Navigasyonu görüntüle İçeriği görüntüle

SPK İnternet Sitesi Yükümlülükleri

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bankamızın Yetkili Olduğu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri​​​

Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı 15.01.2016 tarihli yetki belgesi ile katılım bankalarınca ifasına izin verilen sermaye piyasası araçları için emir iletimine aracılık, işlem aracılığı, portföy aracılığı ve sınırlı saklama hizmeti vermektedir.

​A) EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETİYurt İçindeYurt Dışında​
A.1 - PaylarXX​
A.2 - Diğer Menkul KıymetlerXX​
​A.3 - Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
A.4 - Paya Dayalı Türev Araçlar
A.5 - Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
A.6 - Diğer Türev Araçlar​
​B) İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİYurt İçindeYurt Dışında​
B.1 - Paylar
B.2 - Diğer Menkul KıymetlerX
​B.3 - Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
B.4 - Paya Dayalı Türev Araçlar
B.5 - Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
B.6 - Diğer Türev Araçlar​
​C) PORTFÖY ARACILIĞI FAALİYETİYurt İçinde
C.1 - Paylar
C.2 - Diğer Menkul KıymetlerX
​C.3 - Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri
C.4 - Paya Dayalı Türev Araçlar
C.5 - Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar
C.6 - Diğer Türev Araçlar​X​
​D) BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ
​E) YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ
F) HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ
​F.1 - En İyi Gayret Aracılığı Faaliyeti
F.2 - Aracılık Yüklenimi Faaliyeti
G) SAKLAMA HİZMETİ
G.1 - Sınırlı SaklamaX​
G.2 - Genel Saklama
H) PORTFÖY SAKLAMA HİZMETİ

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti

Katılım bankacılığı prensiplerine uygun menkul kıymetler ve türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarına ilişkin müşteri emirlerinin Bankamız tarafından;

  • İşlem aracılığı veya portföy aracılığı konusunda yetkilendirilmiş bir yatırım kuruluşuna veya,
  • Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa, iletilmesini ve emirlerin sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılmasını ifade eder.

Aşağıdaki faaliyetler de emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında sayılır:

  • Halka arz, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış sırasında taleplerin toplanmasıyla ilgili olarak taleplerin ilgili yatırım kuruluşuna iletilmesi ve müşteriler tarafından ilgili sermaye piyasası aracının bedeli olarak tevdi edilen nakdin tahsili veya geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti verilmesi.
  • Lehine faaliyet gösterilen işlem ve/veya portföy aracılığına yetkili kuruluşun sunabileceği yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması.
  • Sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığında bir araya getirilmesi faaliyetleri.​

İşlem Aracılığı Faaliyeti

Katılım bankacılığı prensiplerine uygun menkul kıymetler ve türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına Bankamız tarafından,

  • Borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine,
  • Portföy aracılığı kapsamında yetkilendirilmiş bir kuruluşa,
  • Kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa,

iletilmek suretiyle gerçekleştirilmesini ifade eder.​

Portföy Aracılığı Faaliyeti

Katılım bankacılığı prensiplerine uygun menkul kıymetler ve türev araçlardan oluşan sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin Bankamız tarafından karşı taraf olarak yerine getirilmesi faaliyetini ifade eder.

Saklama Hizmeti

Bankamızca yürütülen sınırlı saklama hizmeti; işlem aracılığı ve portföy aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının saklanması ile sınırlıdır.

Saklama Hizmeti;

  • Yatırım hizmet ve faaliyetleri sebebiyle veya emanetçi sıfatıyla veya idare etmek için veya teminat olarak veya her ne nam altında olursa olsun müşteriye ait kayden veya fiziken tevdi veya teslim edilen sermaye piyasası aracının merkezi saklama kuruluşlarında ve/veya Bankamız nezdinde ve/veya işleme konu sermaye piyasası aracının niteliği itibariyle gerekli olması halinde başka bir yatırım kuruluşu nezdinde müşteri hesabına hak sahibi bazında tutulması ve izlenmesini, herhalükarda müşteri hesaplarına erişim yetkisi olmasını,
  • Müşteri hesabına veya müşterinin talimatı ile açılmış alt hesaplarına sermaye piyasası araçlarına ilişkin anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerin tahsili, ödenmesi, yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve paylardan doğan oy haklarının kullanılması ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin teminat takibi yapılması gibi hizmetlerin sunulması ile söz konusu işlemlerin yatırım kuruluşu nezdindeki müşteri hesaplarına yansıtılmasını, ifade eder.

