Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: BIENY   

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 288.673.881 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 361.000.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 72.326.119 TL nominal (Sermaye Artırımı)
14.465.223 TL nominal (Ek Pay Satışı)
Toplam 72.326.119 TL (Ek Satış Dahil 86.791.342 TL)   

Halka arz Büyüklüğü: 3.095.557.893 TL (Ek Satış Dahil 3.714.669.438 TL)     

Halka Açıklık Oranı: %20,03 (Ek Satış Dahil %24,04)

Halka Arz Fiyatı: 42,80 TL    

Halka Arz Tarihleri: 11 - 12 Mayıs 2023       

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 39.779.365 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%55) - Eşit Dağıtım
3.616.306 TL nominal Şirket Çalışanları (%5) - Eşit Dağıtım
25.314.142 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%35) - Serbest Dağıtım
3.616.306 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%5) - Serbest Dağıtım

Mükerrer talep kontrolü vardır. Bireysel Yatırımcıların sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Müşterek hesaplardan talep girişi kabul edilmeyecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracaktır.

Taahhütler: Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına ve dolaşımdaki pay miktarının bu suretle artırılmayacağına, bu süre boyunca Şirket tarafından yeni bir pay satışı veya halka arz yapılacağına dair herhangi başka bir başvuru veya açıklamada bulunulmayacağına dair taahhüt verilmiştir.

Şirket'in tek pay sahibi Nurullah Ercan, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olduğu halka arz konu olmayan Şirket paylarının (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil olmak üzere) dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı yönünde taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in tek pay sahibi Nurullah Ercan, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağı, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağı, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacağı ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerine yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in tek pay sahibi Nurullah Ercan, ek satış kapsamında halka arz edeceği payları hariç olmak üzere, 180 gün boyunca ve Borsa'da satışı kapsayacak şekilde, paylarını Borsa dışında satmayacağını, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağını veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceğini taahhüt etmiştir.       

Fiyat İstikrarı: Garanti Yatırım tarafından 30 gün süreyle Şirket'in halka arzı gerçekleşen tüm payların %20'si ile sınırlı olmak kaydıyla Şirket tarafından halka arzı gerçekleştirilen payların halka arz fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutar kadar fon fiyat istikararı sağlayıcı işlemlerde kullanılacaktır.  

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin 3,1 milyar TL, net gelirin 2,9 milyar TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %45-55'inin yeni fabrika yatırımında, %45-55'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. Halka Arz Ediliyor

10 - 11 - 12 Mayıs 2023 tarihlerinde Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. halka arzı gerçekleşecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 10 - 11 - 12 Mayıs 2023

Halka Arz Fiyatı: 16,27 TL

Şirket: Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: KAYSE     

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı  

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 600.000.000 TL nominal  

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 706.000.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 106.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)   

Halka arz Büyüklüğü: 1.724.620.000 TL    

Halka Açıklık Oranı:15,01%    

Halka Arz Fiyatı: 16,27 TL    

Halka Arz Tarihleri: 10 - 11 - 12 Mayıs 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi    

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar 

Tahsisatlar: 68.900.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%65) - Eşit Dağıtım  
5.300.000 TL nominal Çalışanlardan ve Çiftçilerden Oluşan Yatırımcılar (%5) - Eşit Dağıtım
26.500.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım
5.300.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%5) - Serbest Dağıtım    

Mükerrer talep kontrolü vardır. Bireysel Yatırımcıların sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.  

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvuracaktır. 

Taahhütler: Şirket, paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca Şirket paylarında herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirilmemesi, maliki olunabilecek Şirket paylarının satılmaması veya bu paylar üzerinde sair surette tasarrufta bulunulmaması, bu sonucu doğurabilecek başkaca herhangi bir işlem yapılmaması ve  Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların da bu sınırlamalara tabi olacağı  yönünde taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri S.S. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Türkiye Varlık Fonu, paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylandığı tarihten itibaren 180 gün süreyle, maliki oldukları ve olabilecekleri Kayseri Şeker paylarını hiçbir şekilde  Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satmayacaklarını veya hiçbir şekilde üçüncü kişilere devretmeyeceklerini,  Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süreyle maliki oldukları Şirket paylarını  halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacaklarını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara bildireceklerine yönelik taahhütte bulunmuşlardır.       

