Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Halka Arz Aracılık Hizmetleri

​​​​​​​​​

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Halka Arzı

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. Borsadan Satış Yöntemi ile Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 23-24 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı: 28,00 TL

Şirket:  Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: OZYSR.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 85.000 000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 103.200.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 18.200.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
7.800.000 TL nominal (Ortak Satışı)
26.000.000 TL nominal (Toplam)
5.200.000 TL nominal (Ek Satış, Talep Gelmesi Halinde Ortak Satışı)
31.200.000 TL nominal (Ek Satış Olması Halinde Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: Ek Satış Olmaksızın 728.000.000 TL Ek Satış Olması Halinde İse 873.600.000 TL

Halka Açıklık Oranı: Ek Satış Olmaksızın %25,19 Ek Satış Olması Halinde İse %30,23

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsadan Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar

Tahsisler: Tüm yatırımcıların mükerrer talep kontrolü yapılacak olup aynı veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK sicil numarasına sahip yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecek olup, mükerrer talepler iptal edilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Çokyaşar Holding A.Ş. 03.05.2024 ve 2024/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar'ın 03.05.2024 tarihli taaahütleri ile Şirket Paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle, Şirket nezdinde sahibi olduğu halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa'da ve/veya Borsa Dışında satışa veya halka arza konu edilmemesine bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa'ya veya Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yurt dışında yer alan menkul kıymetlere ilişkin herhangi bir düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuşlardır.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Çokyaşar Holding A.Ş. 21.11.2023 ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesi çerçevesinde, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca maliki olduları halka arza konu olmayan Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul'da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, söz konusu payların kısmen veya tamamen bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceğini tahattüt etmişlerdir. Bununla birlikte Şirket'in mevcut pay sahipleri Çokyaşar Holding, Ömer Çokyaşar ve Derviş Ali Çokyaşar 14.03.2024 tarihli taahütname ile Şirkey paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip olduğu Şirket paylarını, Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağı veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceği hususunda taahhütte bulunmuşlardır.

. Fiyat İstikrarı: Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Brüt Halka Arz gelirinin %20'sine karşılık gelen 6.240.000 TL Nominal değerli payların karşılığı kadarlık tutar fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılabilecektir.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 470.678.933 TL olması beklenmektedir.

Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %30'luk kısmına karşılık gelen tutarın işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, %40'lık kısmının finansman maliyetinin azaltılmasında, %30'luk kısmının ise yatırım finansmanı ve makine ekipman alımlarında kullanılması planlanmaktadır.


Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Halka Arzı

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. Borsadan Satış Yöntemi ile Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 22-23 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı: 49,50 TL

Şirket: Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: ONRYT.HE

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 62.830.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 12.830.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
6.900.000 TL nominal (Ortak Satışı)
19.730.000 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 976.635.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 31,40%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsadan Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar

Tahsisler: Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve  herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket ortakları Cengiz Dede, Noyan Burçin Dede, Tolga Dede, Zeynep Dede Zülfikar ve Nurgül Dede Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar almayacağını  Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ilgili payların başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacağını, yönetim kontrolüne sahip oldukları herhangi bir iştirak ya da bağlı ortaklık eya bunlar adına hareket eden kişiler tarafından da bu sınırlamalara uyulmasını sağlayacaklarını  kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı: Fiyati istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 608.255.635,22 TL olması beklenmektedir.

Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin iş geliştirme ve işletme sermayesi finansmanında, ar-ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinde, kapasite artışı ve diğer çeşitli yatırımlarda ve finansal borç ödemelerinde kullanılması planlanmaktadır.


Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. Halka Arzı

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 15-16-17 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı: 70,00 TL

Şirket:  Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: HRKET

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 96.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 115.200.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 19.200.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
4.800.000 TL nominal (Ortak Satışı)
24.000.000 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 1.680.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 20,83%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 17.760.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%74) - Eşit Dağıtım
6.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%25) - Serbest Dağıtım
240.000 TL nominal Şirket Çalışanları (%1) - Eşit Dağıtım

Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve  herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Ahmet Altunkum, Abdullah Altunkum, Samet Gürsu, Cemalettin Gürsu, Seddar Sacid Gürsu ve Sena Gürsu'nun ayrı ayrı verdikleri 19.01.2024 tarihli taahütleri ile Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul'da veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır.  Şirket'in mevcut pay sahipleri Şirket paylarının halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmaması, belirtilen süre içerisinde söz konusu payların kısmen veya tamamen Borsa İstanbul dışında satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması ve Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirilmesi doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır. Şirket'in mevcut pay sahipleri işbu izahnamenin onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı kapsayacak şekilde, paylarını (halka arz edilen kısım hariç) borsa dışında satmayacakları, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacakları veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu etmeyeceklerin doğrultusunda taahhütte bulunmuşlardır.

Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı işlemleri payların Borsa'da işkem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür. Fiyat istikrarı işlemlerinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne ait payların satışından elde edilecek brüt halka arz gelirlerinden Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin payına düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %50'si kullanılacaktır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 1.294.615.910  TL olması beklenmektedir.

Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %50-60'lık kısmına karşılık gelen tutarın makine ekipman ve tesis proje yatırımlarında kullanılması, %20-25'lik kısmının finansal borçların azaltılmasında %20-25'lik kısmının ise Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır.Koç Metalurji A.Ş. Halka Arzı

Koç Metalurji A.Ş halka arzı "Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 9-10 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı: 20,50 TL

Şirket:  Koç Metalurji A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: KOCMT

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 350.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 455.000.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 105.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
20.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
125.000.000 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 2.562.500.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 27,47%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 87.500.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
37.500.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30) - Serbest Dağıtım

Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve  herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket ortağı Adil Koç  Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar almayacağını  Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacağını ilgili payların başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğini bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacağını  kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı: Fiyati istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 2.091.226.045 TL olması beklenmektedir.

Halka arz kapsamında elde edilecek gelirin %35'inin haddehane yatırımının finansmanı, %10'unun mevcut üretim tesisinin modernizasyonu, %35'inin yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı ve %20'sinin hammadde tedariki ile işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı için kullanılması beklenmektedir.


Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. Halka Arzı

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. halka arzı "Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 8-9-10 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı: 32,00 TL

Şirket:  Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.  

Borsa Kodu/Ticker: ALTNY

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 200.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 235.294.118 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 35.294.118 TL nominal (Sermaye Artırımı)
23.529.412 TL nominal (Ortak Satışı)
58.823.530 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 1.882.352.960 TL

Halka Açıklık Oranı: 25%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar:
40.588.236 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%69) - Eşit Dağıtım
588.235 TL nominal Altınay Grubu Çalışanlarına (%1) - Eşit Dağıtım
17.647.059 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30) - Serbest Dağıtım

Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve  herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Hakan Altınay ve Letven Capital GSYF adına Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Şirket paylarının birincil halka arzını takiben, payların Borsa'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle Şirket sermayesinde sahip olduğu payların halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satılmayacağıını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların burada yer alan kısıtlamalara tabi olduğu hususun alıcılara bildirileceğini, Şirket sermayesinde sahip olduğu payların (halka arz edilen kısmı hariç) 180 gün boyunca Borsa'da veya Borsa dışında satılmayacağını, başka hesaplarına virmanlanmayacağını ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceğini ve Şirket nezdinde sahip olduğu payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle payların halka arz fiyatından bağımsız olmak üzere hiç bir şekilde Borsa'da satılmayacağını ve Borsa dışında yapılacak satışlarda da satışa konu payları alanların burada yer alana kısıtlamalara tabi olduğu hususunun alıcılara bildirileceğini beyan ve taahhüt etmiştir.

Fiyat İstikrarı: Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Brüt Halka Arz gelirinden Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin payına düşecek halka arz maliyetlerinin düşülmesinden sonra kalan tutarın %25'inin kullanılması planlanmaktadır.


Koton Halka Arzı

Koton halka arzı “Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı: 30,50 TL

Şirket:  Koton

Borsa Kodu/Ticker: KOTON

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 795.500.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 829.650.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 34.150.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
102.450.000 TL nominal (Ortak Satışı)
136.600.000 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 4.166.300.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 16,46%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 115.427.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%84,5) - Eşit Dağıtım
683.000 TL nominal Şirket Çalışanlarından Oluşan Yatırımcı(%0,5) -Eşit Dağıtım
20.490.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%15) - Serbest Dağıtım

Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve  herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Mevcut pay sahipleri Nemo Apparel B.V., Yılmaz Yılmaz ve Şukiye Gülden Yılmaz, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST'veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına dair  taahhütte bulunmuşlardır.