Saklama hizmeti sınırlı ve genel saklama hizmeti olmak üzere yürütülür.

  • Sınırlı saklama hizmeti; işlem aracılığı ve portföy aracılığı ile ilgili olarak yetkili olunan ve aracılık hizmetine konu olan sermaye piyasası araçlarının saklanması ile sınırlıdır.
  • Genel saklama hizmeti; yetkili olunan ve işlemi yapılan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bağımsız olarak sunulan saklama hizmeti sunulmasıdır.

Müşterilerin sermaye piyasası faaliyetlerinden kaynaklanan nakitlerinin saklanması da sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin esaslara tabidir.​

Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşlar

Bankamızca lehine faaliyet gösterilen aracı kurum Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’dir. Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi tanıtıcı bilgiye ve mevzuat gereği Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinde bulundurması gereken bilgilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.oyakyatirim.com.tr/​

http://www.oyakyatirimfx.com​

Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, aşağıda linkleri yer alan risk bildirim formlarını incelemeniz, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

Türkiye Finans Katılım Bankası olarak kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti konusu en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bankamız, hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, kişisel veri koruma düzenlemelerine uymayı taahhüt etmekte, kişisel verilerin korunmasını, güvenilir iş ilişkileri ve Bankamız itibarının temel dayanaklarından biri olarak görmektedir. Kişisel verileriniz Bankamız ile kurduğunuz ilişkinin niteliğine göre; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Banka'nın meşru menfaatleri için zorunlu olması, hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

Bankamız, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt düzenlemelerine tam uyumun sağlanması için gerekli olan hassasiyeti en üst düzeyde göstermektedir.

Bankamızın Kişisel Verilerin Korunması Politikasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Akas veya Tasfiyesi​

Bankamız, emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında tüm müşteri emirlerinin adil ve hızlı bir şekilde Aracı Kuruma zaman ve emir önceliği esasıyla iletilmesinde en iyi gayreti gösterir. Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin mevzuata uygun olarak kaydedilir ve saklanır.

Bankamızın yatırım hizmetlerine ilişkin emir gerçekleştirme politikasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlerine İlişkin Emir Gerçekleştirme Politikası

Elektronik Ortamda Müşteriler Tarafından Yapılabilecek İşlemler ile Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlere İlişkin Esaslar

Müşterilerimiz Bankamızın Mobil Şube, İnternet Şube ve TFX Target Platform’u kanalları üzerinden elektronik ortamda Pay Senedi ve Yatırım Fonu alım satım işlemleri yapabilmekte ve hesaplarını görüntüleyebilmektedir.

Hesap ekstreleri başta olmak üzere III-45.1 Sayılı Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ ile düzenlenen bildirimler ve teminat tamamlama çağrıları müşterilerimizin tercihleri doğrultusunda elektronik ortamda müşterilerimize iletilmektedir.

Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, BORSA VE PİYASA BİLGİLERİ

Yurt Dışı İşlemlerin Yapılacağı Borsalar, Piyasalar, İşlem Yapılacak Sermaye Piyasası Araçları Hakkında Bilgi
​Ülke BorsaÜrünlerİşlem Saatleri
ABDNYSE​Pay, Borsa Yatırım Fonu16:30 – 23:00
ABDNASDAQ​Pay, Borsa Yatırım Fonu16:30 – 23:00
AlmanyaFrankfurt, Xetra​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
AvusturyaViyana​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
BelçikaBürüksel​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
DanimarkaKopenhag​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
FransaParis​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
HollandaAmsterdam​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
İngiltereLondra​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
İsveçStokholm​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
İsviçreZürih​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
İspanyaMadrid​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
İtalyaRoma​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
NorveçOslo​​Pay, Borsa Yatırım Fonu10:00 – 18:30
​​ ​
Yurt Dışı İşlem Aracılığı Yapılacak ve Saklamaya Yetkili Yatırım Kuruluşu Hakkında Bilgi

Yurtdışı Borsalarda veya piyasalarda işlem aracılığı ve saklama faaliyetleri kapsamında Swissquote Bank ile işbirliği yapılmaktadır.