Fiyat İstikrarı: Gedik Yatırım tarafından 30 gün süreyle Şirket'in sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek olan paylarının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak elde edilecek Şirket'e ait olan brüt halka arz gelirinin %20'sine kadar olan kısmı fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde kullanılacaktır.  

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin  1,724 milyon TL, net gelirin 1,688 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin Şirket'in sermaye yapısının yeni kaynak girişi ile güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi ve Şirket'in kurumsal kimliğinin ön plana çıkartılması hedeflenmektedir. Halka arz gelirinin %10-15'inin  AR-GE faaliyetlerinde, %55-60'ının işletme sermayesinde, %15-20'sinin Kayseri Şeker güneş enerji santrali yatırımlarında, %20-25'inin entegrasyon ve modernizasyon yatırımlarında kullanılması planlanmaktadır.        

CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Halka Arz Ediliyor

26 – 27 – 28 Nisan 2023 tarihlerinde CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. halka arzı gerçekleşecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 26 – 27 – 28 Nisan 2023

Halka Arz Fiyatı: 108,60 TL

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 105.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 123.750.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 18.750.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
6.250.000 TL nominal (Ortak Satışı)
5.000.000 TL nominal (Ek Satış)
25.000.000 TL nominal (Ek Satış Hariç)
30.000.000 TL nominal (Ek Satış Dahil)

Halka arz Büyüklüğü: 2.715.000.000 TL (Ek Satış Dahil 3.258.000.000 TL)

Halka Açıklık Oranı: 20,20% (Ek Satış Dahil (%24,24)

Halka Arz Fiyatı: 108,60 TL

Halka Arz Tarihleri: 26 - 27 - 28 Nisan 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 20.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%80) - Eşit Dağıtım

5.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%20) - Serbest Dağıtım

Taahhütler: Şirket'in halka arz eden pay sahipleri, Tarzan Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, fiyat istikrarı işlemleri sonunda geri alınmış olan payların da Borsa'da işlem görmeyi takip eden 1 yıl boyunca tekrar satışa konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yutdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı ve ayrıca Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağı veya Borsa İstanbul'da özer emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceği konusunda taahhütlerde bulunmuşlardır.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Tarzan Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacağı ve bu payların halka arz fiyatının altında satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağı, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğini taahhüt etmiştir.

Şirket, 2023 hesap yılı kar dağıtımından başlamak üzere dağıtılabilir kar oluşması halinde hesaplanan yıllık dağıtılabilir karının en az 5 yıl boyunca asgari %25'ini ilk yılı için nakit; kalan 4 yıl için ise nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtılmasını hedeflemektedir. Şirket ortakları Tarzan Tarık Sarvan ve Volkan Yılmaz yapılacak genel kurul toplantısında yıllık dağıtılabilir karın en az 5 yıl boyunca asgari %25'inin ilk yılı için nakit; kalan 4 yıl için ise nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtılması için olumlu yönde oy kullanacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemlerde ortak satışına konu paylardan elde edilecek kaynaklardan sağlanmak üzere toplam kaynak, ek satış gerçekleştirilmemesi durumunda brüt halka arz gelirinin %20'si ile sınırlı olacaktır. Buna göre halka arzın tamamen gerçekleşmesi ve ek satış yapılması halinde maksimum 7.500.000 TL nominal değere, halka arzın kısmen gerçeklemesi halinde satılan nominal değerin %20'si kadar paylardan öncelikle Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin elde edeceği halka arz gelirinden karşılanmak üzere, Şirket'in halka arza konu tüm paylarının BİAŞ'ta işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile sınırlı kalmak kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemleri yapma konusunda QNB Finans Yatırım yetkilendirilmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin 1.962 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %43-%45'inin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %13-%15''inin yatırım ve modernizasyon harcamalarında, %11-%13'ünün lisanslı veya lisanssız işletmede olan GES Santral alımlarında, %10-%12'sinin öz tüketime yönelik çatı ve arazi tipi GES Santrali kurulumunda, %8-%10'unun depolama alanlarının genişletilmesinde, %5-%7'sinin finansman maliyetinin azaltılmasında , %3-%5'inin anahtar teslim proje geliştirme amaçlı arazi satın alımlarında kullanılması planlanmaktadır.