Fiyat İstikrarı: 15 gün boyunca yapılması ve 27.320.000 TL nominal değerli payın satış bedeline ulaşan tutarda bir fonun bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 948.299.201 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelir yeni yatırımlarda ve net işletme sermaye finansmanında kullanılacaktır.


Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

​Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzı "Borsa Dışında Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 30 Nisan, 2-3 Mayıs 2024

Halka Arz Fiyatı: 37,39 TL

Şirket:  Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş

Borsa Kodu/Ticker: LILAK

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 500.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 590.000.000 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 90.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
30.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
12​0.000.000 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 4.486.800.000 TL

Halka Açıklık Oranı: 20,34%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 84.000.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
24.000.000 TL nominal Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı(%20) - Serbest Dağıtım
12.000.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10) - Serbest Dağıtım

Tüm yatırımcı gruplarında mükerrer talep kontrolü olacak ve  herhangi bir yatırımcının sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Mevcut pay sahipleri: Orhan Öğücü, Aydın Öğücü, Celal Öğücü, Hatice Öğücü, Burcu Öğücü Giritli, Alp Öğücü, Duygu Öğücü, Huriye Öğücü, Nuray Darıcı, Murat Öğücü, İrem Öğücü Öngen, Nazlı Gözübüyük, Onur Öğücü , Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde BIST'veya BIST dışında satışa veya halka arza konu etmeyeklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına dair  taahhütte bulunmuşlardır.

Fiyat İstikrarı: 15 gün boyunca yapılması ve 18.000.000 TL nominal değerli payın satış bedeline ulaşan tutarda bir fonun bu amaçla kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 3.218.470.816 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek gelir yeni yatırımlarda ve net işletme sermaye finansmanında kullanılacaktır.


Artemis Halı A.Ş. Halka Arzı

Artemis Halı A.Ş. Borsadan Satış Yöntemi ile Birincil Piyasa’da 10.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 27-28 Şubat 2024
Halka Arz Fiyatı: 25,35TL
Şirket: Artemis Halı A.Ş.
Borsa Kodu/Ticker: ARTMS.HE
Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 50.000.000 TL nominal
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 70.000.000 TL nominal
Halka Arz Miktarı ve Türü: 20.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
20.000.000 TL nominal (Toplam)
Halka arz Büyüklüğü: 507.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı: 28,57%
Halka Arz Tarihleri: 27-28 Şubat 2024
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsadan Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Ana Pazar
Tahsisler: Borsa'dan Satış olduğundan tahsisat grubu bulunmamaktadır.

Mükerrer talep kontrolü vardır. Aynı MKK sicil numarasına sahip yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılacaktır.
Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Davut Batallı ve Davut Tolga Batallı, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır. Davut Batallı ve Davut Tolga Batallı Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 180 gün boyunca Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur.

Mevcut pay sahipleri Davut Batallı ve Davut Tolga Batallı 2024 yılına ilişkin Mali Performans Garantisi vermiş olup; ihraççının denetlenmiş finansal tablolarına göre hesaplanacak 2024 yılına ait FAVÖK tutarının, fiyat tespit raporunda öngörülen 2024 yılı FAVÖK tutarının altında kalması durumunda aradaki farkın, taahhüt edilen FAVÖK tutarına bölünmesi ile elde edilen ilave pay oranı üzerinden hesaplanacak ilave payların, ilave pay alma hakkı kazanan yatırımcılara aktarılacağına dair taahhütte bulunmuşlardır.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 479.700.000 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir kapasite artırıcı ve maliyet düşürücü yatırımların finansmanında, finansal borç ödemelerinin yapılmasında ve işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ​kullanılacaktır.