Swissquote Bank SA (“Swissquote”)

Swissquote Bank, İsviçre Finansal Piyasalar Denetim Otoritesi (FNMA) tarafından denetlenen, 2000 yılından beri İsviçre Borsasında halka açık bir bankadır. 1996 yılında kurulan Swissquote, İsviçre Borsasında işlem gören bütün ürünlerin fiyatlarına erişim sağlayan ilk finansal platform olarak hizmet etmeye başlamış, ilerleyen yıllarda forex hizmetini de sunmaya başlayarak hizmet ve ürün yelpazesini genişletmiştir. Bugün itibariyle online bankacılık alanında İsviçre’deki en büyük bankadır. Swissquote, farklı lokasyonlarda ve farklı para birimlerinde, geniş ürün gamında 300.000’nin üzerinde yatırımcıya hizmet sunan bir yatırım bankasıdır.

Yurtdışı Borsalarda yapılan tüm alım-satım işlemlerinin takas ve saklaması Swissquote tarafından gerçekleştirilmektedir.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak Swissquote Bank ile yapılan anlaşma çerçevesinde müşterilerimize yurt dışı piyasalarda (ABD ve Avrupa) pay senetleri ile borsa yatırım fonlarında (ETF) hizmet sunmaktayız. Şirket olarak bu hizmeti sunabilmek için Swissquote nezdinde bir yatırım hesabı açmış bulunmaktayız. Müşterilerimiz, hesaplarını OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açmaktadırlar. İşlem teminatları, doğrudan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’deki müşteri hesaplarına yatırılmaktadır ve işlem öncesinde OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Swissquote nezdindeki yatırım hesabına transfer edilmektedir. Kıymetler de Swissquote’ da bu hesapta saklanmaktadır.​

Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 31/2 maddesine göre, profesyonel müşterilerin yararlanamayacağı mevzuat hükümleri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1) Yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında çerçeve sözleşme imzalamadan ve alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş olan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formunun bir örneğini vermek zorundadır. Ayrıca, yatırım kuruluşları genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Profesyonel müşteriler için ise böyle bir zorunluluk olmamakla birlikte, profesyonel müşteri bu açıklamaların kendisine yapılmasını talep edebilir.

2) Yatırım kuruluşları alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında profesyonel müşterilerine uygunluk testi yapmakla yükümlü değildir. Yatırım kuruluşu tarafından sunulacak hizmet ve ürünlerin kendisine uygun olup olmadığı hususu, profesyonel müşteriler tarafından belirlenmelidir. Yerindelik testinde ise yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

3) Saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere SPK’nın belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir defa bildirim yapılması esastır. Ancak, profesyonel müşterilerle bildirim yapılmamasına ilişkin sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede verilmesi halinde, profesyonel müşterilere bu bildirimin yapılması zorunlu değildir.

4) Saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Ancak profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda bu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

5) Profesyonel müşterilerin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği yönündeki talebini yazılı olarak yatırım kuruluşuna iletmesi halinde, yatırım kuruluşu bu talebi dikkate alır.

Olası Risklere Karşı Hazırlanan Beklenmedik Durum Planlarına Uygun Olarak Müşterilerin Acil ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri ile Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgari Tedbirler​

Bankamız müşterilerine sunduğu tüm hizmetler için kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak, olası kesinti durumlarında öngörülen süreler içinde çalışır hale getirmek, müşteri kayıplarını engellemek ve kurum itibarını korumak amacıyla ISO 22301 Standardı’na uygun şekilde etkin bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulamaktadır.

Acil ve beklenmedik durumlarda müşterilere gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı süreçler bulunmakta olup, Çağrı Merkezi numaraları tüm müşterilerimiz için erişilebilir durumdadır.

İş Sürekliliği Politikamıza bu linkten​ ulaşabilirsiniz.

Yasal Uyarı

İnternet sayfamızda verilen bilgiler genel nitelikte olup, müşterilerimizin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi bu sayfada olmayabilir.

Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

Müşterilerimize sunulan hizmetlerde bankacılık işlemlerinin güvenli şekilde yapılabilmesi için Bankamız altyapısını ve tüm dijital kanallarımızı siber tehditlere karşı korumaya yönelik tedbirler alınmış ve tüm paydaşların dahil olacağı şekilde uluslararası standartlarda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) kurulmuştur. Kullanılan ağ ve şifreleme sistemleri için etkin bir risk yönetimi yapısı bulunmaktadır.

Bankamız Bilgi Güvenliği Politikası linkte​ yer almaktadır.

Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Varsa Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri ile Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri​

ATM, telefon bankacılığı, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar ve bu platformların sunulduğu ağ altyapısı için alınan güvenlik tedbirleri linkte​ yer almaktadır.

Olağanüstü Piyasa Koşullarının Oluşması Halinde Dikkat Edilecek Husus​lar

Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.