Graınturk Tarım A.Ş.Halka Arz Ediliyor

18 – 19 Nisan 2023 tarihlerinde Graınturk Tarım A.Ş.’nin halka arzı gerçekleşecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 18 – 19 Nisan 2023

Halka Arz Fiyatı: 17,60 TL

Şirket: Graınturk Tarım A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: GRTRK.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 100.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 125.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 25.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

Halka arz Büyüklüğü: 440.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 20,00%

Halka Arz Fiyatı: 17,60 TL

Halka Arz Tarihleri: 18 - 19 Nisan 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsada Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Taahhütler: İhraççı, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir yıl boyunca herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğini, dolaşımdaki pay miktarını bu suretle artırmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar almayacağını ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını, bu üre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını taahhüt etmiştir.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Murat İçcan, Mevlüt Emre İçcan ve Onur İçcan sahip oldukları payları, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren payların Borsa fiyatından bağımsız olarak 180 gün süreyle hiçbir şekilde Borsa'da satmayacaklarını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Murat İçcan, Mevlüt Emre İçcan ve Onur İçcan Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 5 yıl süreyle dağıtılabilir dönem karının asgari %30'unun nakit kar payı şeklinde dağıtılması yönünde oy kullanacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in sermayesinde %10 ve üzeri pay sahibi olan ortak Murat İçcan ile Mevlüt Emre İçcan ve Onur İçcan tarafından sahip oldukları payları, Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altında bir fiyattan Borsa'da satmama ve bahsi geçen payların Borsa dışında mevzuat hükümlerine uygun olarak satılması halinde, borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olduğu hususunu ilgili kişilere bildirme taahhütleri verilmiştir.

Diğer Taahhütler: Şirket'in mevcut pay sahipleri Murat İçcan, Mevlüt Emre İçcan ve Onur İçcan tarafından 2023 yılına ilişkin finansal tabloların KAP'ta açıklanmasını takip eden işgünü içerisinde, söz konusu finansal tablolarda yer alan FAVÖK tutarının taahhüt edilen tutarın altında kalması durumunda aradaki farkın taahhüt edilen tutara bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı KAP'ta İhraççı tarafından açıklanacak olup, ilave pay oranının ilan edilmesini takip eden 2. işgünü sonu itibarıyla gün sonu bakiyesinde İhraççı payı olan yatırımcılara ilave pay verileceği taahhüt edilmiştir. İlave pay tutarı azami 12.500.000 adet pay olarak belirlenmiştir.

Şirket'in mevcut pay sahibi Murat İçcan tarafından deprem felaketi neticesinde; Sirket'in tesis ve ürünleri sigorta kapsamında olmakla birlikte depremde hasar gören maddi duran varlıklar ve ürün stokları için sigorta şirketinden temin edilecek hasar tazminatının söz konusu varlıkların yeniden yapım maliyeti ve zarar gören ürün stoklarının toplam değerinden daha düşük olması halinde aradaki farkın kendisi tarafından ödeneceğine ilişkin taahhüt verilmiştir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: İhraççının halka arz kapsamında net 421 milyon TL tutarında halka arz geliri elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin yaklaşık %55-%60'ının işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında, %40-%45'inin planlanan yeşil enerji yatırımlarının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor

12 - 13 - 14 Nisan 2023 tarihlerinde Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.’nin halka arzı gerçekleşecektir.

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 12 – 13 – 14 Nisan 2023

Halka Arz Fiyatı: 40,60 TL

Şirket: Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: EUPWR

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 175.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 220.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 45.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

5.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)

10.000.000 TL nominal (Ek Satış)

50.000.000 TL nominal (Ek Satış Hariç)

60.000.000 TL nominal (Ek Satış Dahil)

Halka arz Büyüklüğü: 2.030.000.000 TL (Ek Satış Dahil 2.436.000.000 TL)

Halka Açıklık Oranı: 22,73% (Ek Satış Dahil (%27,27)

Halka Arz Fiyatı: 40,60 TL

Halka Arz Tarihleri: 12 - 13 - 14 Nisan 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 40.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%80) - Eşit Dağıtım

1.500.000 TL nominal Grup Çalışanları (%3) - Eşit Dağıtım

8.500.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%17) - Serbest Dağıtım

Taahhütler: İhraççı, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını taahhüt etmiştir.

