Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

Yönetim Kurulu Komiteleri

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Denetim Komitesi Tablosu

 ​ ​
Üyeler Ünvanı
Müge Öner Başkan​​​
​Meriç Uluşahin
Üye​​
Mazen Ali E Aldhabi
​Üye​​​
Denetim Komitesi'nin Başlıca Sorumlulukları
 • Komite, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemleri ve mevzuat uyum kapsamında oluşturulan iç sistem birimlerinden ve bağımsız denetim kuruluşlarından; görevlerinin ifasıyla ilgili olarak düzenli raporlar almak ve banka faaliyetlerinin sürekliliğini ve güven içinde yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek hususlar veya mevzuata ve iç düzenlemelere aykırılıklar bulunması hâlin​de bu hususları YK’ya bildirmekle yükümlüdür.
 • Komite, asgari 3 (üç) ayda bir, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından icra edilmiş faaliyetleri ihtiva eden ve Teftiş Kurulu Başkanı tarafından sunulan, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış raporu kabul eder ve ilgili birimle raporu mütalaa eder ve Komite, gelen bu raporu, mütalaası ile birlikte, en geç 10 (on) iş günü içinde YK’ya sunar. Söz konusu raporda asgari olarak yer verilecek hususlar ilgili yönetmelikte düzenlenmiştir.
 • Komite, 6 (altı) aylık dönemleri aşmamak kaydıyla icra ettiği faaliyetlerin sonuçları ile bankada alınması gereken önlemlere, yapılmasına ihtiyaç duyulan uygulamalara ve bankanın faaliyetlerinin güven içinde sürdürülmesi bakımından önemli gördüğü diğer hususlara ilişkin görüşlerini YK’ya bildirmekle yükümlüdür.
 • Komite, Banka’nın sözleşme imzalayacağı derecelendirme kuruluşları, bilgi sistemleri denetimi yapanlar da dahil olmak üzere bağımsız denetim kuruluşları ve değerleme kuruluşları ile bunların YK Başkan ve üyeleri, denetçileri, yöneticileri ve çalışanlarının banka ile ilişkili faaliyetlerinde bağımsızlığını ve tahsis edilen kaynakların yeterliliğini değerlendirir, değerlendirmelerini bir rapor ile YK’ya sunar, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, 3 (üç) aydan fazla olmamak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlar.
 • Komite, Banka’nın alacağı destek hizmetine ilişkin risk değerlendirmesi yapar, değerlendirmelerini bir rapor halinde YK’ya sunar, hizmet alınması halinde de sözleşme süresince, en az yılda bir olmak üzere, düzenli bir şekilde bu işlemleri tekrarlar ve ayrıca, destek hizmeti kuruluşunun sağladığı hizmetlerin yeterliliğini izler.
 • Komite, İç Kontrole, İç Denetim, Mevzuat Uyum ve Risk Yönetimine ilişkin düzenlemelere ve Yönetim Kurulunca onaylanan banka içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetir ve alınması gereken önlemler konusunda YK’ya önerilerde bulunur.
 • Komite, destek hizmetlerinin İç Sistemler üzerindeki etkilerini gösteren Risk Yönetim Programı’nın hazırlanmasını sağlayıp görüşleriyle birlikte yıllık olarak YK’ya sunar.
 • Komite, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın iç ve dış mevzuatla belirlenen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini gözetir ve müfettişlerin görevlerini bağımsız ve tarafsız şekilde yerine getirip getirmediklerini izler.
 • Komite, İç Denetim sisteminin bankanın mevcut ve planlanan faaliyetlerini ve bu faaliyetlerden kaynaklanan risklerini kapsayıp kapsamadığını gözetir ve YK’nın onayıyla yürürlüğe girecek iç denetime ilişkin banka içi düzenlemeleri inceler.
 • Komite, İç Sistemler Kapsamındaki Birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturur.
 • Komite, İç Sistemler Birimlerine ilişkin olarak Üst Düzey Yönetimin görüş ve önerilerini alır ve bunları değerlendirir.
 • Komite, Banka içi usulsüzlüklerin doğrudan kendisine veya Teftiş Kurulu Başkanlığı’na ya da müfettişlere bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarının tesis edilmesini sağlar.