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arzı

Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Halka Arzı ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 22-23 Şubat 2024

Halka Arz Fiyatı: 19,45 TL

Şirket : Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş

Borsa Kodu: ALVES

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye : 120.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 160.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü : 40.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)

40.000.000 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 778.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı : 25%

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 32.000.000TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım

8.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30) - Serbest Dağıtım

Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

​Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır. Şirket'in mevcut pay sahipleri Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını ve borsa dışında satış yapılması durumunda satışa konu payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını kabul beyan ve taahhüt etmiştir. (Fiyat istikrarı kapsamında alınan paylar hariçtir.) Lieniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak İzahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip oldukları halka arza konu Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine dair taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarı: Planlanmamıştır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 742.950.000 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir makine ve teknolojik yatırımların yapılmasında, finansal borç faiz ve anapara ödemelerinin yapılmasında ve işletme sermayesi finansmanında kullanılacaktır.

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 22-23 Şubat 2024

Halka Arz Fiyatı: 39,24 TL

Şirket: Oba Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

Borsa Kodu/Ticker: OBAMS       

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı 

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye : 407.169.500 TL nominal  

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 479.421.759 TL nominal 

Halka Arz Miktarı ve Türü: 72.252.259 TL nominal (Sermaye Artırımı)
24.084.086 TL nominal (Ortak Satışı)
96.336.345 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 3.780.238.178 TL 

Halka Açıklık Oranı: 20,09%     

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi :Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar  

Tahsisatlar: 47.204.809 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%49) - Eşit Dağıtım
43.351.355 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%45) - Serbest Dağıtım
4.816.818 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%5) - Serbest Dağıtım
963.363 TL nominal Oba Makarna Grubu Çalışanlarına (%1) - Eşit Dağıtım

Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Oba Makarna Grubu Çalışanları'nın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.

Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Halka arz eden pay sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding, Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca halk arza konu olmayan Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yola açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyeklerine, bu doğrultuda bir karar almayacaklarına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacaklarına, bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklamaya yapmayacaklarına dair  taahhütte bulunmuşlardır. Halka arz eden pay sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding,  Şirket paylarının BİST'te işlem görme tarihinden itibaren 1 yıl boyunca maliki oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını ve borsa dışında satış yapılması durumunda satışa konu payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını kabul beyan ve taahhüt etmiştir. (Fiyat istikrarı kapsamında alınan paylar hariçtir.) Halka arz eden pay sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding İzahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca sahip oldukları halka arza konu  Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine  dair taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarı: 30 gün süreyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından sağlanacak ve toplam brüt halka arz gelirinin %20'sine kadar olan tutar fiyat istikrarı fonu olarak kullanılacaktır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 2.735.686.172 TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir; ürün çeşitlendirme, enerji ve kapasite artışı yatırımları ile işletme sermayesinin finansmanında ve finansal boçluluk seviyesinin azaltılmasında kullanılacaktır.


Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş. Halka Arzı

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş. - Halka Arzı "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 14-15-16 Şubat 2024

Halka Arz Fiyatı: 16,20 TL

Şirket: Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret  A.Ş.

Borsa Kodu: LMKDC

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye : 386.179.700 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 516.179.700 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 130.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
25.930.000 TL nominal (Ortak Satışı)
155.930.000 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 2.526.066.000 TL

Halka Açıklık Oranı : 30,21%     

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 109.151.000TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
46.779.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30) - Serbest Dağıtım

Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine,  halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipi Limak Çimento, BİST'te işlem görme tarihi itibarıyla iştirak portföyünde bulunan halka arza konu Şirket paylarını Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 365 gün boyunca satmayarak, dolaşımdaki pay miktarını arttırmayacağını ve payların borsada işlem görmesinden itibaren 1 yıl süreyle söz konusu payları halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmayacağını, söz konusu payların halka arz fiyatının altında borsada satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını ve borsa dışında satış yapılması durumunda satışa konu payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını kabul beyan ve taahhüt etmiştir. (Fiyat istikrarı kapsamında alınan paylar hariçtir.) Limak Çimento, Şirket paylarının BIST'te işlem görmeye başladığı tarihten 365 gün boyunca boyunca sahip oldukları halka arza konu  Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacağına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacağına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine  dair taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarı: 30 gün süreyle yapılması ve brüt haka arz gelirinin  %20'si kadar bir fiyat istikrarı fonu kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı: Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 2.029,5 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir Ergani Fabrikası'nın firma ortağı Limak Çimento'dan satın alınması amacıyla kullanılacaktır.


Bor Şeker A.Ş Halka Arzı

Bor Şeker halka arzı "Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı"​ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Şirket: Bor Şeker A.Ş.