Şirket'in halka arz eden pay sahipleri, Girişim Elektrik A.Ş. ve Mesut BAZ Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağı Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) gün boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan payların Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacaklarına veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Muhittin Behiç HARMANLI, Ali Gökhan ÖZTÜRK, Ramin MALEK ve Mesut BAZ ile Şirket ortaklarından Girişim Elektrik A.Ş. Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca Şirket nezdinde bulunduracağı payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacağı ve bu payların halka arz fiyatının altında satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağı, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda özel durum açıklaması yapacağı ve Borsa dışında satılan payları alanların da bu sınırlamalara tabi olacağını taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ak Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nden sağlanacak kaynağı kullanacaktır. Ek satıştan elde edilecek gelir, Ak Yatırım tarafından fiyat istikrarını temin işlemlerinden kaynak olarak kullanılabilecektir. Ek satışın gerçekleşmemesi durumunda ortak satışı yoluyla halka arz edilecek toplam 5.000.000 TL nominal değerli payların satışından elde edilecek fon Ak Yatırım tarafından fiyat istikrarını temin işlemlerinde kaynak olarak kullanılacaktır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin 1.827 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %5-%25'inin AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü, planlanan ve muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesi kapasitesinin artırılmasında, %10-%40''ının imalat için gerekli makine, teçhizatı cihaz ve ekipman alımında, %5-%25'inin yenilenebilir enerji yatırımlarında, %5-%20'sinin iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman , taşıt alım ve yenilemelerinde, %5-%30'unun yeni fabrika ve tesis kurulumlarında, %5-%15'inin kapasite artırımına ilişkin yatırımlarda, %10-%20'sinin finansman ve kısa vadeli borçların ödenmesinde, %20-%40'ının işletme sermayesi olarak kullanılması planlanmaktadır.


5-6-7 Nisan 2023 tarihlerinde Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzı

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 05 – 06 – 07 Nisan 2023
Halka Arz Fiyatı: 24,50 TL
Şirket: Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu: KOPOL
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 193.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 216.160.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü: 23.160.000 TL nominal (Sermaye Artırımı) 21.230.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam: 44.390.000 TL nominal
Halka arz Büyüklüğü: 1.087.555.000 TL
Halka Açıklık Oranı: 20,54%
Halka Arz Fiyatı: 24,50 TL
Halka Arz Tarihleri: 05 - 06 - 07 Nisan 2023
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 33.292.500 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%75) - Eşit Dağıtım
11.097.500 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım

Taahhütler: Şirket, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca Şirket paylarının bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, hiçbir şekilde halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı konusunda taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacakları ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirecelerini taahhüt etmiştir. Satan ortaklar dışında kalan pay sahiplerinden Şakire Şeker Filiz Akınal ve Esra Akınal payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca; payların Borsa fiyatından bağımsız olarak Borsa'da dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde hiçbir şekilde Borsa'da satışa veya halka arza konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, Borsa'ya veya SPK'ya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını, bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağı, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceği ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 20 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Garanti Yatırım tarafından, toplam brüt halka arz gelirinin %30'una denk gelen fon kaynağının fiyat istikrarı işlemleri için kullanılması planlanmaktadır

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket'in halka arzdan 550 milyon TL toplam net gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %75-80'ine karşılık gelen kısmının mevcut kredilerin bir kısmının kapatılmasında kullanılarak finansal borcun azaltılmasında, %20-25'ine karşılık gelen kısmının net işletme sermayesi ihtiyacının finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 06 – 07 Nisan 2023
Halka Arz Fiyatı: 105,00 TL
Şirket: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Borsa Kodu: CVKMD
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 35.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 42.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü: 7.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı) 1.400.000 TL nominal (Ortak Satışı)
Toplam: 8.400.000 TL nominal
Halka arz Büyüklüğü: 882.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı: 20,00%
Halka Arz Fiyatı: 105,00 TL
Halka Arz Tarihleri: 06 - 07 Nisan 2023
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
Tahsisatlar: 5.880.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
420.000 TL nominal Şirket Çalışanları (%5) - Eşit Dağıtım
1.260.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%15) - Serbest Dağıtım
840.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10) - Serbest Dağıtım

Taahhütler: Şirket, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca herhangi bir bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağına, dolaşımdaki pay miktarının bu suretle arttırılmayacağına, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacakları ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildireceklerini taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağı, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceği ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair taahhütte bulunmuştur.

Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket'in halka arzdan 725 milyon TL toplam net gelir elde etmesi beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %30'unun yeni Maden Lisanslarının alımında ve işletme sermayesi olarak; %70'lik kısmının ise maden ruhsatı şirket adına kayıtlı Balıkesir Sarıalan bölgesindeki altın madeni sahasında kurulacak olan maden ocağı üretim tesisinin finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15–16-17 Mart 2023 tarihlerinde halka arz ediliyor!

15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı gerçekleşecektir.

Halka arz Sabit Fiyatla Talep Toplama yönetimi ile gerçekleşecektir. Taleplerinizi Türkiye Finans İnternet Şubemizden Yatırım İşlemleri/Halka Arz İşlemleri menüsünden, Türkiye Finans şubelerimizden, Oyak Yatırım dijital kanallarından ve Oyak Yatırım Çağrı Merkezi üzerinden (0850 222 0 414) halka arz taleplerini iletebilirsiniz.

Şirket: Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: EKSUN

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 49.957.498 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 70.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 20.042.502 TL nominal (Sermaye Artırımı)

Halka arz Büyüklüğü: 980.078.348 TL

Halka Açıklık Oranı : 28,63%

Halka Arz Fiyatı: 48,90 TL

Halka Arz Tarihleri: 15-16-17 Mart 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 601.276 TL nominal Şirket Çalışanları (%3) - Eşit Dağıtım
11.424.226 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%57) - Eşit Dağıtım
7.014.875 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%35) - Serbest Dağıtım
1.002.125 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%5)  - Serbest Dağıtım

Taahhütler: Şirket, halka arz edilen payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamasından itibaren bir (1) yıl boyunca Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bedelli sermaye artırımı yapılmayacağına, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, halka arza konu olmayan ve fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler neticesinde Şirket tarafından sahip olunan paylar da dahil olmak üzere Şirket tarafından sahip olunan ya da daha sonra herhangi bir şekilde sahip olunabilecek Şirket paylarının, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren bir (1) yıl boyunca her türlü satış, devir, rehin veya bu sonuçları doğurabilecek başka herhangi bir işlem yapılmayacağını, bu yollarla dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağını kabul ve beyan ederek bu konulara yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket paylarının %100'üne sahip olan Eksim Yatırım Holding, Şirket paylarını, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağını, bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamalara uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapacağını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine yönelik taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarı: Yapı Kredi Yatırım tarafından payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Yapı Kredi Yatırım tarafından Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemlerde İhraççı'nın sermaye artırımı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin %20'sine denk gelen 196 milyon TL tutarında kaynak kullanılacaktır.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Satış Duyurusu 10.03.2022 tarihinde KAP’ta (www.kap.org.tr), Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (www.ykyatirim.com.tr) ve Şirket’in (www.eksun.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.


Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 4-5-6 Ocak 2023 tarihlerinde halka arz ediliyor!

Bankamız nezdinde yatırım hesabı bulunan müşterilerimizin taleplerini İnternet şubemize giriş yaparak Yatırım İşlemleri/Halka arz işlemleri/ sekmesinden, Türkiye Finans şubelerimiz ve Oyak Çağrı Merkezi üzerinden (0850 222 0 414) kolaylıkla iletebilecek olup, yatırım hesabı bulunmayan müşterilerimiz internet şube, mobil şube ve en yakın Türkiye Finans şubesi aracılığı ile yatırım hesabı açılışlarını gerçekleştirebilirler.

Halka Arz Tarihi: 4-5-6 Ocak 2023

Halka Arz Fiyatı: 7,50 TL

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


Başvuru Yapabileceğiniz Kanallar