 • Komite, iç denetim planlarını inceler.
 • Komite, İç Sistemler Birimleri kapsamında görevli yönetici ve personelin mesleki eğitim düzeylerini ve yeterliliğini değerlendirir.
 • Komite, Banka’nın taşıdığı risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli yöntem, araç ve uygulama usullerinin mevcut olup olmadığını değerlendirir.
 • Komite, Müfettişler ve Banka’nın bağımsız denetimini yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Bağımsız Denetçileri ile düzenli aralıklarla yılda 4 (dört) defadan az olmamak üzere belirlenecek program ve gündemler dahilinde görüşmelerde bulunur.
 • Komite, Üst Düzey Yönetim ve Bağımsız Denetçiler ile birlikte, bağımsız denetimin sonuçlarını yıllık ve 3’er (üçer) aylık mali tablolar ile bunlara ilişkin dokümanları bağımsız denetim raporunu değerlendirir ve bağımsız denetçinin tereddüt ettiği diğer konuları çözüme kavuşturur.
 • Komite, Bankanın finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, Bankacılık Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetir, tespit edilen hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesini sağlar.
 • Komite, Finansal raporların, bankanın mali durumunu, yapılan işlerin sonuçlarını ve bankanın nakit akımlarını doğru olarak yansıtıp yansıtmadığı ve Bankacılık Kanunu’nda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda Bağımsız Denetçiler ile görüşmelerde bulunur.
 • Komite, Kredi açma yetkisini haiz olanların, kendileri ile eş ve velâyeti altındaki çocuklarının veya bunlarla risk grubu oluşturan diğer gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu kredi işlemlerine ilişkin değerlendirme ve karar verme aşamalarında yer alıp almadığını takip eder ve bu hususların kendilerine bildirilmesini sağlayacak iletişim kanallarını oluşturur. Kendisi veya kendi grubu ile ilgili kredi tahsisi görüşülürken ilgili yönetim kurulu üyesi Denetim Komitesi’ne önceden yazılı olarak bildirimde bulunur ve toplantının ilgili oturumuna katılmaz.
 • Komite, Komite’nin, görev, yetki ve sorumlulukları ile Teftiş Kurulu Başkanlığı, Risk Yönetim Merkezi ve İç Kontrol Müdürlüğü’nün teşkilat yapısına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin iç düzenlemelerde yapılacak değişiklikleri 10 (on) gün içerisinde BDDK’ya bildirilmesini sağlar.
 • Komite, Tüketici İlişkileri Koordinasyon Görevlisi tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla hazırlanacak faaliyet raporunu inceler ve onaylar.
 • Komite, İSEDES’in yeterliliği ve doğruluğu hakkında gerekli güvenceyi sağlayacak denetim ve kontrol sürecini oluşturur.
 • Komite, piyasa ve karşı taraf kredi riski ile bankanın toplam likidite riskine ilişkin yapılacak stres testlerinden elde edilen stres koşullarında ortaya çıkacak sermaye gereksinimi ve cari durum itibariyla ihtiyaç duyulan içsel sermaye yeterliliği düzeyi arasındaki farkın, BDDK tarafından belirlenecek düzeyin üzerinde çıkması halinde sonuçları hesaplama tarihini takip eden iki iş günü içerisinde BDDK’ya bildirir.
 • Komite, Bankanın tüm birimleri ile anlaşmalı destek hizmeti kuruluşları ve bağımsız denetim kuruluşlarından bilgi ve belge almaya, konularında ihtisas sahibi kişilerden YK’nın onayına bağlı olarak danışmanlık hizmeti sağlamaya yetkilidir.
 • Komite, kendisine bağlı olarak çalışan birimlerin yönetmelik, prosedür, norm kadro, görev tanımları v.b. dokümanlarının ilk yayım ve revizyonlarını onaylamaya ve bunlardan gerekli gördükleri yetkileri birim başkan ve/veya Müdürleri’ne devretmeye yetkilidir.
 • Komite, Banka’nın muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğu kapsamında Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun değerlendirmelerini gözden geçirmeye, ilgililerden Üst Düzey Yönetimin tespit edilen tutarsızlıklar konusundaki açıklamasını almaya yetkilidir.

Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi Tablosu

​ ​ ​
Üyeler Ünvanı
Wael Abdulaziz A Raies​Başkan​
​​Müge ÖnerÜye​
​​Hakan BekiroğluÜye​
Ücretlendirme ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başlıca Sorumlulukları
 • Komite, ilgili iç ve dış mevzuat ile Banka faaliyetlerinin kapsamı, yapısı ve stratejileri ile uyumlu, yazılı bir ücretlendirme politikasını oluşturur. Bu politikanın asıl amacı, uzun dönem performans ve verimliliği sağlarken aşırı risk alımını engellemektir.
 • Komite, doğrudan GM’ye bağlı yöneticiler ve doğrudan Denetim Komitesi’ne bağlı yöneticilerin göreve getirilmesi ve görevden alınması konusunda YK’ya öneri sunar. Doğrudan Denetim Komitesi’ne bağlı yöneticilerin seçimine yönelik önerilerini, Denetim Komitesi’nin de görüşlerini ve önerilerini aldıktan sonra YK’ya sunar.
 • Komite, Genel Kurul tarafından yıllık olarak belirlenen bütçe dahilinde YK üyelerinin ücretlendirilmesine ilişkin değerlendirmeyi yapar.
 • Komite, YK üyelerine ödenecek tüm ücretler ile yurtdışı harcırahlarına ilişkin Genel Kurul onayına sunulmak üzere senelik olarak teklif hazırlar.
 • Komite, GM’nin ücretlendirilmesine ilişkin değerlendirmeyi yapar.
 • Komite, GM ile değerlendirerek, Genel Müdür Yardımcıları’nın ücretlendirmesi konusuna ilişkin genel parametreleri oluşturur.
 • Komite, GM’nin, Genel Müdür Yardımcıları’nın ücretlendirilmesi konusunda varsa oluşturulan parametreler dışındaki önerilerini gözden geçirir.
 • Komite, Denetim Komitesi Başkanı, YK Başkanı ve GM’den gerekli verileri aldıktan sonra, Teftiş Kurulu Başkanı, İç Kontrol Müdürü, Risk Yönetim Merkezi Başkanı ve Mevzuat Uyum Müdürü’nün ücretlendirilmesi konusunu gözden geçirir.
 • Komite, GM ve Genel Müdür Yardımcıları için öngörülen ve NCB Grup uygulamaları ve Mevzuat rehberliğinde oluşturulacak finansal, stratejik, bireysel performans değerlendirme ölçütlerini YK’ya sunar ve bu kişilerin bireysel performanslarını bu ölçütler çerçevesinde değerlendirir.
 • Komite, risk yönetim, sermaye, likidite ve gelecek dönem potansiyel kar faktörlerini, düzenleyici otorite ve ilgili prensipleri de gözetmek suretiyle Bankanın toplam ikramiye havuzunun belirlenmesine ilişkin esasları oluşturur.
 • Komite, genel performansı ve aşağıda bahsi geçen pozisyonlara ilişkin performansları değerlendirecek ve bu kapsamda YK’ya rapor sunacak ve ayrıca aşağıdaki hususlara ilişkin YK’ya önerilerde bulunacaktır; Banka ikramiye havuzunun belirlenmesi konusunda öneride bulunur. GM ve Genel Müdür Yardımcıları’na tahsis edilecek ikramiye tutarı konusunda öneride bulunur. İç Sistemler Kapsamındaki Birim Başkan ve Müdürleri’ne tahsis edilecek ikramiye konusunda öneride bulunur. Denetim Komitesi Başkanı’na tahsis edilecek ikramiye konusunda, Genel Kurul tarafından yıllık olarak belirlenecek bütçe dahilinde öneride bulunur. Yönetim Kurulu Rap​ortörü’ne tahsis edilecek ikramiye konusunda öneride bulunur.
 • Komite, Banka’nın kurumsal hedeflerini rekabetçi olabilecek ve hissedarların kısa, orta ve uzun vadedeki menfaatlerine dayalı performans hedeflerine ulaşmasına bağlayacak biçimde Banka’nın ücretlendirme yapısının desteklenmesini ve yansıtmasını sağlar.
 • Komite, sağlam ve rekabetçi bir ücretlendirme sistemi oluşturmak ve bunu yönetmek amacıyla, ücretlendirme uygulamaları, iş trendleri ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri sürekli olarak dikkatle izler.
 • Komite, aşağıda belirtilen pozisyonlara ilişkin yedekleme planlarını gözden geçirir, değerlendirir ve bu planların mevcudiyetine sağlar; Denetim Komitesi Başkanı ve Denetim İş Ailesi Başkan ve/veya Müdürler, GM ve Genel Müdür Yardımcıları
 • Denetim İş Ailesi Başkan ve/veya Müdürleri’ne ilişkin yedekleme planları Denetim Komitesi görüşü ile birlikte değerlendirilecektir
 • Genel Müdür yardımcılarına ilişkin yedekleme planları GM’nin görüşü ile birlikte değerlendirilecektir.
 • Komite, Banka’nın Kurumsal Yönetim politikalarının, yönetmeliklerinin ve prosedürlerinin Bankacılık kanun ve yönetmeliklerine uyumluluğunu temin etmek adına Banka’nın faaliyetlerini izler ve denetler.
 • Komite, kurumsal yönetim mevzuat ve uygulamasında söz konusu olabilecek değişikliklere ilişkin periyodik olarak YK’yı bilgilendirir.
 • Komite, kurumsal yönetim ilkelerini, etik kuralları ve kurumsal değerleri tanımlayan ve belirleyen faaliyetlere öncülük eder, bu faaliyetleri izler ve destekler.
 • Komite, Kurumsal Yönetim ilkelerini ve/veya uygulamalarını geliştirmek üzere tasarlanan önerileri YK’ya sunar.

