Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Oy Kullanma Prosedürü

​​Bankamız, Esas Sözleşmesinin 14. Maddesinde ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usulleri hakkındaki iç yönergenin 12.maddelerinde belirtilmiştir.

Buna göre; Esas Sözleme 14. madde: Pay sahipleri, Genel Kurulda sahip oldukları her 1.00-TL.’lık (Bir Türk Lirası) pay için bir oy kullanabilirler. Pay sahipleri, oylarını bizzat veya vekâlet ile kullanabilirler. Oylamalar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılabileceği gibi Genel Kurul günü toplantı salonuna giriş esnasında her bir pay sahibinin adına tanımlanacak elektronik cihazlar veya toplantı salonunda kullanılan oyları saymaya imkân tanıyan başkaca araçlar aracılığı ile de yapılabilir. Ancak Genel Kurul’da temsil edilen payların yirmide biri gizli oylama talep ettiği takdirde gizli oya başvurulur.​

İç Yönerge 12. madde: Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

Türk Ticaret Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Bankamız Türk Ticaret Kanun'unu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca elektronik ortamda genel kurul düzenlememektedir.