Borsa Kodu/Ticker: BORSK

Aracılık Yöntemi : En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye: 200.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye: 240.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü: 40.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
30.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
70.000.000 TL nominal (Toplam)

Halka arz Büyüklüğü: 1.857.800.000 TL
Halka Açıklık Oranı: 29,17%
Halka Arz Fiyatı: 26,54 TL
Halka Arz Tarihleri: 7-8-9 Şubat 2024
Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntem
Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar
Tahsisatlar: 41.300.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%59) - Eşit Dağıtım
700.000 TL nominal Çalışanlardan ve Çiftçilerden Oluşan Yatırımcılar (%1) - Eşit Dağıtım
21.000.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30) - Serbest Dağıtım
7.000.000 TL nominal Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı (%10) - Serbest Dağıtım
Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir.
Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir.
Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, halka arz edilen payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir şekilde halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına, ve bu süre boyunca ilerde yeni bir swatış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Arz Portföy, Emir Haktan Dişli, Sadık Enes Dişli, Eren Ali Dişli ve Handan Dişli A Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği (Borsa İstanbul'dna alım yoluyla edinilen ortaklık payları hariç olmak üzere), bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacaklarına, izahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına, başka yatırımcı hesaplarına virmanlamayacaklarına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine, bu paylaırn halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacaklarını, söz konusu payların kısmen veya tamamne bu kısıtlamaya uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağına, Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerine dair taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağı, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceği ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair taahhütte bulunmuştur. Fiyat İstikrarı: 30 gün süreyle yapılması ve mevcut payların (70.000.000 TL nominal bedelli paylar) satışından elde edilecek brüt gelir'in %10'u kadar bir fiyat istikrarı fonu kullanılması planlanmaktadır

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 1.027,2 milyon TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelir işletme sermayesinin finansmanı, çeşitli yatırımların finansmanı ve AR-GE faaliyetlerinde kullanılması planlanmaktadır.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. Halka Arzı

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş halka arzı ‘’Sabit Fiyat ve En İyi Gayret Aracılığı’’ yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Talep Toplama Tarihleri: 6-7 Şubat 2024

Halka Arz Fiyatı: 35 TL

Şirket : Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş

Borsa Kodu: PATEK

Aracılık Yöntemi: En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermaye : 120.000.000 TL nominal

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye : 134.000.000 TL nominal

Halka Arz Miktarı ve Türü : 14.000.000 TL nominal (Sermaye Artırımı)
13.000.000 TL nominal (Ortak Satışı)
27.000.000 TL nominal (Toplam)    

Halka arz Büyüklüğü: 945.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı : 20,15%   

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi: Borsa Dışında Satış - Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış Yöntemi

Borsada İşlem Göreceği Pazar: Yıldız Pazar

Tahsisatlar: 18.900.000 TL nominal Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%70) - Eşit Dağıtım
8.100.000 TL nominal Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı (%30) - Serbest Dağıtım

Mükerrer talep kontrolü vardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın sadece en yüksek talebi dağıtıma dahil edilecektir. Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Bireysel Yatırımcı kategorisinden başvurabilecektir. 

Taahhütler: Şirket paylarının Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirmeyeceğine, halka arz edilen payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca hiçbir şekilde halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa  veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına, ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına yönelik taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacaklarına, izahname onay tarihinden itibaren 1 yıl boyunca sahip oldukları halka arza konu olmayan Şirket paylarını borsada veya borsa dışında satmayacaklarına veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceklerine dair taahhütte bulunmuşlardır.

Şirket'in pay sahipleri, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1  yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağı, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceği ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair taahhütte bulunmuştur.

Fiyat İstikrarı: 30 gün süreyle yapılması ve mevcut payların (13.000.000 TL nominal bedelli paylar) satışından elde edilecek brüt gelir'in %10'u kadar bir fiyat istikrarı fonu kullanılması planlanmaktadır.

Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı  Şirket'in halka arzdan elde edeceği toplam net gelirin 474.112.704  TL olması beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin yatırım harcamalarında, yeni ürün AR-GE harcamalarında ve işletme sermayesi finansmanında kullanılması planlanmaktadır.

Başvuru Yapabileceğiniz Kanallar