Kredi Komitesi Tablosu​

Üyeler Ünvanı
Meriç Uluşahin​​Başkan
​​​Murat AkşamGenel Müdür
Moath Saad M AlnasserÜye
​​​​Müge Öner​Yedek ​Üye​
Mazen Ali E Aldhabi
​Yedek Üye​
​​
Kredi Komitesi'nin Başlıca Sorumlulukları
 • YK, kredi açma yetkisini, bankacılık mevzuatı ve belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde Komite’ye ve/veya Genel Müdürlüğe devredebilir.
 • Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırılabilecek kredilerin toplamı özkaynakların %25’ini (yüzde yirmibeş) aşamaz.​​​
 • Bir gerçek veya tüzel kişiye açılacak kredi sınırının tespitinde, YK, en fazla, Komite’ye öz kaynaklarının %10’u (yüzde onu) tutarında kredi açma yetkisini devredebilir.
 • YK, Genel Müdürlüğe, öz kaynakların %1’i (yüzde biri) tutarında kredi açma yetkisinin Yönetim Kurulunca devri durumunda, Yönetim Kurulunca yetkinin, kredinin tutarı, cinsi, alınacak teminat başta olmak üzere kredi açılmasında mutaden tespiti gereken hususları içerecek şekilde kapsam ve sınırlarının açık ve ayrıntılı olarak belirlenmiş ve yazılı biçimde, kredi açılmadan önce devredilmiş olması gerekir.​
 • YK tarafından onaylanmış Terkin / Varlık Yönetim Şirketi (VYŞ) Devir Yetki Matrisi’ndeki yetki limitleri çerçevesinde takipteki alacakların, kredilerin, elden çıkarılacak kıymetlerin terkin ve/veya devrini onaylar.
 • Komite periyodik olarak ve ihtiyaç halinde, Kredi Riski Komitesi tarafından gözden geçirilecek ve tavsiye edilebilecek risk iştahı raporlarını (kredi riski ve yoğunlaşma riskinin ilgili yönleri açısından) ve iç performans gösterge seviyelerini, kredi, tahsilatları ve karşılıklar politikalarını, yönetmeliklerini, süreçlerini ve Banka’daki kredi faaliyetlerinin gidişatını değerlendirir ve gerekmesi halinde bu hususlarda karar verir.
 • Komite’nin faaliyetlerinin YK tarafından denetlenmesi esastır. Komite, YK Üyeleri tarafından istenebilecek her türlü bilgi ve belgeyi sunmaya ve kontrollere müsaade etmeye yükümlüdür.
 • Komite, Kredi Riski Komitesi’nden bu komitenin işleyişine ilişkin periyodik raporu almak ve komite faaliyetlerini izlemek ile sorumludur.
  ​​​​​​​
​​​